17 kap. Bodelningsförrättare

1 § Om makarna inte kan enas om en bodelning, skall domstolen på ansökan
av make förordna någon att vara bodelningsförrättare. Om det behövs får
flera bodelningsförrättare förordnas.

Om boet efter den ena makens död ställs under förvaltning av en
boutredningsman, är denne utan särskilt förordnande bodelningsförrättare.
Detta gäller dock ej, om någon annan redan har förordnats eller om
boutredningsmannen är delägare i boet.

2 § Ansökan om förordnande av bodelningsförrättare skall, om mål om
äktenskapsskillnad pågår, göras i målet. I annat fall skall ansökan ges
in till en tingsrätt som är behörig att pröva tvister om bodelning
mellan makarna.

3 § Skall ansökan prövas i mål om äktenskapsskillnad, gäller vad som
sägs i 14 kap. 9 § också förordnande av bodelningsförrättare. Även i
annat fall skall domstolen, innan den avgör frågan, bereda den andra
maken tillfälle att yttra sig.

4 § Till bodelningsförrättare får endast förordnas den som har samtyckt
till det. Bodelningsförrättaren skall entledigas om det finns skäl för
det. Innan beslut fattas om entledigande skall bodelningsförrättaren få
tillfälle att yttra sig.

Förordnanden som meddelas i mål om äktenskapsskillnad upphör att gälla,
om talan förfaller eller om målet avskrivs av annan anledning än den ena
makens död.

5 § Bodelningsförrättaren skall vid behov se till att bouppteckning
förrättas. Varje make skall uppge sina tillgångar och skulder. Om en
make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen, får domstolen
på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite.

En make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning
med ed inför domstolen, om den andra maken begär det. I ett sådant fall får
domstolen inte avsluta målet förrän eden har avlagts. Domstolen får för
detta ändamål förelägga och döma ut vite.

6 § Bodelningsförrättaren skall bestämma tid och plats för bodelning samt
kalla makarna till förrättningen.

Kan makarna inte komma överens, skall bodelningsförrättaren pröva sådana
tvistiga frågor som är av betydelse för bodelningen och inte är föremål för
rättegång. I sådant fall skall han i en av honom underskriven handling själv
bestämma om bodelning i enlighet med denna balk. Finns det inget att dela,
skall detta anges i bodelningshandlingen.

7 § Bodelningsförrättaren har rätt att få arvode och ersättning för sina
utgifter.

Kostnaderna skall betalas av makarna med hälften vardera.
Bodelningsförrättaren kan dock vid bodelningen bestämma en annan
fördelning, om den ena maken genom vårdslöshet eller försummelse har
orsakat ökade kostnader eller om makarnas ekonomiska förhållanden ger
särskild anledning till det.

I förhållande till bodelningsförrättaren svarar makarna solidariskt för
dennes ersättning.

7 a § Om det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och
personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, kan domstol
på ansökan av denne besluta att ersättning till bodelningsförrättare
för högst fem timmars arbete skall betalas av allmänna medel på de
villkor som anges i andra stycket (ersättningsgaranti). I fråga om
sådan ersättning tillämpas 27 § rättshjälpslagen (1996:1619).

Ersättning enligt den beslutade ersättningsgarantin skall betalas
ut, om den make som har utverkat garantin har en andel i boet som
efter avdrag för täckning av skulder är värd mindre än 100 000 kr.
Ersättningen skall betalas ut till bodelningsförrättaren efter
ansökan. Utbetalt belopp skall vid tillämpningen av 7 §
tillgodoräknas samme make.

Ansökan enligt första och andra stycket görs hos den domstol som
avses i 2 §. Lag (1996:1622).

8 § Den bodelningshandling som bodelningsförrättaren har upprättat skall
i original eller bestyrkt kopia så snart som möjligt delges båda makarna.

En make som är missnöjd med bodelningen får klandra den genom att inom
fyra veckor efter delgivningen väcka talan mot den andra maken vid den
tingsrätt som har förordnat bodelningsförrättaren. Klandras inte
bodelningen inom denna tid, har maken förlorat sin talan. I
bodelningshandingen skall anges vad en make i dessa avseenden har att
iaktta.

I mål om klander av bodelning får domstolen inhämta yttrande av bodelnings-
förrättaren och återförvisa ärendet till honom.

9 § Bestämmelserna om särskilda rättsmedel i 58 och 59 kap.
rättegångsbalken skall tillämpas i fråga om bodelning som förrättats
av bodelningsförrättare. Härvid skall det som sägs i 58 kap. 10 a
och 13 §§ och 59 kap. 5 § rättegångsbalken om överklagande gälla
klander av bodelning. Lag (1994:1035).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.