11 kap. Om testamentes tolkning

1 § Åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma
med testators vilja; och skall förty vad nedan i 2–9 §§ stadgas lända
till efterrättelse allenast såvitt icke med hänsyn till förordnandets
syfte och övriga omständigheter annat får anses följa av förordnandet.

Har testamente genom felskrivning eller eljest till följd av misstag fått
annat innehåll än testator åsyftat, skall det likväl verkställas, såvitt
rätta meningen kan utrönas.

2 § Legat skall utgå av oskifto och ej räknas å viss lott.

3 § Kunna samtliga legat ej utgå, skall legat som avser viss egendom äga
företräde framför annat, men skall i övrigt nedsättning ske efter
legatens värde.

4 § Avser förordnande viss egendom och finnes den ej i kvarlåtenskapen,
är förordnandet utan verkan.

5 § Besväras viss egendom, varom förordnande gjorts, av panträtt eller
annan rättighet, äger testamentstagaren icke i anledning därav njuta
ersättning. Lag (1970:1001).

6 § Dör testamentstagare innan hans rätt inträtt eller kan testamentet
eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i
hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade
därtill.

7 § Är förordnande gjort om hela kvarlåtenskapen eller om allt som ej
utgör bröstarvinges laglott, och kan testamentet ej verkställas såvitt
angår viss testamentstagare, skola, där ej annat följer av 6 §,
universella testamentstagares lotter i motsvarande mån ökas.

8 § Har en make gjort testamente till den andra maken är förordnandet
utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om
äktenskapsskillnad då pågår. Detsamma gäller, om någon har gjort
testamente till sin sambo men samboförhållandet har upphört före
testators död. Lag (1987:231).

9 § Är ändamålsbestämmelse meddelad beträffande egendom som tillkommer
viss arvinge eller testamentstagare, åligger det denne att verkställa
förordnandet. I andra fall skall ändamålsbestämmelse verkställas av
oskifto.

10 § Med legat förstås särskild i testamente given förmån, såsom
viss sak eller visst penningbelopp eller nyttjanderätt till egendom eller
rätt att därav njuta ränta eller avkomst.

Universell testamentstagare är den som testator insatt i
arvinges ställe genom att tillerkänna honom kvarlåtenskapen i dess
helhet, viss andel av kvarlåtenskapen eller överskott därå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.