2 kap. Tillbehör till fastighet

1 § Till en fastighet hör

byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har
anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk,

på rot stående träd och andra växter,

naturlig gödsel.

Till en fastighet hör även en sådan byggnad eller annan
anläggning som är uppförd utanför fastigheten, om den är avsedd
för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut till
förmån för fastigheten och inte hör till den fastighet där den
finns. Detsamma gäller i fråga om en ledning eller annan
anordning för vilken ledningsrätt har beviljats, om det vid en
förrättning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) har
förordnats att rätten skall höra till fastigheten.
Lag (2006:42).

2 § Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden
blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för
byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss,
ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med
kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna,
element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster,
markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel.

I enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i
regel till byggnad, såvitt angår

1. bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp
och kylskåp samt maskin för tvätt eller mangling,

2. butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning,

3. samlingslokal: estrad och sittplatsanordning,

4. ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av
djur och anläggning för maskinmjölkning,

5. fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.

Reservdel och dubblett till föremål som avses i första eller
andra stycket hör ej till byggnaden.

Om olika delar av en byggnad hör till skilda fastigheter, hör
ett sådant föremål som avses i första eller andra stycket till
den del av byggnaden där det finns. Lag (2003:626).

3 § Till fastighet som helt eller delvis är inrättad för industriell
verksamhet hör, utöver vad som följer av 1 och 2 §§, maskiner och annan
utrustning som tillförts fastigheten för att användas i verksamheten
huvudsakligen på denna. Sådan egendom hör dock inte till fastigheten,
om ägaren har avgett förklaring härom och förklaringen är inskriven i
fastighetsregistrets inskrivningsdel enligt 24 kap. Fordon,
kontorsutrustning och handverktyg hör inte i något fall till
fastigheten. Lag (2000:226).

4 § Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än
fastighetsägaren tillfört fastigheten hör inte till denna, om
inte föremålet och fastigheten kommit i samme ägares hand.
Detsamma gäller i fråga om föremål som enligt 3 § kan höra till
fastigheten och tillförts denna av fastighetsägaren utan att
han eller hon ägde föremålet. Har fastighetsägaren tillfört
fastigheten föremål som enligt 3 § kan höra till fastigheten
och som han eller hon förvärvat under villkor att överlåtaren
har rätt att återta föremålet om förvärvaren åsidosätter vad
som åligger honom eller henne enligt överlåtelseavtalet, hör
föremålet inte till fastigheten så länge villkoret gäller.

Ett föremål som omfattas av företagshypotek och som tillförts
fastigheten av annan än fastighetsägaren hör till fastigheten,
sedan föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand

1. om föremålet upphört att omfattas av företagshypoteket,
eller

2. i det fall näringsidkaren förvärvat fastigheten, om sex
månader har förflutit från det att han eller hon sökte lagfart
på sitt fång.

Har inteckningsborgenären före utgången av den tid som anges i
andra stycket 2 väckt talan om betalning och anmält detta till
den inskrivningsmyndighet som avses i 19 kap. 3 §, hör
föremålet inte till fastigheten, om inte två månader förflutit
från det att talan avgjordes genom dom eller beslut som vunnit
laga kraft.

I lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid
överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m.m. finns
särskilda bestämmelser om att föremål som tillhör staten upphör
att höra till fastigheten. Lag (2008:989).

5 §  Förvärvar fastighetsägaren föremål under villkor att överlåtaren
har rätt att återtaga föremålet, om förvärvaren åsidosätter vad som
åligger honom enligt överlåtelseavtalet, eller att äganderätten till
föremålet skall förbli hos överlåtaren till dess betalning erlagts eller
annan förutsättning uppfyllts, får villkoret ej göras gällande sedan
fastighetsägaren tillfört fastigheten föremålet så att det enligt 1
eller 2 § hör till fastigheten.

I fråga om möjligheten att göra avtalet gällande äger första stycket
motsvarande tillämpning för det fall att avtalet betecknats som
hyresavtal eller betalningen erlagts som vederlag för föremålets bruk
och nyttjande, om det är åsyftat att den som fått föremålet utgivet till
sig skall bli ägare av detta.

6 §  Byggnad, stängsel och annan anläggning på område, som besväras av
inskriven tomträtt, samt anläggning för gruvdrift hör ej till
fastigheten även om de tillhör fastighetens ägare.

7 § En överlåtelse av ett föremål som hör till en fastighet
gäller inte mot tredje man, förrän

1. föremålet skiljs från fastigheten på ett sådant sätt att det
inte längre kan anses höra till denna, eller

2. ett beslut enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
ledningsrättslagen (1973:1144) eller anläggningslagen
(1973:1149) om att föremålet inte längre skall höra till
fastigheten har införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Om verkan av vissa överlåtelser från staten, av exekutiv
försäljning av föremål som hör till en fastighet och av
ianspråktagande av sådana föremål genom expropriation finns
särskilda bestämmelser. Lag (2001:889).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.