22 kap. Om verkställighet av legat och ändamålsbestämmelser

1 § Legat av oskifto skall utgivas så snart det kan ske utan men för
någon, vars rätt är beroende av boets utredning.

Företages arvskifte innan legatet utgivits eller egendom, som därför
erfordras, blivit ställd under särskild vård, äro delägarna en för alla
och alla för en ansvariga för förordnandets verkställande såsom om skifte
ej ägt rum. Vad sålunda utgivits skall dem emellan fördelas enligt den i
18 kap. 6 § stadgade grunden.

2 § Skall legat fullgöras av viss arvinge eller testamentstagare, är
denne pliktig att verkställa förordnandet, när han mottagit den egendom
som är avsedd för legatets fullgörande. Där av hans försummelse beror att
egendomen ej utgivits till honom, skall han gälda skadan.

3 § Varder i fråga om legat testamentstagarens rätt genom vanvård eller
eljest äventyrad, må rätten på ansökan förordna, att säkerhet skall
ställas för legatets utgörande eller att egendom, varom fråga är, skall
sättas under särskild vård.

4 § Avser legat viss egendom, skall, där ej annat följer av testamentet,
avkastningen tillfalla testamentstagaren men nödig kostnad, vilken ej
föranletts av boutredningen, av honom gäldas innan egendomen utgives.

5 § Å legat, som avser visst penningbelopp, äger testamentstagaren,
såvitt ej annat framgår av testamentet, tillgodonjuta ränta, sedan fyra
månader förflutit från testators död. Räntan beräknas enligt 5 §
räntelagen (1975:635) för tiden fram till dess legatet enligt 1 § i detta
kapitel skall utgivas och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Lag
(1975:640).

6 § Vad i detta kapitel är stadgat om legat skall äga motsvarande
tillämpning å ändamålsbestämmelse.

7 § Underlåter någon vad honom åligger med avseende å verkställande av
ändamålsbestämmelse, må talan därom föras av testators arvinge, vare sig
han äger del i boet eller ej, efterlevande make, arvinges avkomling eller
universell testamentstagare, så ock av boutredningsman eller
testamentsexekutor.

Då fråga är om allmännyttigt ändamål, må talan jämväl föras på
förordnande av länsstyrelsen i det län där verkställigheten huvudsakligen
skall ske.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.