Aktiebolagslagen

SFS 2005:551
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser
Utfärdad: 2005-06-16
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2011:899

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens innehåll
Privata och publika aktiebolag
Aktieägarnas betalningsansvar
Aktiekapital
Förbud mot spridning av aktier m.m. i privata aktiebolag
Var det finns definitioner och förklaringar
Begreppet avstämningsbolag
Begreppen moderbolag, dotterföretag och koncern
Begreppet tillämplig lag om årsredovisning
Undertecknande med elektronisk signatur
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag

2 kap. Bildande av aktiebolag
Stiftare
Åtgärder som skall vidtas vid bolagsbildningen
När bolaget anses bildat
Stiftelseurkunden
Stiftelseurkundens innehåll
Verkan av att apportbestämmelser m.m. har redovisats på felaktigt sätt
Aktieteckning
Hur aktier skall tecknas
Verkan av att aktier har tecknats med avvikande villkor
Verkan av att villkor för aktieteckning inte har uppfyllts
Betalning av aktierna
Vad som lägst skall betalas för en aktie
Hur aktierna skall betalas
Betalning i pengar
Betalning med apportegendom
Betalningens verkan mot aktietecknarens borgenärer
Kvittning m.m.
Registrering av bolaget
Registreringsanmälan
Förutsättningar för registrering
Verkan av att registrering inte sker
Rättshandlingar som har företagits före bolagets registrering
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Uppgift i stiftelseurkunden om kostnader för bolagets bildande
Uppskjuten apport

3 kap. Bolagsordning
Bolagsordningens innehåll
Obligatoriska uppgifter
Uppgift om redovisningsvaluta
Uppgift om verksamhetens syfte
Ändring av bolagsordningen
Vem som kan besluta om ändring av bolagsordningen
Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av bolagsordningen
Regeringens tillstånd till ändringar av bolagsordningen
Panthavares samtycke till att avstämningsförbehåll tas bort ur bolagsordningen
Särskilda bestämmelser vid byte av redovisningsvaluta
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Uppgift om bolagskategori

4 kap. Aktierna
Aktieslag
Likhetsprincipen
Föreskrifter om olika aktieslag
Föreskrifter om företrädesrätt vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller..
Föreskrifter om rätt till fondaktie
Röstvärdesskillnader
Omvandlingsförbehåll
Aktiers överlåtbarhet
Samtyckesförbehåll
Innebörden av ett samtyckesförbehåll
Innehållet i ett samtyckesförbehåll
Samtyckesförbehålls tillämplighet på utmätta aktier
Ansökan om samtycke
Bolagets beslut i en fråga om samtycke
Talan angående samtycke
Jämkning
Verkan av ett beslut om samtycke
Överlåtelse i strid med ett samtyckesförbehåll
Förköpsförbehåll
Innebörden av ett förköpsförbehåll
Innehållet i ett förköpsförbehåll
Anmälan om överlåtelse av aktier som omfattas av förköpsförbehåll
Utövande av förköpsrätt m.m.
Talan angående förköp
Intyg om anteckningar i aktieboken
Jämkning
Verkan av att förköp inte har kommit till stånd
Överlåtelse i strid med ett förköpsförbehåll
Hembudsförbehåll
Innebörden av ett hembudsförbehåll
I 6 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser..
Innehållet i ett hembudsförbehåll
Tillämplighet av hembudsförbehåll vid dödsfall
Anmälan om förvärv av hembudspliktiga aktier
Utövande av lösningsrätt m.m.
Talan i en fråga om hembud
Jämkning
Utövande av rättigheter under hembudstiden m.m.
Utövande av rättigheter som är knutna till aktierna
Aktierättigheternas anknytning till aktieboken m.m.
Utövande av vissa ekonomiska rättigheter i bolag som inte är avstämningsbolag
Utövande av vissa ekonomiska rättigheter i avstämningsbolag
Utlämnande eller utbetalning till fel mottagare
Om en aktie har flera ägare
Testamentarisk nyttjanderätt m.m.
Aktie som innehas av aktiebolaget självt
Uppdelning och sammanläggning av aktier

5 kap. Aktiebok
Gemensamma bestämmelser
Skyldighet att föra aktiebok
Aktiebokens form
Arkivering
Bolag som inte är avstämningsbolag
Aktiebokens innehåll
Ansvaret för aktieboken
Upprättandet av aktieboken
Ändringar i aktieboken
Aktiebokens offentlighet
Avstämningsbolag
Innehållet i aktieboken
Ansvaret för aktieboken m.m.
Införing av aktieägare i aktieboken
Införing av förvaltare i aktieboken
Rösträttsregistrering
Överföring av uppgifter från äldre aktiebok
Aktiebokens offentlighet

6 kap. Aktiebrev
Bolag som inte är avstämningsbolag
Bolagets skyldighet att utfärda aktiebrev
Uppgifter i aktiebrev
Undertecknande av aktiebrev
Utlämnande av aktiebrev
Anteckning på aktiebrevet
Utbyte av aktiebrev
Innehållande av utdelning eller emissionsbevis
Överlåtelse och pantsättning av aktiebrev m.m.
Interimsbevis
Avstämningsbolag


7 kap. Bolagsstämma
Utövande av aktieägares beslutanderätt i bolaget
Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare
Ombud vid bolagsstämman
Insamlande av fullmakter på bolagets bekostnad
Biträde vid bolagsstämman
Utomståendes närvaro vid bolagsstämman
Egna aktiers ställning vid bolagsstämman
Aktieägares rösträtt
Ordinarie bolagsstämma
Extra bolagsstämma
Fortsatt bolagsstämma
Ort för bolagsstämma
Aktieägares initiativrätt
Sammankallande av bolagsstämma
Tid för kallelse
Ordinarie bolagsstämma
Extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas
Annan extra bolagsstämma
Fortsatt bolagsstämma
Kallelse när beslut skall fattas vid två bolagsstämmor
Kallelsesätt
Kallelsens innehåll
Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman
Fel i kallelse m.m.
Bolagsstämmans öppnande
Tillhandahållande av aktiebok
Röstlängd
Hur bolagsstämmans ordförande utses
Dagordning
Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt
Vilka upplysningar som skall lämnas
Upplysningar som kan medföra väsentlig skada för bolaget
Aktieägares rätt till insyn i aktiebolag med högst tio aktieägare
Omröstning
Majoritetskrav vid andra beslut än val
Majoritetskrav vid val
Majoritetskrav vid beslut om ändring av bolagsordningen
Jäv
Generell inskränkning i bolagsstämmans beslutanderätt
Stämmoprotokoll
Talan mot bolagsstämmobeslut
Styrelsens talan mot bolaget
Skiljeförfarande
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Fullmaktsformulär
Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Kallelsesätt
Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt
Omröstning
Majoritetskrav
Ansvaret för ersättningen till skiljemän
Beslut vid årsstämman i aktiemarknadsbolag
Tillhandahållande av handlingar inför årsstämman i aktiemarknadsbolag
Kallelsens innehåll i vissa publika aktiebolag
Information till aktieägare i vissa publika aktiebolag

8 kap. Bolagets ledning
Styrelsen
Styrelsesuppleanter
Styrelsens uppgifter
Huvuduppgifter
Instruktioner om rapportering till styrelsen
Arbetsordning
Instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen
Hur styrelsen utses
Bosättningskrav
Hinder mot att vara styrelseledamot
Styrelseledamots mandattid
Styrelseledamots förtida avgång
Domstolsbeslut om ersättare för en styrelseledamot
Styrelsens ordförande
Styrelsens sammanträden
Styrelsens beslutförhet
Majoritetskrav vid styrelsebeslut
Jäv för styrelseledamot
Arvoden och annan ersättning till styrelseledamot
Styrelseprotokoll
Verkställande direktör
Vice verkställande direktör
Den verkställande direktörens uppgifter
Bosättningskrav för den verkställande direktören
Hinder att vara verkställande direktör
Verkställande direktörs mandattid
Jäv för den verkställande direktören
Styrelsen som bolagets ställföreträdare
Den verkställande direktören som bolagets ställföreträdare
Särskild firmatecknare
Inskränkningar i firmateckningsrätt
Särskild delgivningsmottagare
Generella inskränkningar i ställföreträdares kompetens
Kompetensöverskridande
Registrering
Anmälan av aktieinnehav
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Antalet styrelseledamöter
Vem som utser styrelseledamöter
Information inför styrelseval
Särskilt om styrelseordföranden
Revisionsutskott
Verkställande direktör
Hinder mot att vara styrelseledamot m.m. för tidigare revisor i vissa publika aktiebolag
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag

9 kap. Revision
Antalet revisorer
Revisorssuppleanter
Revisorns uppgifter
Tillhandahållande av upplysningar m.m.
Hur en revisor utses
Minoritetsrevisor
Obehörighetsgrunder
Kompetenskrav
Jäv
Revisionsbolag
Revisor i dotterföretag
Revisorns mandattid
Avgång och entledigande i förtid
Länsstyrelseförordnande av revisor
Revisionsberättelsen
Koncernrevisionsberättelsen
Erinringar
Revisorns närvaro vid bolagsstämman
Revisorns tystnadsplikt
Åtgärder vid misstanke om brott
Revisorns upplysningsplikt gentemot bolagsstämman
Registrering

10 kap. Allmän och särskild granskning
Allmän granskning
När en lekmannarevisor får utses
Suppleant för lekmannarevisor
Lekmannarevisorns uppgifter
Tillhandahållande av upplysningar m.m.
Hur en lekmannarevisor utses
Obehörighetsgrunder
Jäv
Avgång
Granskningsrapporten
Lekmannarevisorns närvaro vid bolagsstämma
Lekmannarevisorns tystnadsplikt
Lekmannarevisorns upplysningsplikt gentemot bolagsstämman
Registrering
Särskild granskning

11 kap. Ökning av aktiekapitalet, utgivande av nya aktier, upptagande av vissa penninglån, m.m.
Ökning av aktiekapitalet och utgivande av nya aktier
De olika formerna för ökning av aktiekapitalet
Beslutsordning
Definitioner
Utfärdande av emissionsbevis
Första stycket tillämpas också när en innehavare av teckningsoptioner eller konvertibler har rätt..
Undertecknande av emissionsbevis m.m.
Överlåtelse och pantsättning av emissionsbevis m.m.
Registrering av fondaktierätter och teckningsrätter i avstämningsbolag
Försäljning av överskjutande fondaktierätter och teckningsrätter
Rätt till utdelning på nya aktier
Vissa lån

12 kap. Fondemission
Innebörden av fondemission
Rätt till fondaktier
Hur en fondemission beslutas
Förslaget till beslut
Kompletterande information
Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
Bolagsstämmans beslut
Registrering av emissionsbeslutet
Försäljning av fondaktie

13 kap. Nyemission av aktier
Företrädesrätt
Hur en nyemission beslutas
Upprättande av förslag
Förslagets innehåll
Kompletterande information
Uppgifter om apportegendom och kvittning
Revisorsgranskning
Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
Kallelsens innehåll
Bolagsstämmans beslut
Underrättelse
Aktieteckning
Hur nya aktier skall tecknas
Verkan av att teckning inte sker på rätt sätt
Verkan av att aktier har tecknats med avvikande villkor
Verkan av att villkor för aktieteckning inte har uppfyllts
Otillräcklig teckning m.m.
Tilldelning av aktier
Betalning av aktierna
Vad som lägst skall betalas för tecknade aktier
Hur aktierna skall betalas
Betalning i pengar
Betalning med apportegendom
Kvittning m.m.
Förverkande av rätt till aktie
Registrering av emissionsbeslutet
Registreringsanmälan
Förutsättningar för registrering
Verkan av registrering
Verkan av utebliven registrering
Styrelsebeslut om emission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstämmans bemyndigande
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Uppgifter om kvittning i emissionsbeslut m.m.
Betalning i pengar
Kvittning
Revisorsyttrande

14 kap. Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
Företrädesrätt
Hur en emission av teckningsoptioner beslutas
Upprättande av förslag
Förslagets innehåll
Kompletterande information
Uppgifter om apportegendom och kvittning
Revisorsgranskning
Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
Kallelsens innehåll
Bolagsstämmans beslut
Underrättelse
Teckning av teckningsoptioner
Hur teckningsoptioner skall tecknas
Verkan av att teckning inte sker på rätt sätt
Verkan av att teckningsoptioner har tecknats med avvikande villkor
Verkan av att villkor för teckning av teckningsoptioner inte har uppfyllts
Otillräcklig teckning m.m.
Tilldelning av teckningsoptioner
Registrering av emissionsbeslutet
Registreringsanmälan
Förutsättningar för registrering
Verkan av utebliven registrering
Styrelsebeslut om emission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstämmans bemyndigande
Aktieteckning med utnyttjande av optionsrätt
Hur aktier skall tecknas
Verkan av att teckning inte sker på rätt sätt
Verkan av att aktier har tecknats med avvikande villkor
Verkan av att villkor för aktieteckningen inte har uppfyllts
Tilldelning av aktier
Betalning av aktier
Vad som lägst skall betalas för tecknade aktier
Hur aktierna skall betalas
Kvittning m.m.
Förverkande av rätt till aktie
Registrering av aktieteckningen
Registreringsanmälan
Förutsättningar för registrering
Verkan av registrering
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Uppgifter om kvittning i emissionsbeslut m.m.
Betalning i pengar
Kvittning
Revisorsyttrande

15 kap. Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier
Företrädesrätt
Hur en emission av konvertibler beslutas
Upprättande av förslag
Förslagets innehåll
Kompletterande information
Uppgifter om apportegendom och kvittning
Revisorsgranskning
Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
Kallelsens innehåll
Bolagsstämmans beslut
Underrättelse
Teckning av konvertibler
Hur konvertibler skall tecknas
Verkan av att teckning inte sker på rätt sätt
Verkan av att konvertibler har tecknats med avvikande villkor
Verkan av att villkor för teckning av konvertibler inte har uppfyllts
Otillräcklig teckning m.m.
Tilldelning av konvertibler
Betalning av konvertibler
Hur konvertiblerna skall betalas
Betalning i pengar
Betalning med apportegendom
Kvittning
Registrering av emissionsbeslutet
Registreringsanmälan
Förutsättningar för registrering
Verkan av utebliven registrering
Styrelsebeslut om emission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande
Styrelsebeslut om emission enligt bolagsstämmans bemyndigande
Konvertering till aktier
Anteckning i aktiebok m.m.
Registreringsanmälan
Förutsättningar för registrering
Verkan av registrering
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag
Uppgift om kvittning i emissionsbeslut m.m.
Betalning i pengar
Kvittning
Revisorsyttrande

16 kap. Vissa riktade emissioner m.m.
Tillämpningsområde
Nyemission av aktier m.m.
Överlåtelse av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Vissa lån
Majoritetskrav
Information i förvaltningsberättelsen

17 kap. Värdeöverföringar från bolaget
Begreppet värdeöverföring
Tillåtna former för värdeöverföring
Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln
Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår
Gåva till allmännyttigt ändamål
Återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring
Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring

18 kap. Vinstutdelning
Beslutsordning
Förslag till beslut om vinstutdelning
Upprättande av förslag
Förslagets innehåll
Yttrande från styrelsen
Kompletterande information
Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
Kallelsens innehåll
Bolagsstämmans beslut
Registrering
Vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet
Betalningsdag för beslutad utdelning

19 kap. Förvärv av egna aktier m.m.
Teckning av egna aktier
Dotterföretags teckning av aktier i moderbolag
Egna aktier som pant
Förvärv av egna aktier
I vilka fall ett aktiebolag får förvärva egna aktier
Avyttringsskyldighet efter förvärv enligt 5 §
Dotterföretags förvärv och innehav av aktier i moderbolag
Förvärv och överlåtelse av egna teckningsoptioner och konvertibler
Särskilda bestämmelser om vissa publika aktiebolags förvärv av egna aktier
Tillåtna förvärvsmetoder
Hur stor andel egna aktier som får förvärvas
Otillåtna förvärv
Beslutsordning
Majoritetskrav
Upprättande av förslag till beslut
Förslagets innehåll
Yttrande från styrelsen
Kompletterande information
Tillhandahållande av förslag till beslut, m.m.
Kallelsens innehåll
Bolagsstämmans beslut
Bemyndigande för styrelsen
Avyttringsskyldighet efter förvärv av egna aktier enligt 5 §
Särskilda bestämmelser om publika aktiebolags överlåtelse av egna aktier
Överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska..
Överlåtelse av egna aktier som inte sker på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad..

20 kap. Minskning av aktiekapitalet och reservfonden
Minskningsändamål
Metoder för minskning av aktiekapitalet
Beslutsordning
Minskning av aktiekapitalet genom beslut av bolagsstämman
Majoritetskrav
Upprättande av förslag
Förslagets innehåll
Kompletterande information
Uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m.
Revisorsgranskning
Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
Kallelsens innehåll
Bolagsstämmans beslut
Underrättelse
Registrering m.m.
Minskningsbeslutet faller
Tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol
Tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna..
Underrättelse till bolagets kända borgenärer
Ansökan om tillstånd
Kallelse på bolagets borgenärer
När Bolagsverket skall lämna tillstånd till minskning av aktiekapitalet
När allmän domstol skall lämna tillstånd till minskning av aktiekapitalet
Registrering
Tillstånd till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet
Minskning av aktiekapitalet enligt förbehåll i bolagsordningen
Inlösenförbehåll
Majoritetskrav
Tillstånd till minskning av aktiekapitalet
Registrering m.m.
Minskning av reservfonden
Minskningsändamål
Beslutsordning

21 kap. Lån från bolaget till aktieägare m.fl.
Lån m.m. till närstående
Ställande av säkerhet
Innehav i investeringsfond
Lån till förvärv av aktier
Lån till förvärv av aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern
Innehav i investeringsfond
Dispens
Förteckning över lån m.m.
Rättsföljderna vid olagligt lämnande av lån eller ställande av säkerhet
Särskilda bestämmelser om publika aktiebolag

22 kap. Inlösen av minoritetsaktier
Förutsättningar för inlösen
Lösenbeloppet
Lösenbeloppets storlek
Ränta på lösenbeloppet
Rätten till lösenbeloppet
Talan i inlösentvist
Särskilda bestämmelser när majoritetsaktieägaren har begärt prövning av skiljemän
Begäran om prövning av skiljemän
Bolagets underrättelse till minoritetsaktieägarna
Ansökan om god man
Vem som kan utses till god man
Den gode mannens uppgifter
Förhandstillträde
Särskild dom i inlösentvist
Återkallelse av talan m.m.
Majoritetsaktieägarens skyldighet att fullfölja talan
Skyldighet för annan än majoritetsaktieägaren att fullfölja talan
Verkningar av en skiljedom avseende lösenbeloppet
Nedsättning av fastställt lösenbelopp
Utfärdande av nytt aktiebrev
Kostnaderna för skiljeförfarandet
Talan mot skiljedom
Rättegångskostnader i allmän domstol
Inlösen av teckningsoptioner och konvertibler
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag

23 kap. Fusion av aktiebolag
Gemensamma bestämmelser
Vad en fusion innebär
Fusionsvederlag
De deltagande bolagens redovisningsvaluta
Fusion när överlåtande bolag har gått i likvidation
Särskilda rättighetshavares ställning
Fusion enligt 1 § andra stycket
Upprättande av fusionsplan
Fusionsplanens innehåll
Kompletterande information
Revisorsgranskning av fusionsplanen
Registrering av fusionsplanen
När fusionsplanen skall underställas bolagsstämman
Tillhandahållande av fusionsplanen m.m.
Majoritetskrav m.m.
Underrättelse till bolagets kända borgenärer
Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
Kallelse på bolagens borgenärer
När Bolagsverket skall lämna tillstånd till verkställande av fusionsplanen
När allmän domstol skall lämna tillstånd till verkställande av fusionsplanen
Registrering av fusionen
Fusionens rättsverkningar
Frågan om fusion faller
Absorption av helägt dotterbolag
Fusionsplan
Revisorsgranskning av fusionsplanen
Registrering av fusionsplanen
Bolagsstämmans godkännande av fusionsplanen
Underrättelse till bolagets kända borgenärer
Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
Fusionens rättsverkningar
Frågan om fusion faller
Gränsöverskridande fusion
Tillämpliga bestämmelser
Fusionsplan m.m.
Revisorsgranskning
Registrering av fusionsplanen
Tillhandahållande av fusionsplanen
Villkorat beslut om godkännande av fusionsplanen
Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
Utfärdande av fusionsintyg
Registrering av fusionen när det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i annan stat än Sverige
Registrering av fusionen när det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i Sverige
Fusionens rättsverkningar
Särskilt bokslut
Absorption av helägt dotterbolag
Ogiltighet

24 kap. Delning av aktiebolag
Vad en delning innebär
Delningsvederlag
De deltagande bolagens redovisningsvaluta
Delning när det överlåtande bolaget har gått i likvidation
Övertagande bolags betalningsansvar
Särskilda rättighetshavares ställning
Upprättande av delningsplan
Delningsplanens innehåll
Kompletterande information
Revisorsgranskning av delningsplanen
Registrering av delningsplanen
När delningsplanen skall underställas bolagsstämman
Tillhandahållande av delningsplanen m.m.
Majoritetskrav m.m.
Underrättelse till bolagets kända borgenärer
Ansökan om tillstånd att verkställa delningsplanen
Kallelse på bolagens borgenärer
När Bolagsverket skall lämna tillstånd till verkställande av delningsplanen
När allmän domstol skall lämna tillstånd till verkställande av delningsplanen
Registrering av delningen
Delningens rättsverkningar
Frågan om delning faller
Ogiltighet

25 kap. Likvidation och konkurs
Frivillig likvidation
Bolagsstämmans beslut om likvidation
Majoritetskrav
Förslag till beslut
Kallelsens innehåll
Tillhandahållande av förslaget till beslut
Innehållet i bolagsstämmans beslut
Registrering
Tidpunkt då beslutet om likvidation börjar gälla
Allmänt om tvångslikvidation
Tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut
Tvångslikvidation på grund av bestämmelse i bolagsordningen
Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, m.m.
Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning
Kontrollbalansräkningens innehåll
Första kontrollstämman
Andra kontrollstämman
Beslut om tvångslikvidation
Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare
Personligt betalningsansvar för aktieägare
Ansvarsperiodens slut
Tvångslikvidation och inlösen på grund av majoritetsmissbruk
Likvidation
Inlösen av aktier
Syssloman
Handläggningen av frågor om likvidation
Handläggning hos Bolagsverket
Handläggning hos allmän domstol
Avgift
Beslut om att utse eller entlediga en likvidator
Beslut att utse en likvidator
Beslut att entlediga en likvidator
Genomförandet av likvidationen
Likvidatorns ställning
Revision och annan granskning under likvidationen
Bolagsstämmans ställning under likvidationen
Redovisning för tiden innan likvidator utsågs
Kallelse på okända borgenärer
Avvecklingen av rörelsen
Obestånd
Redovisning under likvidationen
Skifte
Talan mot skifte
Slutredovisning
Bolagets upplösning
Preskription av rätt till andel i tillgångarna
Skadeståndstalan
Fortsatt likvidation
Upphörande av likvidation
Konkurs
Registrering
Företrädare för bolaget i dess egenskap av konkursgäldenär
Bolagets upplösning efter konkurs
Likvidation efter överskottskonkurs m.m.

26 kap. Byte av bolagskategori
Byte från privat till publikt aktiebolag
Byte från publikt till privat aktiebolag

27 kap. Registrering
Aktiebolagsregistret
Handläggning av registreringsärenden
Kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
Verkan av registrering och kungörande
Avregistrering av obehöriga företrädare
Avregistrering av firma
Ändring av aktiekapitalet m.m.
Bemyndiganden m.m.

28 kap. Aktiebolags firma
Firma
Bifirma
Övriga bestämmelser om firma
Uppgifter om firma m.m. i brev, fakturor och orderblanketter samt på webbplatser
Underskrifter
Särskilda bestämmelser för publika aktiebolag

29 kap. Skadestånd
Stiftares, styrelseledamots och verkställande direktörs skadeståndsansvar
Revisors, lekmannarevisors och särskild granskares skadeståndsansvar
Aktieägares skadeståndsansvar
Aktieägares inlösenskyldighet vid missbruk
Jämkning av skadestånd
Gemensamt skadeståndsansvar
Talan om skadestånd till bolaget
Tiden för att väcka talan
Konkursbos rätt att föra talan

30 kap. Straff och vite
Straff
Vite

31 kap. Överklagande
Överklagande av Bolagsverkets beslut
Överklagande av länsstyrelsens beslut
Överklagande av Skatteverkets beslut
Överklagande av Finansinspektionens beslut
Prövningstillstånd

32 kap. Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
Tillämpningsområde
Bolagsordningens innehåll
Revision
Värdeöverföringar från bolaget
Vissa lån
Koncernförhållanden
Fusion
Delning
Likvidation
Byte av bolagskategori m.m.
Bolagets firma