10 kap. Vad som skall ingå i bodelning

1 § I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå.

2 § Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder
och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk,
liksom personliga presenter. Om den ena maken är död, gäller denna rätt
endast för den efterlevande maken.

2 a § Varje make får från bodelningen ta undan egendom som
maken har fått i ersättning för personskada och kränkning samt
avkastning av egendomen. Ersättning för inkomstförlust eller
för kostnader får dock tas undan endast i den mån ersättningen
avser tiden efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes,
anmälan enligt 9 kap. 1 § andra stycket gjordes eller
dödsfallet inträffade. Rätten att ta undan egendom gäller också
vad som har trätt i stället för sådan egendom som anges i
första meningen.

Om den ena maken är död, gäller rätten att ta undan egendom
enligt första stycket endast för den efterlevande maken.
Lag (2007:184).

3 § Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall
är av personlig art skall inte ingå i bodelning om det skulle
strida mot vad som gäller för rättigheten. Dessutom skall
pensionsrättigheter, även om de inte är av sådant slag som
avses i första meningen, undantas från bodelning enligt vad som
sägs i andra och tredje styckena.

Vid bodelning med anledning av en makes död skall en rätt till
pension som den efterlevande maken har på grund av
pensionssparavtal enligt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande inte ingå i bodelningen. Detsamma gäller en
rätt till pension som den efterlevande maken har på grund av en
försäkring, om det belopp som skall betalas ut skall beskattas
som inkomst. Om pensionssparkontot eller försäkringen ägdes av
den avlidna maken, tillämpas i stället bestämmelserna i lagen
om individuellt pensionssparande eller försäkringsavtalslagen
(2005:104).

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt
till pension som någon av makarna har på grund av
pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande
helt eller delvis undantas från bodelningen, om det med hänsyn
till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick.
Detsamma gäller rätt till pension på grund av en försäkring, om
det belopp som skall betalas ut skall beskattas som inkomst och
försäkringen gäller rätt till

1. ålderspension eller sjukpension, eller

2. efterlevandepension om det finns en rätt till utbetalning av
pensionen vid bodelningen. Lag (2005:107).

4 § Egendom som har gjorts till enskild genom
äktenskapsförord, liksom vad som har trätt i stället för sådan
egendom samt avkastning av denna som är enskild egendom, skall
ingå i bodelning om makarna kommer överens om det vid
bodelningen. Detsamma gäller sådan rätt till pension på grund
av försäkring eller pensionssparavtal som avses i 3 § andra
stycket.

Har makarna kommit överens om att enskild egendom skall ingå i
bodelningen, skall sådan egendom vid bodelningen anses utgöra
giftorättsgods.

En sådan rätt till pension på grund av försäkring eller
pensionssparavtal som avses i 3 § tredje stycket skall inte
ingå i bodelning, om makarna kommer överens om det vid
bodelningen. Lag (1998:619).

5 § Om försäkring eller försäkringsbelopp som vid
försäkringstagarens död tillfaller en förmånstagare finns
bestämmelser i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Om förmånstagares rätt enligt pensionssparavtal finns
bestämmelser i lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande. Lag (2005:107).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.