4 kap. Enkla bolag

Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter

1 § Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter under bolagets
bestånd bestäms genom avtal.

I den mån bolagsmännen inte har träffat avtal om något annat skall 2-4
§§ tillämpas.

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 och 14 §§ gäller för
enkla bolag. Härvid skall det som föreskrivs i 2 kap. 14 § om skada för
bolaget i stället gälla skada för någon annan bolagsman.

3 § Åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter får vidtas
endast med samtliga bolagsmäns samtycke. Dock får en åtgärd som inte tål
uppskov vidtas fastän en bolagsman inte har deltagit i beslutet om
åtgärden, om bolagsmannen inte har hunnit tillkallas eller om han till
följd av sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att ta del i
förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Har bolagsmännen avtalat att en förvaltningsåtgärd får vidtas utan
samtycke av samtliga bolagsmän, får åtgärden dock inte vidtas, om den
förbjuds av en bolagsman som inte är utesluten från förvaltningen.

4 § Talan om skadestånd av en bolagsman mot någon annan bolagsman skall
väckas senast tre år efter utgången av det år då det beslut fattades
eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan.

Utan hinder av första stycket kan skadeståndstalan som grundas på brott
föras mot en bolagsman.

Bolagsmännens förhållande till tredje man

5 § Genom ett avtal som sluts på bolagsmännens vägnar eller under en
benämning varmed bolagsmännen samfällt betecknas blir endast den
bolagsman som har deltagit i avtalet berättigad eller förpliktad i
förhållande till medkontrahenten.

Har flera bolagsmän deltagit i avtalet, har de lika rätt i förhållande
till medkontrahenten och svarar solidariskt för vad som har utfästs. Vad
som nu har sagts gäller inte, om något annat har bestämts i avtalet.

6 § Används vid ingående av ett avtal en benämning varmed bolagsmännen
samfällt betecknas, får benämningen inte innehålla något av orden
”handelsbolag”, ”aktiebolag”, ”förening” eller ”stiftelse”. Om så ändå
sker, svarar de bolagsmän med vilkas vetskap och vilja det har skett
solidariskt för förbindelser gentemot den som varken insåg eller borde
ha insett att benämningen avsåg ett enkelt bolag.

Bolagets likvidation och upplösning

7 § Under bolagets likvidation gäller i fråga om bolagsmännens inbördes
rättigheter och skyldigheter 2 kap. 2, 4, 5, 8, 13 och 14 §§ samt 3 och
4 §§ i detta kapitel, om inte något annat har avtalats. Vad som nu har
sagts om 2 kap. 4 § och 3 § i detta kapitel gäller dock inte, om
särskild likvidator har förordnats.

I övrigt gäller i fråga om bolagets likvidation och upplösning 2 kap.
24-27, 29 och 30 §§, 31 § andra och tredje styckena, 33, 34 och 36 §§,
37 § första stycket, andra stycket andra-fjärde meningarna och
tredje-femte styckena, 38-43 §§, 44 § första stycket samt 45 §.

8 § Ansökan om förordnande av likvidator skall göras hos rätten i den
ort där någon av bolagsmännen har sitt hemvist. Föreligger sådana
ansökningar vid skilda domstolar, skall den ansökan som kom in senare
inte tas upp till prövning.

9 § En likvidator är behörig att företa rättshandlingar på bolagsmännens
vägnar endast i den mån det behövs för att bolagsmännens för bolaget
avsedda tillgångar skall kunna förvandlas till pengar enligt 2 kap. 33
§. Överskrider likvidatorn sin behörighet, är rättshandlingen dock
bindande för bolagsmännen, om tredje man varken insåg eller borde ha
insett att behörigheten överskreds.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.