Årsredovisning i försäkringsföretag

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713) samt understödsföreningar som omfattas av lagen (1972:262) om understödsföreningar. Vid tillämpningen av denna lag skall en understödsförening anses som ett livförsäkringsföretag.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 10 § samma lag. Undantag får även medges för  understödsföreningar som meddelar kapitalförsäkring för dödsfall, om försäkringsförmånerna  uppgår till belopp som inte överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår eller utgår som naturaförmån. Detsamma gäller för understödsföreningar som meddelar annan livförsäkring, om stadgarna medger uttaxering eller nedsättning av förmåner och premieinkomstens storlek normalt inte överstiger 500 000 euro. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell

betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

 

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag skall i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla. Lag (1999:1114).

 

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

 

Bestämmelser i årsredovisningslagen som skall tillämpas på större företag och större koncerner skall tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

 

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar skall tillämpas på understödsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

 

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Lag (2006:873).

 

Definitioner

3 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas:

 

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

 

4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

 

6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m., samt

 

7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar. Lag (2006:873).

 

Normgivningsbemyndigande

 

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 

1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och

 

2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.

 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall  tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § tredje stycket.

 

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansnspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall

gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

 

Räkenskapsår för försäkringsföretag

 

6 § För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078). Lag (1999:1114).

 

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

 

Årsredovisningens upprättande

 

1 § Om rörelsen i ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag omfattar flera försäkringsgrenar eller om rörelsen i en understödsförening omfattar flera verksamhetsgrenar, skall även en resultatanalys ingå i årsredovisningen. Lag (1999:1114).

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

 

1 § första stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form och språk,

6 § om valuta, samt

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande. Lag (2008:95).

 

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

 

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

 

1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i

denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

 

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar,

10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt

13 § om extraordinära intäkter och kostnader.

Lag (2006:873).

 

Särskilda regler om sammanslagning av poster och åtaganden

 

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande

avvikelser:

 

1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror gäller inte för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som skall tas upp under Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär

placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE).

 

2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande anges. Lag (1999:603).

 

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

 

4 § Förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver inte tas upp som ansvarsförbindelse eller åtagande.

 

4 kap. Värderingsregler

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

1 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

 

2 § om immateriella anläggningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6-8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,

9 § första-fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a-14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster,

14 f och 14 g §§ om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde, samt

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

Lag (2006:873).

 

Hur värderingsreglerna ska tilllämpas på ett försäkringsföretags tillgångar och skulder

 

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

 

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).

2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat följer av detta kapitel.

 

3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

 

4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

 

b) 5 § andra stycket ska tilllämpas endast på placeringar i koncernföretag och intresseföretag (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1-7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

 

5.a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

 

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.

 

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).

 

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden för att täcka förlust får inte tillämpas.

 

8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

 

9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).

 

10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.

 

11. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde

om det är förenligt med 14 a §.

 

12. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa

14 b § tredje stycket.

 

13. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär

placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga

värde.

 

14. 14 f och 14 g §§ får om det finns särskilda skäl och efter

Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra

försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i de

bestämmelserna. Lag (2009:36).

 

3 § Har upphävts genom lag (2004:1177).

 

Periodisering av överkurs och underkurs

 

4 § Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller

lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt

4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller

underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen

(överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden

periodiseras.

 

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande

värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av

över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

 

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under

samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra

meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts

skall upplysning om förhållandet lämnas i en not.

Lag (2004:1177).

 

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

 

5 § Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument

får tas upp till sitt verkliga värde även av andra

försäkringsföretag än sådana företag som avses i 3 kap. 4 a §

andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

 

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar

som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra

eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på

samma sätt. Lag (2004:1177).

 

6 § Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas

upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap.

14 a, 14 e eller 14 f §§ årsredovisningslagen (1995:1554) skall

redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte

värdeförändringen skall redovisas i en fond för verkligt värde

enligt 4 kap. 14 d § andra stycket eller 14 g § andra stycket

samma lag. Lag (2004:1178).

 

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

 

7 § Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med

utgångspunkt i anskaffningsvärdet, skall upplysningar om en

värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna

skall lämnas fördelade på de i balansräkningen enligt bilaga 1

upptagna tillgångsposterna. När placeringstillgångar (C eller

D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 §

eller 4 kap. 14 a, 14 e eller 14 f §§ årsredovisningslagen

(1995:1554), skall på samma sätt upplysningar om en värdering

med utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not.

Lag (2004:1178).

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

 

8 § Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart

samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång,

om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande

år.

 

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

 

9 § De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall

motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla

alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med

anledning av ingångna försäkringsavtal. Lag (2004:1177).

 

5 kap. Tilläggsupplysningar

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag

ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i

3�6 §§ nedan. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte

står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna

i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande

bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

 

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,

 

2 § om värderings- och omräkningsprinciper,

 

3 § om anläggningstillgångar,

 

4 § om uppgifter om taxeringsvärden,

 

4 a�4 c §§ om finansiella instrument,

 

5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,

 

7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,

 

8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra

företag,

 

10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,

 

11 § om ställda säkerheter,

 

11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte

redovisas i balansräkningen,

 

12 § om lån till ledande befattningshavare,

 

12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner

med närstående,

 

13 § om konvertibla lån,

 

14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital

m.m.,

 

16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,

 

18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

 

18 a § om sjukfrånvaro,

 

18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

 

19-21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

 

22 § om pensioner och liknande förmåner,

 

23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

 

24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

 

25 § om avtal om avgångsvederlag,

 

26 § om uppgift om moderföretag, samt

 

27 § om europabolag och europakooperativ.

 

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen

ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som

publika aktiebolag. Lag (2009:36).

 

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

 

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande

avvikelser:

 

1. Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 2 § skall

det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip

resulterat i.

 

2. a) 3 § första stycket skall tillämpas på dels immateriella

tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar

i koncernföretag och intresseföretag (C.II).

 

b) 3 § andra och tredje styckena skall tillämpas på dels

immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C),

dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och

övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande skall brukas eller

innehas.

 

3. 4 § skall tillämpas på byggnader och mark (C.I).

 

4. 7 § skall i stället för inköp och försäljning gälla mottagen

och avgiven återförsäkring.

 

5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna

uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av

Finansinspektionen.

 

6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter

skall tillämpas endast beträffande de skulder som förfaller

till betalning senare än fem år efter balansdagen.

 

7. 12 § tredje stycket om lån till ledande befattningshavare

skall tillämpas om företaget lämnat lån till eller ställt

säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd

enligt 12 kap. 13 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

 

8. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna

aktier skall redovisas mot bundet eget kapital i

livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

 

9. Utöver upplysningar enligt 18 § skall även uppgift lämnas om

medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän,

fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall

medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var

för sig.

 

10. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och

ersättningar till anställda skall delas upp på

kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i

Sverige. Dessutom skall ersättningsbeloppen för fritidsombud

och specialombud i Sverige anges för varje grupp.

Lag (2004:1177).

 

Upplysningar om tillgångar

 

3 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter

lämnas om tillgångar:

 

1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten

skall anges.

 

2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka

försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande

belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek

och art.

 

3. Större belopp i posterna Övriga finansiella

placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III),

skall specificeras till storlek och art.

 

4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på

tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive

indirekt bär placeringsrisk.

 

5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och

Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader

(II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och

livförsäkringsrörelse.

 

6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper

överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på

förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av

överstigande belopp skall anges för sig och summan av

underskridande belopp skall anges för sig. Lag (2000:75).

 

Upplysningar om eget kapital och avsättningar

 

4 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter

lämnas om eget kapital och avsättningar:

 

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst skall som

bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital,

Överkursfond, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för

verkligt värde och vinst eller förlust för räkenskapsåret.

Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

 

2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst skall eget

kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital

eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp

Aktiekapital, Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond,

Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för verkligt värde.

Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust skall tas upp

fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt

vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och

förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

 

3. I skadeförsäkringsföretag skall eget kapital delas upp i

bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad

förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital,

Garantikapital, Överkursfond, Uppskrivningsfond, Reservfond och

Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad

förlust skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad

vinst eller förlust samt vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för

räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

 

4. I understödsföreningar skall som eget kapital tas upp Fond

för verkligt värde, Övriga fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som

avdragspost.

 

5. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej

intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till

väsentligt belopp, skall beloppet anges.

 

6. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning

(DD.2) uppgår till väsentligt belopp, skall beloppet anges.

 

7. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp skall

det anges i en not med fördelning på kategori av skada och

belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena

sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid

räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret

gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående

år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från

föregående år vid räkenskapsårets slut.

 

8. Villkorad återbäring (EE.1) skall delas upp på avsättningar

för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär

risk.

 

9. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får

dela ut vinst skall lämna närmare upplysningar om det belopp av

fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn

till bestämmelserna i 1 kap. 1 a § första stycket och 12 kap.

2 § tredje stycket försäkringsrörelselagen (1982:713) och om de

förhållanden som motiverar bedömningen.

 

10. Livförsäkringsaktiebolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag

skall lämna upplysning om belopp som inte får användas för

vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordningen.

 

11. Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har garantikapital i

annan valuta än redovisningsvalutan, skall detta räknas om

enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det

omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets

ingång skall

 

– i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst, föras mot Balanserad vinst eller förlust, och

 

– i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst föras mot Andra fonder. Lag (2004:1177).

 

Upplysningar om resultaträkningens poster

 

5 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:

 

1. I fråga om skadeförsäkring skall anges

 

a) premieinkomsten, brutto,

b) premieintäkter, brutto,

c) försäkringsersättningar, brutto,

d) driftskostnader, brutto, samt

e) resultat av avgiven återförsäkring.

 

Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.

 

2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser

 

a) olycksfall och sjukdom,

b) motorfordon, ansvar mot tredje man,

c) motorfordon, övriga klasser,

d) sjöfart, luftfart och transport,

e) brand och annan skada på egendom,

f) allmän ansvarighet,

g) kredit och borgen,

h) rättsskydd,

 

i) assistans, samt

j) övriga försäkringsklasser.

 

3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.

 

4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt

följande indelningsgrunder

 

a) I premier för individuell försäkring,

 

II gruppförsäkringspremier,

 

b) I periodiska premier,

 

II engångspremier,

 

c) I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

 

II premier för återbäringsberättigade avtal, samt

 

III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.

 

5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total

premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser

försäkringsavtal som tecknats av företaget i

 

a) Sverige,

 

b) andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, samt

 

c) övriga länder.

 

6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring

under räkenskapsåret skall anges i en not.

 

7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke-

teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om

grunderna för överföringen lämnas i en not. Lag (1999:603).

 

Upplysningar om koncern- och intresseföretag

 

6 § Utöver vad som följer av 1 § skall för var och en av

posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) uppgifter lämnas

om de belopp som avser koncernföretag och om de belopp som

avser intresseföretag. Lag (2004:1177).

 

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

 

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket ska

följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

tillämpas:

 

1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens

innehåll,

 

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.

och

 

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i

aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad

marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet.

 

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6-8

årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i

stället avse nominellt belopp.

 

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på

en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a §

årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll. Vid

tillämpningen av nämnda paragraf ska det som sägs om riktlinjer

av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551)

i stället avse riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 9 §

försäkringsrörelselagen (1982:713).

 

Försäkringsaktiebolag, vars aktier, teckningsoptioner eller

skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska

även tillämpa 6 kap. 6-9 §§ årsredovisningslagen om

bolagsstyrningsrapport. Lag (2009:36).

 

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

 

2 § Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen

upplysningar lämnas om

 

1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för

vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och

 

2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid

utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

 

Resultatanalys

 

3 § Försäkringsaktiebolag och ömsesidiga försäkringsbolag skall

i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna

upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE),

återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E),

intäkter, kostnader och rörelseresultat. Understödsföreningar

skall lämna upplysningar om intäkter och kostnader fördelade på

verksamhetsgrenar. Lag (1999:1115).

 

7 kap. Koncernredovisning

 

Koncernredovisningens upprättande

 

1 § Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella

holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje

räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte

annat följer av 2 §.

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande

bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

 

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

 

4 § 1�4 om koncernredovisningens delar,

 

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

 

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande

bild,

 

7 § andra stycket om valuta,

 

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen

och koncernresultaträkningen,

 

9 § om minoritetsandelar,

 

10 § om balansdag,

 

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och

årsredovisningen,

 

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

 

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

 

16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra

företag,

 

18�23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i

koncernredovisningen,

 

25�30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra

företag ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern

kontroll och riskhantering. Lag (2010:688).

 

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

 

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande

avvikelser:

 

1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 ska gälla

att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och

reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har

tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19

december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för

försäkringsföretag, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/46/EG, eller har upprättats och reviderats

på likvärdigt sätt.

 

2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs

till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en

hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och 6 §§ denna lag.

 

3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om

sex månader.

 

4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra

värderingsprinciper får användas än i moderföretagets

årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar,

avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även

tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer

försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas

med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska

upplysning om detta lämnas i en not.

 

5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av

Finansinspektionen. Lag (2007:1462).

 

Allmänna regler för koncernredovisningen

 

4 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

 

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §,

med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1-3 §§

årsredovisningslagen (1995:1554),

 

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3

kap., med det tillägget att vad som avsatts till

kapitalandelsfonden skall tas upp i koncernbalansräkningen som

bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

 

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

 

4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med

undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9, 18 a

och 26 §§ årsredovisningslagen, samt

 

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i

6 kap. 1 § första stycket och 2 §, med undantag för

hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningslagen.

 

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5

kap. 20 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra

stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga

om dotterföretag. Vid tillämpningen av nämnda bestämmelser

skall dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och

andra förmåner från koncernföretag. Lag (2006:567).

 

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-

förordningen

 

5 § Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av

den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella

redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande

bestämmelser i detta kapitel:

 

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

 

2. 2 § vad gäller hänvisningarna till

 

a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när

koncernredovisning inte behöver upprättas,

 

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om

förvaltningsberättelse,

 

c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga

värderingsprinciper,

 

d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om

koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

 

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 §

första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om

när koncernredovisning inte behöver upprättas,

 

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till

 

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till

årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och

form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

 

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till

följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

 

–  4 § om uppgifter om taxeringsvärden,

 

� 12 § om lån till ledande befattningshavare,

 

� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

 

� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

 

� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt

21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

 

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,

 

� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

 

� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt

 

� 25 § om avtal om avgångsvederlag,

 

c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om

tilläggsupplysningar,

 

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

 

e) 5 kap. 4 § 1�3, 5 och 7�9 denna lag om eget kapital och

avsättningar,

 

f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6

kap. 1 § första�tredje styckena årsredovisningslagen om

förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a §

årsredovisningslagen om vissa upplysningar i

förvaltningsberättelsen, samt

 

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i

förvaltningsberättelsen.

 

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om

upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant

fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till

den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2010:688).

 

6 § Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av

den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella

redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i

enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I

sådant fall tillämpas 5 §. Lag (2004:1177).

 

8 kap. Offentlighet

 

Registreringsmyndighet

 

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.

Lag (2004:254).

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

2 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas

 

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

 

15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt

 

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

Lag (2009:36).

 

Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

 

3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick

enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även

innehålla uppgift om anmärkningar enligt 10 kap. 11 b och

11 c §§ samt 11 d § andra stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713). Lag (2004:976).

 

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

 

4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall

lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad

före ordinarie stämma. Lag (1999:1115).

 

Ingivande till registreringsmyndighet

 

5 § Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av

årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna

räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad

efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit

fastställda.

 

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den

verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen

och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas

om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om

stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst

eller förlust.

 

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag

ett elektroniskt original. Lag (2009:36).

 

5 a § Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt

till registreringsmyndigheten.

 

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får

undertecknas med en elektronisk signatur.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

meddelar närmare föreskrifter om

 

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av

sådana handlingar som avses i 5 §,

 

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med

originalet, och

 

3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket.

Lag (2007:1462).

 

5 b § Den som lämnar osann uppgift i ett bevis om fastställelse

enligt 5 § andra stycket som upprättas i elektronisk form döms,

om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller

fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som, i fråga

om handling som avses i 5 § första stycket, oriktigt intygar

att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet och

åtgärden innebär fara i bevishänseende.

 

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms

till fängelse i högst två år. Lag (2007:1462).

 

Registrering i försäkringsregistret

 

5 c § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning

och revisionsberättelse för försäkringsaktiebolag i

försäkringsregistret.

 

Registreringen ska göras på svenska. Om ett

försäkringsaktiebolag som en registrering avser begär det, ska

registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk

inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

 

Den som begär att en registrering ska göras på något annat

språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar

något annat, ge in en översättning till det språket av de

uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen

ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har

motsvarande utländsk behörighet. Lag (2007:1462).

 

Kungörande

 

6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och

5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska

myndigheten kungöra detta i en tidning.

 

I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på

samma språk som registreringen i försäkringsregistret.

Lag (2007:1462).

 

Vite

 

7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett

försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in

redovisningshandling eller revisionsberättelse till

registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid

vite att fullgöra denna skyldighet.

 

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

Lag (2000:824).

 

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 

8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse.

 

9 kap. Delårsrapport

 

Skyldighet att lämna delårsrapport

 

1 § Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns

i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Lag (2007:543).

 

Årsredovisningslagens tillämpning

 

2 § Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med undantag för

1 § första stycket och andra stycket andra och tredje

meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap.

3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in

till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap.

5 c § denna lag. Lag (2007:1462).

 

10 kap. Överklagande

 

1 § Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till

regeringen för prövning får inte överklagas.

 

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten

meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden

som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Lag (2007:369).

 

 

Bilaga 1

 

Uppställningsform för balansräkning

 

TILLGÅNGAR

 

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I       Goodwill

II      Andra immateriella tillgångar

 

C. Placeringstillgångar

I       Byggnader och mark

II      Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

 

1.       Aktier och andelar i koncernföretag

2.       Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån

till, koncernföretag

 

3.       Aktier och andelar i intresseföretag

4.       Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån till, intresseföretag

 

III     Andra finansiella placeringstillgångar

 

1.       Aktier och andelar

2.       Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3.       Andelar i investeringspooler

4.       Lån med säkerhet i fast egendom

5.       Övriga lån

6.       Utlåning till kreditinstitut

7.       Övriga finansiella placeringstillgångar

 

IV      Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

 

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär

placeringsrisk

 

1.      Tillgångar för villkorad återbäring

2.      Fondförsäkringstillgångar

 

E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

 

1.       Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.       Livförsäkringsavsättning

3.       Oreglerade skador

4.       Återbäring och rabatter

5.       Övriga försäkringstekniska avsättningar

6.       Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

 

a) Villkorad återbäring

 

b) Fondförsäkringsåtaganden

 

F. Fordringar

 

I       Fordringar avseende direkt försäkring

II      Fordringar avseende återförsäkring

III     Övriga fordringar

 

G. Andra tillgångar

 

I       Materiella tillgångar och varulager

II      Kassa och bank

III     Övriga tillgångar

 

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

I       Upplupna ränte- och hyresintäkter

II      Förutbetalda anskaffningskostnader

III     Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

AA. Eget kapital

 

I       Aktiekapital eller Garantikapital

II      Överkursfond

III     Uppskrivningsfond

IV      Konsolideringsfond

V       Andra fonder

 

1.      Reservfond

2.      Kapitalandelsfond

3.      Fond för verkligt värde

4.      Övriga fonder

 

VI      Balanserad vinst eller förlust

VII     Årets resultat

 

BB. Obeskattade reserver

 

CC. Efterställda skulder

 

DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven

återförsäkring)

 

1.       Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2.       Livförsäkringsavsättning

3.       Oreglerade skador

4.       Återbäring och rabatter

5.       Utjämningsavsättning

6.       Övriga försäkringstekniska avsättningar

 

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka

försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

 

1.       Villkorad återbäring

2.       Fondförsäkringsåtaganden

 

FF. Andra avsättningar

 

1.       Pensioner och liknande förpliktelser

2.       Skatter

3.       Övriga avsättningar

 

GG. Depåer från återförsäkrare

 

HH. Skulder

 

I       Skulder avseende direkt försäkring

II      Skulder avseende återförsäkring

III     Obligationslån

IV      Skulder till kreditinstitut

V       Övriga skulder

 

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

I       Återförsäkrares andel av Förutbetalda anskaffningskostnader

II      Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

POSTER INOM LINJEN

 

I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig

II Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig

 

III Ansvarsförbindelser

 

1. Garantier

 

2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar och ej har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

 

3. Övriga ansvarsförbindelser

 

IV Åtaganden

 

1. Åtaganden till följd av återköpstransaktioner

 

2. Övriga åtaganden

 

Lag (2004:1177).

 

 

Bilaga 2

 

Uppställningsform för resultaträkningen

 

I.      TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.      Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b. Premier för avgiven återförsäkring (-)

c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)

d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  +/-)

2.      Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen (III.6)

3.      Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)

4.      Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

 

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

 

5.      Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)

6.      Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

7.      Driftskostnader

8.      Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

9.      Förändring i Utjämningsavsättning

10.     Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.1)

 

II.     TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE

1.      Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)

b. Premier för avgiven återförsäkring (-)

2.      Kapitalavkastning, intäkter

3.      Orealiserade vinster på placeringstillgångar

3a.     Värdeökning på placeringstillgångar för vilka

livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring

bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar

3b.     Värdeökning på övriga placeringstillgångar

4.      Övriga tekniska intäkter (efter avgiven

återförsäkring)

5.      Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

a. Utbetalda försäkringsersättningar

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

6.      Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) (+/-)

a. Livförsäkringsavsättning

aa) Före avgiven återförsäkring

bb) Återförsäkrares andel (-)

b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk

aa) Villkorad återbäring

bb) Fondförsäkringsåtaganden

c.      Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring)

7.      Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

8.      Driftskostnader

9.      Kapitalavkastning, kostnader

10.     Orealiserade förluster på placeringstillgångar

10a.    Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk

aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring

bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar

10b.    Värdeminskning på övriga placeringstillgångar

11.     Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring)

12.     Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen (införs som post III.4)

13.     Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs som post III.2)

 

III.     ICKE-TEKNISK REDOVISNING

1.      Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post I.10)

2.      Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post II.13)

3a.     Kapitalavkastning, intäkter i skadeförsäkringsrörelsen

3b.     Orealiserade vinster på placeringstillgångar

4.      Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen (post II.12)

5a.     Kapitalavkastning, kostnader i skadeförsäkringsrörelsen

5b.     Orealiserade förluster på placeringstillgångar

6.      Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)

7.      Övriga intäkter

8.      Övriga kostnader

9.      Extraordinära intäkter

10.     Extraordinära kostnader

11.     Bokslutsdispositioner

12.     Skatt på årets resultat

13.     Övriga skatter

14.     Årets resultat

 

Lag (1999:603).

 

Utfärdad: 1995-12-20

Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:692

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.