Avd. V – Inkomstlaget näringsverksamhet

13 kap. Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet
Huvudregler
Juridiska personer
Handelsbolag
Enskilda näringsidkare
Kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter
Vissa tillgångar och skulder
Rabatt och pristillägg
Samfälligheter
Royalty m.m.
Delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster

14 kap. Beräkning av resultatet av näringsverksamhet
Innehåll
Beskattningstidpunkten
Bokföringsmässiga grunder
Balansposter
Räkenskaperna
Justeringar
Karaktärsbyte
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Kapitalvinster och kapitalförluster
Gemensam eller särskild beräkning
Juridiska personer
Fysiska personer
Underskott för kommanditdelägare och vissa andra handelsbolagsdelägare
Anskaffningsvärde efter karaktärsbyte
Oriktig prissättning m.m.
Resultatet

15 kap. Vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet
Huvudregel
Medlemsavgifter
Förbjudna lån
Förmåner för delägare i privatbostadsföretag
Ersättningar från personalstiftelser
Mervärdesskatt
Återföring av vissa avdrag
Sjukpenning m.m.
Grupplivförsäkringar m.m.
Inkomster i samfällighet
16 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet
Huvudregel
Representation
Framtida garantiutgifter
Avdrag
Schablonregeln
Utredningsregeln
Utbränt kärnbränsle
Utgifter för fusion eller fission
Organisationsutgifter
Forskning och utveckling
Bidrag till Tekniska museet
Avgifter och bidrag till Svenska Filminstitutet
Bidrag till utvecklingsbolag
Avgifter till arbetsgivarorganisationer
Avsättning till personalstiftelser
Arbetsrättsliga skadestånd
Mervärdesskatt
Särskilda skatter och avkastningsskatt på pensionsmedel
Andra stycket tillämpas också på avkastningsskatt som med tillämpning av 3 § tionde stycket lagen..
Utländska skatter
Förluster av kontanta medel
Lantmäteriförrättningsutgifter
Brandförsäkringar för all framtid
Hälso- och sjukvård m.m.
Grupplivförsäkringar
Reseskyddsförsäkringar
Utgifter för resor med egen bil
Arbetsresor
Ökade levnadskostnader vid resor i näringsverksamheten
Ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
Egenavgifter
Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton
Arbete i bostaden
Utgifter innan en näringsverksamhet startar

17 kap. Lager och pågående arbeten
Innehåll
Definitioner
Lager
Huvudregler
Djur
Andelar som förvärvas genom utdelning i vissa fall
Aktier som förvärvas genom utskiftning i vissa fall
Partiella fissioner
Vissa andra andelsförvärv
Fusioner och fissioner
Delägarrätter i före detta investmentföretag
Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder
Uppskovsgrundande andelsbyten
Försäkringsföretag
Finansiella instrument
Höjning av lagervärdet vid viss utdelning
Kontraktsnedskrivning
Elcertifikat och utsläppsrätter m.m.
Pågående arbeten
Huvudregler
Löpande räkning eller fast pris
Löpande räkning
Fast pris
Underlåtenhet att slutredovisa eller fakturera
Justering
Hänvisningar

18 kap. Inventarier
Tillämpningsområde
Reparation och underhåll
Avdrag för anskaffning
Värdeminskningsavdrag
Omedelbart avdrag
Nyttjanderättshavares avdragsrätt
Anskaffningsvärde
Hänvisningar
Räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning
Huvudregel
Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning
Avyttringar
Särskilt hög utgift
Kompletteringsregel
Justering för ändrad mervärdesskatt
Lågt verkligt värde
För stora avskrivningar i räkenskaperna
Övergång till räkenskapsenlig avskrivning
Kontraktsnedskrivning

19 kap. Byggnader
Innehåll
Reparation och underhåll samt vissa ändringsarbeten
Huvudregel
Andelshus
Avdrag för anskaffning
Värdeminskningsavdrag
Omedelbart avdrag
Utrangering
Anskaffningsvärde
Huvudregler
I 18 § finns bestämmelser om förvärv av byggnad genom arv, gåva m.m.
Byggnadsinventarier och ledningar
Förvärv av byggnad med mark
Förbättringar m.m.
Justering av anskaffningsvärdet
Hänvisningar
Karaktärsbyte
Arbeten i byggnadsrörelse
Arv, gåva m.m.
Byggnadsinventarier
Anslutningsavgifter och anläggningsbidrag
Statliga räntebidrag
Byggnadsarbeten med statliga räntebidrag
Nyttjanderättshavarens förbättringar
Nyttjanderättshavarens beskattning
Fastighetsägarens beskattning

20 kap. Markanläggningar och substansminskning
Innehåll
Definition
Reparation och underhåll
Avdrag för anskaffning
Värdeminskningsavdrag
Omedelbart avdrag
Nyttjanderättshavares avdragsrätt
Anskaffningsvärde
Markinventarier
Markanläggning som anskaffas av den skattskyldige
Arv, gåva m.m.
Hänvisningar
Karaktärsbyte
Markinventarier
Frukt- och bärodlingar
Avdrag för substansminskning
Förutsättningar för avdrag
Inträffad substansminskning
Framtida substansminskning
Anskaffningsvärde m.m.
Tillämpningsområde
Anskaffningstidpunkt
Anskaffningsvärde och anskaffningsutgift
Lager m.m.
Inventarier, byggnader och markanläggningar
Övriga tillgångar
Förvärv genom arv, gåva m.m.
Avskattning i utlandet
Förpliktelser

21 kap. Skogsfrågor
Innehåll
Ersättningar för avverkningsrätt under flera år
Anläggning av skog och diken
Skogsavdrag
Huvudregler
Avdragsutrymmet och avdragets storlek för juridiska personer
Avdragsutrymmet och avdragets storlek för handelsbolag
Avdragsutrymmet och avdragets storlek för fysiska personer
Beloppsgränser
Anskaffningsvärde vid köp m.m.
Anskaffningsvärde och avdragsutrymme vid arv, gåva m.m.
Anskaffningsvärde och avdragsutrymme vid delavyttring, allframtidsupplåtelse m.m.
Hänvisningar
Skogskonto och skogsskadekonto
Huvudregel
Skogsbruk
Särskilda bestämmelser om skogsskadekonto
Avdragets storlek
Insättning på kontot
Uttag från kontot
Byte av kreditinstitut
Överföring av lantbruksenhet eller kontomedel m.m.

22 kap. Uttag ur näringsverksamhet
Innehåll
Vad som avses med uttag
Innebörden av uttagsbeskattning
När uttagsbeskattning inte ska ske

23 kap. Underprisöverlåtelser
Tillämpningsområde
Definitioner
Beskattningen vid en underprisöverlåtelse
Villkor för en underprisöverlåtelse
Överlåtaren och förvärvaren
Skattskyldighet
När rätt till avdrag för koncernbidrag saknas
Kvalificerade andelar
Underskott hos förvärvaren

24 kap. Räntor och utdelningar i inkomstslaget näringsverksamhet
Innehåll
Tillämpning av vissa bestämmelser i inkomstslaget kapital
Hänvisningar
Utdelning av vissa andelar
Partiell fission
Kapitalrabatt på optionslån
Avdragsrätt för ränta på vinstandelslån
Huvudregler
Emissioner på den allmänna marknaden
Riktade emissioner
Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder
Definition av företag i intressegemenskap
Huvudregler
Kompletteringsregler
Avdrag för lämnad utdelning
Skattefria utdelningar
Definitioner
Näringsbetingad andel
Utdelning på en näringsbetingad andel
Utdelning på vissa utländska andelar som inte är näringsbetingade
Utdelning från investmentföretag
Utdelning av förvärvade vinstmedel
Villkor avseende tid

25 kap. Kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstslaget
Innehåll
Hänvisningar
Vad som avses med kapitalvinst och kapitalförlust
Anskaffningsutgift när en delägarrätt upphör att vara näringsbetingad
Avyttringar med kapitalförlust till företag i intressegemenskap
Tillämpningsområde
Avdragsförbud
Uppskjuten avdragsrätt
Turordning
Kapitalförluster på fastigheter
Innehåll
Företag i intressegemenskap
Näringsbetingade delägarrätter
Tillämpningsområde
Definitioner
Skattefrihet och avdragsförbud
Villkor avseende tid
Avyttring av skalbolag
Undantag
Skalbolagsdeklaration
Minoritetsavyttringar
Särskilda skäl
Likvida tillgångar
Jämförelsebeloppet
Återköp
Kapitalförluster på vissa fordringar m.m.
Kapitalförluster på andelar i handelsbolag
Vissa tillgångar i handelsbolag
Bostäder i fåmansföretag

26 kap. Återföring av värdeminskningsavdrag
Innehåll
Kapitaltillgångar
Fastigheter
Bostadsrätter
Lagertillgångar
Skattemässig kontinuitet vid arv, gåva m.m. av näringsbostadsrätter
Hänvisningar

27 kap. Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse
Innehåll
Byggnadsrörelse och handel med fastigheter
Innehav av lagertillgång
Avyttring av byggnadstomt
Lagerfastigheter
Lagerandelar i fastighetsförvaltande företag
Uttagsbeskattning vid byggnadsarbeten på fastigheter som inte är lagertillgångar
Tomtrörelse
Vad som är tomtrörelse
Vad som är kvalificerad tomtrörelse
Vad som är enkel tomtrörelse
Slutavyttring av lagret i en enkel tomtrörelse
När enkel tomtrörelse avbryts
Gemensamma bestämmelser om arv m.m.

28 kap. Arbetsgivares pensionskostnader
Innehåll
Krav på pensionsutfästelser
Avdrag för tryggande av pensionsutfästelser
Tryggandeformer
Avsättning i balansräkning
Huvudregel
Kompletteringsregel
Begränsningar i avdragsrätten vid olika tryggandeformer
Förräntning, indexering eller annan värdesäkring
Byte av tryggandeform
Byte av arbetsgivare
Pensionsförsäkring till efterlevande i särskilda fall
Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare
Ersättning från en pensionsstiftelse
Återföring av avdrag för avsättning i balansräkningen
Vad som ska tas upp
Disponibla pensionsbelopp
Upphörande av näringsverksamhet
Övertagande av pensionsutfästelser

29 kap. Näringsbidrag
Innehåll
Näringsbidrag
Befrielse från villkorlig återbetalningsskyldighet
Statligt räntebidrag för bostadsändamål
Avgångsvederlag till jordbrukare
Familjebidrag till totalförsvarspliktiga

30 kap. Periodiseringsfonder
Avdrag för avsättningar
Beloppsgränser
Schablonintäkt
Återföring av avdragen
I vilka fall fonderna får tas över
Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag
Från handelsbolag till aktiebolag
Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
Från handelsbolag till enskild näringsverksamhet
Från juridisk person till annan juridisk person
Effekter hos den som tar över fonderna

31 kap. Ersättningsfonder
Avdrag för avsättningar
Ersättningar som ger rätt till avdrag
Avdragets storlek
Ianspråktagande av fonderna
Vad fonderna får tas i anspråk för
När fonderna får tas i anspråk
Turordning
Beskattningskonsekvenser när fonderna tas i anspråk
Återföring av avdragen
I vilka fall fonderna får tas över
Effekter hos den som tar över fonderna
Överklagande

32 kap. Upphovsmannakonto
Huvudregler
Avdragets storlek
Insättning på kontot
Uttag från kontot
Byte av kreditinstitut
Överlåtelse, pantsättning, utflyttning och dödsfall

33 kap. Räntefördelning
Tillämpningsområde
Hur räntefördelning görs
Positiv och negativ räntefördelning
Positivt och negativt fördelningsbelopp
Undantag från räntefördelning
Särskilt om positiv räntefördelning
Sparat fördelningsbelopp
Kapitalunderlaget
Enskilda näringsidkare
Handelsbolagsdelägare

34 kap. Expansionsfonder
Tillämpningsområde
Expansionsfondsskatt
Beloppsgränser
Huvudregel
Justerat resultat
Kapitalunderlag för enskilda näringsidkare
Kapitalunderlag för handelsbolagsdelägare
Återföring av avdragen
I vilka fall fonderna får tas över
Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
Från enskild näringsverksamhet till handelsbolag
Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag
Från handelsbolagsdelägare till annan handelsbolagsdelägare
Från handelsbolag till enskild näringsverksamhet
Definition av realtillgångar

35 kap. Koncernbidrag
Huvudregel
Definitioner
Förutsättningar
Bidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag
Bidrag mellan helägda dotterföretag
Bidrag mellan företag som kan fusioneras
Bidrag som kunnat förmedlas
Ändrade ägarförhållanden
Dispens

36 kap. Kommissionärsförhållanden
Huvudregel
Definitioner
Förutsättningar
Verksamhet för ett kommittentföretags räkning
Verksamhet för flera kommittentföretags räkning

37 kap. Fusioner och fissioner
Innehåll
Beskattning av ägarna i det överlåtande företaget
Definitioner
Villkor för kvalificerade fusioner och fissioner
Skattskyldighet
Fusions- och fissionsvederlag
Beskattningsårets längd
Privatbostadsföretag
Beskattningen vid kvalificerade fusioner och fissioner
Inledning
Huvudregler
Beskattningsåret
Räkenskapsenlig avskrivning
Underskott
Kvarstående kapitalförlust på delägarrätter
Särskilda regler vid fission om fonder, underskott och kvarstående kapitalförlust
Värdepapper som getts ut av det överlåtande företaget
Fiktiv avräkning m.m.
Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land
Överlåtaren är en utländsk association som inte är en utländsk juridisk person
Hänvisningar

38 kap. Verksamhetsavyttringar
Innehåll
Definitioner
Begäran
Villkor
Skattskyldighet
Ersättningens storlek
Beskattningen
Hos det säljande företaget
Hos det köpande företaget
Fonder, avsättningar och underskott
Räkenskapsenlig avskrivning
Fiktiv avräkning m.m.
Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land
Säljaren är en utländsk association som inte är en utländsk juridisk person
Innehåll
Definitioner
Villkor för undantag från omedelbar beskattning
Inledning
Skattskyldighet
Ersättningens storlek
Beskattningen
Hos det överlåtande företaget
Hos det övertagande företaget
Fonder, avsättningar och underskott
Räkenskapsenlig avskrivning
Fiktiv avräkning m.m.
Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land
Överlåtaren är en utländsk association som inte är en utländsk juridisk person
Beskattning av ägarna i det överlåtande företaget

39 kap. Särskilda bestämmelser för vissa juridiska personer
Innehåll
Försäkringsföretag
Definitioner
Livförsäkringsföretag
Skadeförsäkringsföretag
Fördelning av intäktsposter och kostnadsposter
Övertagande av hela försäkringsbeståndet
Hänvisningar
Utländska tjänstepensionsinstitut
Investmentföretag och investeringsfonder
Huvudregler
Definition
Avskattning av investmentföretag
Avskattning av andelar i investmentföretag
Anskaffningsutgiften för delägarrätter
Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder
Kooperativa föreningar
Privatbostadsföretag
Sambruksföreningar
Samfälligheter
Sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa
Innehåll
Delägare i en utländsk juridisk person
Personer i intressegemenskap
Beräkning av andel
Lågbeskattade inkomster
Huvudregel
Kompletteringsregler
Rederiverksamhet
Filialregel
Beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster
Beskattningsår
Beskattning av lågbeskattade inkomster
Hänvisningar

40 kap. Tidigare års underskott
Innehåll
Huvudregel
Definitioner
Begränsningar hos företag efter ägarförändringar
Innehåll
Ägarförändringar
Beloppsspärren
Koncernbidragsspärren
Begränsningar vid konkurs och ackord
Begränsningar efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut
Avdrag efter ombildningar
Hänvisningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.