Konkurslagen (KL)

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Konkursansökan och konkursbeslut m.m.
Konkursansökan m.m.
Bevisning om obestånd
Konkurshinder
Säkerhetsåtgärder
Prövning av konkursansökan m. m.
Åtgärder vid konkursbeslut m. m.
Överflyttning av en konkurs

3 kap. Verkningar av konkurs

Gäldenärens förlust av sin rådighet
Egendom som ingår i ett konkursbo
Utmätning vid konkurs
Rättegång vid konkurs m.m.

4 kap. Återvinning till konkursbo
Inledande bestämmelser
Förutsättningar för återvinning
Verkan av återvinning
Talan om återvinning m. m.

5 kap. Fordringar i konkurs
Fordringar som kan göras gällande
Fordringar med solidariskt betalningsansvar
Vissa fordringar som är beroende av villkor
Beräkning av ränta på fordringar under konkurs m. m.
Värdering av vissa fordringar
Kvittning i konkurs
Ett konkursbos ansvar för lönefordringar

6 kap. Gäldenärens skyldigheter m.m.
Förbud mot näringsverksamhet under konkurs
Upplysnings- och närvaroplikt under konkurs
Bouppteckningsed
Tvångsmedel m.m.
Ersättning för inställelse

7 kap. Förvaltning och tillsyn
Förvaltare
Entledigande av förvaltare m. m.
Rådgivare och förlikningsman
Förvaltarens allmänna åligganden m. m.
Förvaltarens medelsförvaltning m.m.
Redovisning av medel till tredje man
Tillsynen över förvaltningen
Granskningsman

8 kap. Försäljning av egendom
Inledande bestämmelser
Försäljning av fast egendom
Försäljning av lös egendom
Kungörande av auktion i vissa fall
Indrivning av fordringar

9 kap. Bevaknings- och anmärkningsförfarandet
Bevakning
Anmärkning
Tvist angående en bevakad fordran
Efterbevakning

10 kap. Avskrivning av konkurs

11 kap. Utdelning
Inledande bestämmelser
Utdelningsförfarandet
Utbetalning av utdelningsmedel
Förskottsbetalning
När en konkurs anses avslutad m. m.
Efterutdelning
Viss anmälningsskyldighet m.m.

12 kap. Ackord i konkurs m.m.” Frivillig uppgörelse
Ackordsförslag m. m.
Sammanträde för prövning av ackordsförslag
Borgenärsmajoritet vid ackord m. m.
Fastställelse av ackord
Verkan av ackord
Tillsyn över ackord
Förverkande av ackord
13 kap. Förvaltarens slutredovisning
Avgivande av slutredovisningen
Granskning av slutredovisningen
Klander av slutredovisningen

14 kap. Konkurskostnader
Allmänna bestämmelser
Förvaltarens arvode
Förskott på förvaltarens arvode
Förvaltarens ersättning för kostnader
Övriga konkurskostnader
Fördelning av konkurskostnaderna på olika slag av egendom

15 kap. Information om beslut och åtgärder under konkurs
Formen för kungörande
Utbyte av kungörelse mot skriftliga underrättelser till borgenärerna
Utbyte av underrättelser och kallelser till borgenärerna mot kungörelse
Formen för kallelser och underrättelser m.m.
Register över konkurser

16 kap. Bestämmelser om handläggning och överklagande m.m.
Handläggning av konkursärenden
Verkställighet av beslut i konkursärenden
Överklagande av rättens beslut i konkursärenden m.m.

17 kap. Skadestånd och straff
Skadestånd
Straff m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.