17 kap. Företräde på grund av inskrivning

Företräde mellan förvärv som grundas på överlåtelse eller på upplåtelse
av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft.

1 § Har fast egendom överlåtits eller nyttjanderätt, servitut eller rätt
till elektrisk kraft upplåtits i egendomen till flera var för sig, har
det förvärv för vilket inskrivning först sökes företräde, om ej annat
följer av 2 och 3 §§.

2 § Inskrivning av överlåtelse av fast egendom ger ej företräde framför
tidigare överlåtelse av egendomen, om förvärvaren vid förvärvet ägde
eller bort äga kännedom om den tidigare överlåtelsen.

Första stycket gäller ej, om förvärvaren i sin tur överlåtit egendomen
till annan och denne vid sitt förvärv varken ägde eller bort äga
kännedom om den första överlåtelsen. Har förvärvaren upplåtit
nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft i egendomen och
var den till vilken upplåtelsen skedde därvid i god tro beträffande den
tidigare överlåtelsen, medför förvärvet, utan hinder av första stycket,
den verkan att upplåtelsen har företräde framför överlåtelsen.

Överlåtelse har ej på grund av inskrivning företräde framför sådan
upplåtelse av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft
som enligt 7 kap. gäller mot förvärvaren.

3 § Upplåtelse av nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk
kraft i fast egendom har ej på grund av inskrivning företräde framför
tidigare överlåtelse eller upplåtelse, om rättighetshavaren vid
upplåtelsen ägde eller bort äga kännedom om denna. Vad som sagts nu med
avseende på företräde mellan upplåtelser av rättigheter gäller endast om
dessa ej utan förfång för någondera kan utövas vid sidan av varandra.

4 § Sökes på samma inskrivningsdag inskrivning av flera förvärv, har de
sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de ägt rum.
Överlåtelse av fast egendom har dock företräde framför upplåtelse av
nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk kraft, om ej annat
följer av 7 kap.

Är förvärv avseende överlåtelse av fast egendom samtidiga eller kan det
ej utrönas i vilken tidsföljd de skett, skall rätten på talan av endera
förvärvaren förordna om företrädet mellan dem efter vad som med hänsyn
till omständigheterna är skäligt.  Motsvarande gäller i fråga om
företrädet mellan förvärv som avser upplåtelse av nyttjanderätt,
servitut eller rätt till elektrisk kraft, om rättigheterna ej utan
förfång för någondera kan utövas vid sidan av varandra.

5 § Har överlåtelse av fast egendom företräde framför annat förvärv,
medför det andra förvärvet icke någon rätt till egendomen.  Om företräde
tillkommer nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektisk kraft, får
rätten enligt det andra förvärvet utövas endast i den mån det kan ske
utan förfång för det förvärv som har företräde.

Företräde på grund av inteckning

6 § Inteckning ger företräde i förhållande till annan inteckning efter
den tidsföljd i vilken inteckningarna sökes.  Inteckningar som sökes på
samma inskrivningsdag ger lika rätt.

I förhållande till nyttjanderätt, servitut eller rätt till elektrisk
kraft ger inteckning företräde, om den sökes innan inskrivning av
rättigheten sökes.  Inskrivning av nyttjanderätt, servitut eller rätt
till elektrisk kraft ger företräde framför inteckning som sökes på samma
inskrivningsdag.

7 § Om rätt att göra gällande det företräde som inteckning ger finns
bestämmelser i 6 kap.

Övriga bestämmelser

8 § Om möjlighet att bestämma företrädet mellan flera inskrivningar som
sökes på samma inskrivningsdag på  annat sätt än som angivits förut samt
om ändring i företrädesordningen genom sammanföring eller nedsättning
finns bestämmelser i 22 och 23 kap. Lag (1977:160).

9 § Det företräde som ansökan om inskrivning ger enligt detta kapitel
förfaller, om ansökningen avslås.  Visar sig inskrivet förvärv vara
ogiltigt eller kan det av annan anledning än som avses i detta kapitel
ej göras gällande av förvärvaren, föfaller rätten till företräde.

10 § Detta kapitel äger icke tillämpning beträffande företräde mellan å
ena sidan förvärv av fast egendom, som skett vid exekutiv försäljning,
och å andra sidan upplåtelse av nyttjanderätt, servitut eller rätt till
elektrisk kraft samt ej heller beträffande företräde mellan förvärv som
skett vid exekutiv försäljning och annan överlåtelse.

I fråga om företräde mellan upplåtelser av nyttjanderätt, servitut eller
rätt till elektrisk kraft vid exekutiv auktion gäller ej 3 §.  I fall då
inskrivning av rättigheterna sökts samma inskrivningsdag har förvärven
lika rätt, om ej annan företrädesordning fastställts.

Andra stycket gäller i tillämpliga delar, när myndighet i annat fall än
med anledning av exekutiv auktion fördelar medel mellan rättsägare i den
ordning som gäller vid fördelning av köpeskilling för exekutivt försåld
fast egendom. Lag (1973:1133).

11 § Bestämmelserna i 1-10 §§ om överlåtelse och upplåtelse äger
motsvarande tillämpning på förvärv genom bodelning, arv, testamente
eller bolagsskifte och på liknande förvärv, när fråga uppkommer om
företräde mellan sådant förvärv och senare förvärv som avses i 1 § eller
om företräde på grund av inteckning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.