Domar i mål om inkomstskatt m.m.

Målen handlar om ett antal olika bolag som ingår i internationella koncerner och som har betalat räntor på skulder till koncernbolag inom EU. Underinstanserna har nekat bolagen avdrag för räntorna med stöd av den s.k. undantagsregeln.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i rättsfallet HFD 2021 not. 10, efter att ha hämtat in ett förhandsavgörande från EU-domstolen, att det inte är förenligt med EU-rätten att tillämpa undantagsregeln i en situation då de inblandade bolagen skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om bolagen hade varit svenska.

Det var i samtliga följdmål ostridigt att bolagen skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om bolagen hade varit svenska. I några av målen hade Skatteverket emellertid anfört att unionsrätten inte kunde åberopas eftersom det rörde sig om ett missbruk av etableringsfriheten.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att invändningen att det var fråga om missbruk hade förts fram först i Högsta förvaltningsdomstolen samt att Skatteverket till stöd för detta hade hänvisat till omständigheter som inte hade åberopats i underinstanserna. Sådana omständigheter får beaktas endast om det finns särskilda skäl och några sådana skäl förelåg enligt domstolen inte i dessa fall. Skatteverkets invändning togs därför inte upp till prövning.

Högsta förvaltningsdomstolen fann därmed i samtliga mål att det skulle strida mot EU-rätten att vägra bolagen avdrag för ränteutgifterna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling

I målet hade en person begärt att få ta del av ett digitalt samtal som riksdagens talman hållit med en partiledare sommaren 2021. Begäran avslogs med motiveringen att det digitala samtalet inte hade spelats in och att det därför inte fanns någon allmän handling att lämna ut. Beslutet undertecknades av tf. riksdagsdirektören på talmannens uppdrag och det angavs i beslutet att det inte kunde överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det överklagade beslutet var fattat av riksdagens talman och gjorde bedömningen att det fick anses vara ett sådant beslut fattat av riksdagen som avses i 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen och 6 kap. 7 § offentlighet- och sekretesslagen (jfr RÅ 1990 ref. 68). Av bestämmelserna följer att riksdagens beslut att avslå en begäran att få ta del av en handling inte får överklagas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om rättsprövning

Ägare till och boende på fastigheter i Kungsbacka kommun ansökte om rättsprövning av regeringens beslut att inte ta upp deras överklaganden av länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd på angränsande fastighet till prövning. Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ansökningarna om rättsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Exploateringsavtal fick inte betydelse vid en fastighetsreglering

En kommun i norra Sverige hade ingått ett exploateringsavtal. Enligt avtalet skulle exploatören anlägga vägar, parker och annat för att genomföra kommunens detaljplan. Kommunen skulle sedan ta över marken genom fastighetsreglering. I avtalet stod det vilken ersättning som då skulle betalas.

Det företag som hade gjort exploateringen ansökte om fastighetsreglering. Kommunen hänvisade till vad som sades i exploateringsavtalet om värdering av marken. Företaget ansåg att avtalet inte längre var bindande och att marken skulle värderas enligt lagen, dvs. som vid en expropriation.

Högsta domstolen konstaterar att ett samtycke till avsteg från lagens värderingsregler måste lämnas under förrättningen. Om det finns ett tidigare avtal om värderingen, måste parterna under förrättningen förklara att de håller fast vid avtalet. Ett exploateringsavtal är en civilrättslig överenskommelse och ska här inte behandlas annorlunda än andra avtal.

Eftersom företaget i det aktuella fallet inte har lämnat något samtycke under förrättningen, ska lagens värderingsregler tillämpas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ett avgörande om kränkningsersättning och anhörigersättning

Två unga män deltog som förare av varsin personbil i ett s.k. chicken-race med följd att en allvarlig kollision inträffade. I den ena bilen medföljde en 16-årig flicka som passagerare i främre passagerarsätet. Vid kollisionen blev hon medvetslös och tillfogades livshotande skador. Hon är fortfarande, omkring två år efter olyckan, icke kontaktbar och kommer aldrig att återfå ett normalt liv. Hennes medicinska invaliditet är 99 procent. Förarna hade i tingsrätten och hovrätten dömts för vållande till kroppsskada, grovt brott, och grov vårdslöshet i trafik samt förpliktats att betala kränkningsersättning till flickan samt ersättning för sveda och värk i form av psykiskt lidande – s.k. anhörigersättning – till hennes föräldrar, som under lång tid hade tvingats uppleva hur deras dotter svävade mellan liv och död. Frågan i Högsta domstolen var hur ersättningarna till flickan och föräldrarna skulle bestämmas.

Beträffande kränkningsersättning till flickan kommer domstolen fram till att den schabloniserade ersättningen vid försök till mord (125 000 kr) kan vara en utgångspunkt, men att ersättningen bör sättas något lägre än vad som skulle skett vid ett uppsåtligt mordförsök. Flickan tillerkändes 110 000 kr.

I fråga om anhörigersättning till föräldrarna uttalar Högsta domstolen att nära anhörig bör ha rätt till en schabloniserad ersättning på 20 000 kr när personskada har orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt handlande och skadorna varit livshotande under inte obetydlig tid. Domstolen konstaterar att det psykiska lidandet för nära anhöriga som drabbats på det sätt som skett i det aktuella fallet kan vara betydligt längre och påtagligt större än om den skadade initialt befinner sig i ett livshotande tillstånd men därefter genomgår en tydlig förbättring. Domstolen konstaterar också att i det aktuella fallet detta bekräftades genom utredningen i målet och att ersättningen därför skulle bestämmas till ett betydligt högre belopp än vad som ersätts genom schablonen. Föräldrarna tillerkändes 50 000 kr var, vilket motsvarade vad de yrkade.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Villkorlig dom för stöld på kafé

Straffbestämmelsen om grov stöld ändrades 2017. Vid bedömningen av om ett stöldbrott är grovt ska efter den ändringen särskilt beaktas om tillgreppet avser en sak som någon haft i sin omedelbara närhet. Redan tidigare gällde att fickstölder i de flesta fall bedöms som grova stölder och straffet bestäms, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, normalt till fängelse.

En person dömdes för grov stöld. Han hade, tillsammans med en annan person, stulit en ryggsäck som en kafébesökare hade lagt på golvet intill sin stol.

Hovrätten bestämde straffet till fängelse i sex månader. Den tilltalade överklagade och ville ha ett lindrigare straff medan riksåklagaren ansåg att straffet skulle bestämmas till fängelse.

Högsta domstolen bestämmer påföljden till villkorlig dom. Enligt domstolen finns det bara ett begränsat utrymme för att i rättspraxis bestämma att nya brottstyper ska leda till korta fängelsestraff med hänvisning till brottets art. I lagstiftningsärendet från 2017 görs inte några uttalanden om att brottet ska leda till fängelse med hänvisning till brottets art. Högsta domstolen anser att det inte heller finns underlag för att uttala att stöld av saker i någons omedelbara närhet har samma speciella karaktär som fickstölder.

Slutsatsen blir därför att grov stöld genom tillgrepp av sak som någon hade i sin omedelbara närhet inte ska anses vara av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om tull och mervärdesskatt

Vid import av varor till Sverige från ett land utanför EU påförs som huvudregel tull och mervärdesskatt. EU har ingått ett avtal med Turkiet som innebär att vissa varor som är i fri cirkulation i Turkiet omfattas av förmånstull, vilket innebär att de kan importeras tullfritt till unionen. Att varorna är i fri cirkulation ska intygas med hjälp av s.k. A.TR.-certifikat.

Ett turkiskt bolag var huvudansvarigt för det s.k. transiteringsförfarandet när ett svenskt aktiebolag importerade fyra containrar med tv-apparater från Turkiet. Varorna uppvisades inte för Tullverket vid införseln till Sverige och det uppkom en tullskuld. Tullverket utsåg det turkiska bolaget till gäldenär för tullskulden.

Enligt en särskild beräkningsregel i den s.k. unionstullkodexen kan en tullskuld beräknas enligt bestämmelserna om förmånstull under förutsättning att den underlåtenhet som medförde att tullskulden uppkom inte utgjorde något försök till bedrägeri. Högsta förvaltningsdomstolen fann inte skäl att ifrågasätta vare sig de åberopade certifikaten eller att underlåtenheten att anmäla varorna vid införseln till Sverige skedde av misstag. Tullskulden skulle därför bestämmas till det belopp som förmånstull enligt avtalet mellan EU och Turkiet skulle beräknas till, dvs. 0 kr.

Mervärdesskatt ska inte tas ut enligt tullagen om det finns en deklarant och denne är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten för beslutet om tull och agerar med anledning av införsel i egenskap av beskattningsbar person. I det här fallet hade det svenska aktiebolag som importerade varorna inkommit med en deklaration innan Tullverket fattade sitt beslut. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen fanns således en deklarant vid tidpunkten för beslutet. Mot bakgrund av detta skulle mervärdesskatt inte fastställas med tillämpning av tullagen. Tullverket var således inte rätt beslutsmyndighet och beslutet om mervärdesskatt upphävdes därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Fråga om rätten till utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap. 14 § socialförsäkringsbalken kan bortfalla om månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan meddelat. (Mål nr 2928-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1271-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!