11 Kap. Anläggningsarrende

1 § Anläggningsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat
ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt
att för förvärvsverksamhet på arrendestället uppföra eller bibehålla
byggnad, som ej är av endast ringa betydelse för verksamhetens
bedrivande.  Har upplåtelsen skett för arrendatorns livstid eller för
viss tid som understiger ett år, föreligger dock icke
anläggningsarrende.

2 § Avtal om anläggningsarrende skall träffas för viss tid.  Är
arrendetiden icke bestämd enligt vad som sagts nu, gäller avtalet för
fem år.

Förbehåll om rätt för jordägaren att i annat fall än som anges i 7 kap.
5 och 30 §§ samt 8 kap. 14, 18 och 23 §§ återtaga arrendestället eller
del därav före arrendetidens utgång gäller endast om det godkänts av
arrendenämnden.

3 § Har ej annat avtalats, anses arrendeavtal innefatta villkor att, om
uppsägning ej sker inom rätt tid, avtalet skall anses förlängt på tid
som motsvarar arrendetiden, dock längst fem år.

Uppsägning skall ske senast sex månader före arrendetidens utgång, om ej
annan tid avtalats.

4 § Bestämmelserna i 5 – 6 §§ om rätt till ersättning för arrendatorn
med anledning av arrendets upphörande gäller, om ej annat avtalats och
ej heller arrendeförhållandet upphör på den grund att arrenderätten är
förverkad eller förhållande som avses i 8 kap.  14 § föreligger. Lag
(1973:187).

5 § Har jordägaren uppsagt arrendeavtalet och vägrar han att
förlänga arrendeförhållandet eller kommer förlängning i annat
fall ej till stånd på den grund att jordägaren för förlängning
kräver arrendeavgift som ej är skälig eller uppställer annat
villkor som strider mot god sed i arrendeförhållanden eller
eljest är obilligt, skall han i skälig omfattning ersätta
arrendatorn dennes förlust på grund av arrendeförhållandets
upphörande, om ej

1. arrendatorn åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att det
icke skäligen kan fordras att jordägaren förlänger
arrendeförhållandet,

2. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället skall användas
för annat ändamål än det med upplåtelsen avsedda, och
jordägarens intresse att kunna förfoga över arrendestället för
sådant ändamål påtagligt överväger arrendatorns intresse av
fortsatt arrende, eller

3. jordägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa
arrendeförhållandet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om arrendatorn har
uppsagt avtalet enligt 3 § och i uppsägningen begärt
förlängning av avtalet på ändrade villkor.

Förlust för arrendatorn som har samband med att denne bekostat
uppförande av byggnad eller utförande av annat arbete på
arrendestället skall beaktas vid ersättningens bestämmande
endast om åtgärden vidtagits i enlighet med arrendeavtalet.
Lag (2003:626).

5 a § Vid tillämpningen av 5 § är arrendeavgift som jordägaren kräver
för förlängning inte att anse som skälig, om den överstiger den
arrendeavgift som arrendestället vid arrendetidens utgång kan antas
betinga på öppna marknaden. Därvid skall dock bortses från anbud eller
arrendeavtal som inte är rimliga med hänsyn till det allmänna prisläget
i orten för närmast jämförliga arrendeställen. Endast om särskilda skäl
föreligger får hänsyn tas till en sådan ökning av arrendeställets värde
som en arrendator har åstadkommit.

I tvist om ersättning enligt 5 § får ett yttrande som arrendenämnden
avgett rörande arrendeavgiften frångås endast om det visas eller annars
är uppenbart att den arrendeavgift som arrendestället kan antas betinga
på öppna marknaden är påtagligt högre eller lägre än arrendenämnden har
angett.

Har i fall som avses i andra stycket jordägaren vid tiden för
arrendenämndens yttrande fått anbud eller träffat avtal om arrende av
arrendestället utan att han under medlingen lämnat uppgift om detta, får
anbudet eller avtalet beaktas vid prövningen endast om det föreligger
synnerliga skäl. Lag (1984:678).

6 § Vill jordägaren säga upp avtalet, skall han i uppsägningen
underrätta arrendatorn om de villkor han uppställer för att förlänga
arrendeförhållandet eller om orsaken till att han vägrar medge
förlängning. Uppsägningen skall dessutom innehålla underrättelse att
arrendatorn, om han icke går med på att lämna arrendestället utan att få
ersättning enligt 5 §, har att inom två månader från uppsägningen
hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling.

Underlåter jordägaren att fullgöra vad som åligger honom enligt första
stycket, är uppsägningen utan verkan.

Har jordägaren fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket och
vill arrendatorn icke lämna arrendestället utan att få ersättning enligt
5 §, har arrendatorn att hänskjuta tvisten till arrendenämnden inom den
i första stycket angivna tiden.  Iakttages ej denna, förfaller rätten
till ersättning. Vad som har sagts nu gäller ej, om inom samma tid
hänskjutande sker enligt 6 a § första stycket.

Innan medlingen har avslutats får jordägaren för förlängning av
arrendeförhållandet inte kräva högre arrendeavgift eller något annat
villkor som är oförmånligare för arrendatorn än vad han har angett i
uppsägningen. Gör han det och kommer förlängning inte till stånd, har
arrendatorn alltid rätt till ersättning enligt 5 §. Lag (1984:678).

6 a § Har arrendatorn uppsagt avtalet och i uppsägningen begärt
förlängning av avtalet på ändrade villkor, skall han inom två månader
från uppsägningen hänskjuta tvisten till arrendenämnden för medling och
därvid ange den ändring han önskar i de avtalade villkoren.

Underlåter arrendatorn att hänskjuta tvisten till arrendenämnden inom
den i första stycket angivna tiden eller återkallar han före
arrendetidens utgång sin ansökan om medling, är uppsägningen utan
verkan. Har han ej angett de ändringar han önskar i de avtalade
villkoren, skall nämnden förelägga honom att avhjälpa bristen inom viss
tid. Efterkommes ej föreläggandet, skall ansökan om medling avvisas.

Har arrendatorn fullgjort vad som åligger honom enligt första stycket,
skall arrendenämnden förelägga jordägaren att uppge de villkor han
uppställer för att förlänga arrendeförhållandet eller orsaken till att
han vägrar medge förlängning. Iakttager jordägaren ej föreläggandet och
är avtalet ej uppsagt enligt 5 § första stycket, skall avtalet anses
förlängt på de av arrendatorn önskade villkoren. Erinran härom skall
intagas i föreläggandet. Förlängningen anses som avtal om fortsatt
arrende. Lag (1984:678).

6 b § Skall arrendeförhållandet upphöra efter uppsägning enligt 6 eller
6 a §, får arrendenämnden på begäran av jordägaren eller arrendatorn
medge uppskov med avträdet under skälig tid, dock högst ett år från
arrendetidens utgång. Medges uppskov, skall arrendenämnden fastställa
skäliga arrendevillkor för tiden från avtalets upphörande till
avflyttningen. Lag (1984:678).

7 § Har ej annat avtalats, får arrendatorn överlåta arrenderätten till
annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas.  Förbehåll varigenom
denna rätt begränsas får ej göras gällande, när överlåtelse sker genom
exekutiv försäljning eller i arrendatorns konkurs.

Första stycket första punkten äger motsvarande tillämpning på
arrenderättens övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
eller liknande förvärv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.