12 kap. Jämkning vid bodelning

1 § I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även
till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra
maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället
göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.
Är en make försatt i konkurs när bodelningen skall förrättas eller finns
det andra särskilda skäl att inte dela makarnas giftorättsgods, skall
varje make behålla sitt giftorättsgods som sin andel.

Första stycket gäller inte vid bodelning med anledning av en makes död.

2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande
maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods.
Om den efterlevande maken begränsar sin begäran till att avse endast en del
av sitt giftorättsgods, skall den andra sidan behålla motsvarande kvotdel
av den avlidna makens giftorättsgods, varefter återstoden fördelas enligt
11 kap.

Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt till
arv skall också gälla i fråga om rätten för den efterlevande maken att vid
bodelning få del i den avlidnes giftorättsgods liksom beträffande rätten
för den efterlevande maken att få behålla sitt giftorättsgods.

3 § Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till
förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas
eller lämnas utan avseende vid bodelningen.

Vad som sägs i första stycket om villkor i äktenskapsförord skall gälla
även villkor i föravtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.