12 kap. Om testamentstagares rätt i vissa fall

1 § Är genom testamente förordnat att egendom, som tillkommer
efterlevande make såsom arvinge eller universell testamentstagare, skall,
sedan makens rätt upphört, tillfalla annan, äger vad i 3 kap. är stadgat
motsvarande tillämpning, såvitt ej annat följer av testamentet.

2 § Har någon genom testamente erhållit nyttjanderätten till egendom,
vartill äganderätten vid testators död eller senare skall tillfalla
annan, gäller vad nedan i 3–9 §§ stadgas, såvitt ej annat följer av
testamentet.

3 § Nyttjanderättshavaren förvaltar egendomen och njuter avkastningen
därav. Vid förvaltningen skall han iakttaga jämväl ägarens rätt och
bästa. Egendomen må ej sammanblandas med annan, såframt ej dess
ändamålsenliga användning föranleder därtill.

Nyttjanderättshavaren skall vidkännas alla nödiga kostnader för egendomen
som böra gäldas med avkastningen under hans besittningstid.

4 § Lösören som ej hava särskilt värde för ägaren må
nyttjanderättshavaren avyttra. Äro särskilda skäl till avyttring eller
pantsättning av annan lös egendom och kan ägarens medverkan därtill ej
vinnas, äger rätten på ansökan bemyndiga nyttjanderättshavaren att
vidtaga åtgärden. Fordringar är nyttjanderättshavaren behörig att
uppsäga, och må han jämväl för dem uppbära betalning.

Ej må nyttjanderätten överlåtas.

5 § Kapitalbelopp skall av nyttjanderättshavaren göras räntebärande
så som föreskrivs om omyndigs medel i 13 kap. 5 och 7 §§
föräldrabalken, om inte ägaren eller, när hans samtycke ej kan
erhållas, rätten medgivit annat. Utan sådant tillstånd må dock vad
som varit anbragt i jordbruk eller annan näring ånyo tagas i anspråk
för samma ändamål samt mindre belopp, som eljest influtit för
avyttrade lösören, användas till inköp av egendom av samma slag.
Lag (1994:1434).

6 § Ej må ägaren utan nyttjanderättshavarens samtycke överlåta eller
eljest förfoga över egendomen. Beträffande fast egendom eller tomträtt
skall samtycket lämnas skriftligen med två vittnen.

Kan samtycke ej erhållas, äger rätten på ansökan tillåta åtgärden, när
skäl äro därtill.

Har ägaren utan erforderligt samtycke förfogat över egendom, är åtgärden
ogill, om nyttjanderättshavaren påstår det.

7 § Egendom som omfattas av nyttjanderätten må ej tagas i mät för ägarens
gäld, med mindre den på grund av panträtt eller eljest särskilt häftar
därför eller fråga är om gäld, för vilken ägaren svarar enligt 21 kap.
Lag (1970:1001).

8 § Vad som trätt i stället för egendom som omfattats av nyttjanderätten
skall tillhöra ägaren.

9 § Om nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller genom annat
otillbörligt förfarande uppenbarligen äventyrar ägarens bästa, får rätten
på ansökan ålägga honom att ställa säkerhet för egendomen eller också
förordna, att denna skall ställas under vård och förvaltning av god man
som avses i 11 kap. föräldrabalken.

För skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårdslöshet
vållat ägaren, skall ersättning betalas, då nyttjanderätten upphör eller
egendomen ställs under vård och förvaltning av god man. Lag (1988:1255).

10 § Har genom testamente förordnats att legat skall tillfalla två eller
flera efter varandra, skall, såvitt ej annat följer av testamentet, vad i
9 § stadgas äga motsvarande tillämpning, om någon bland dem, såsom där
sägs, äventyrar efterföljande testamentstagares bästa eller tillskyndar
honom skada.

11 § Skall enligt testamente någon njuta avkomst av egendom i
kvarlåtenskapen och egendomen, till betryggande av hans rätt, sättas
under särskild vård, skall den, där ej annat följer av testamentet,
ställas under förvaltning av god man som avses i 11 kap. föräldrabalken.
Lag (1988:1255).

12 § Förvärv genom förordnande i testamente, som innebär att visst område
av fastighet som legat kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast
om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med förordnandet genom
förrättning, som är sökt senast sex månader efter det testamentet vunnit
laga kraft och legatet utgivits samt, om förrättningen ej är avslutad vid
utgången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av förordnandet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fall då legatet avser andel
i fastighet med villkor att andelen skall utbrytas genom
fastighetsbildning eller fastighets andel i mark som är samfälld för
flera fastigheter. Lag (1970:1001).

13 § Den som genom förordnande i testamente såsom legat erhållit andel i
fastighet, vilken i sin helhet ingår i dödsboet efter testator, utan
villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning innehar
fastigheten under samäganderätt med den eller de andra delägarna.
Lag (1970:1001).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.