13 kap. Verkan av bodelning

1 § En make får inte vid bodelning till skada för sina borgenärer
låta enskild egendom ingå i bodelningen eller, på annat sätt än som
anges i denna balk, avstå egendom som skall ingå i bodelningen.

En make får inte heller vid fördelning på lotter till skada för sina
borgenärer avstå utmätningsbar egendom i utbyte mot sådan egendom som
inte får utmätas. Detta gäller dock ej, om den egendom som avstås

eller förvärvas utgör makarnas gemensamma bostad eller bohag och
övertas med stöd av 11 kap. 8 §.

Om den ena maken till följd av en sådan åtgärd som avses i första
eller andra stycket inte kan betala en skuld som har uppkommit före
bodelningen eller om det av annan anledning kan antas att maken är på
obestånd, svarar den andra maken för bristen intill värdet av vad den
förstnämnda makens utmätningsbara egendom har minskat genom åtgärden.
Detta gäller dock ej, om den förstnämnda maken efter bodelningen hade
kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen motsvarade skulderna.

En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så
länge ett mål pågår om återvinning av bodelningen enligt konkurslagen
(1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Lag (1996:1053).

2 § Om ansvaret för en avliden makes skulder gäller särskilda bestämmelser
i ärvdabalken i stället för vad som sägs i 1 §.

Har bodelning förrättats mellan en make och den andra makens arvingar
eller universella testamentstagare och har den efterlevande maken
vidtagit en sådan åtgärd som avses 1 §, svarar arvingarna och
testamentstagarna solidariskt för betalningsskyldighet enligt 1 §.

3 § Har en makes andel enligt 11 kap. 4 § första stycket beräknats
som om värdet av en gåva hade ingått bland tillgångarna och kan maken vid
bodelningen inte få ut sin andel, gäller följande. Om den som fick gåvan
insåg eller borde ha insett att gåvan var till skada för maken, skall
gåvotagaren återbära så stor del av gåvan eller dess värde som fordras för
att makens rätt skall tillgodoses. Talan om detta skall väckas inom fem år
från det att gåvan fullbordades.

Om gåvan inte var fullbordad vid tiden för bodelningen, får den inte
göras gällande i den mån den skulle hindra att maken får ut sin andel.

4 § Har en makes andel enligt 11 kap. 4 § andra stycket beräknats som om
värde av en pensionsförsäkring hade ingått bland tillgångarna och kan
maken vid bodelningen inte få ut sin andel är försäkringsgivaren skyldig
att av försäkringstagarens tillgodohavande betala tillbaka vad som
fattas. Återbetalningen får göras direkt till försäkringstagarens make.
Vad som nu sagts skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om tillgångar
på pensionssparkonto. Lag (1993:933).

5 § Om en bodelning har lett till att en fastighet har delats så, att
makarna har fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning har
ställts upp i bodelningshandlingen, innehar makarna fastigheten med
samäganderätt.

I den mån bodelningen i andra fall innebär att en del av en fastighet
kommer i en särskild ägares hand är bodelningen utan verkan.

6 § När bodelning har förrättats, får makarna eller en av dem ge in
bodelningshandlingen till domstol för registering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.