19 kap. Om boutredningsman och testamentsexekutor

1 § Då dödsbodelägare begär det, skall rätten förordna, att egendomen
skall avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i
sådan egenskap handha förvaltningen. Har någon genom testamente blivit
utsedd att i fråga om förvaltningen träda i arvingars och universella
testamentstagares ställe (testamentsexekutor), äger jämväl han påkalla
beslut som nu är sagt. Sådant beslut skall också meddelas på begäran av
den som erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av
ändamålsbestämmelse, där det prövas nödigt för legatets eller
ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller
den som står i ansvar för betalning av gäld efter den döde, där det måste
antas att dödsboet är på obestånd eller att sökandens rätt eljest
äventyras. Är dödsbodelägare eller den som erhållit legat omyndig eller
har enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken god man eller förvaltare
förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till förvaltning av
boutredningsman, om överförmyndaren begär det och rätten finner skäl
därtill.

Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas förvaltning,
men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra
uppdraget, skall rätten, då ansökan görs av någon vars rätt är beroende
av utredningen eller förhållandet eljest blir känt, meddela beslut som
avses i första stycket.

Beslut enligt denna paragraf får grundas även på testamente som ej vunnit
laga kraft. Lag (1988:1255).

2 § Till en ansökan enligt 1 § skall fogas en kopia av
bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har
registrerats, ett bevis om detta. Är inte bouppteckning
förrättad, lämnas trovärdig uppgift om delägarna i boet och
deras hemvist samt, där testamentsexekutor är förordnad, om
dennes namn och hemvist. Lag (2001:94).

3 § Val av boutredningsman skall så träffas att uppdraget kan förväntas
bliva utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt
avseende skall fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av
utredningen.

Delägare må förordnas till boutredningsman.

Är testamentsexekutor utsedd, skall förordnandet meddelas honom, om ej
skäl äro däremot.

4 § Där det prövas erforderligt, må flera boutredningsmän förordnas.
Rätten äger bestämma, att förvaltningen skall delas mellan dem, och skall
därvid tillika föreskriva, efter vilka grunder delningen skall ske.

5 § Vill boutredningsman frånträda sitt uppdrag och visar han skälig
orsak, skall han av rätten entledigas.

Finnes boutredningsman icke vara lämplig eller bör han av annan särskild
orsak skiljas från uppdraget, skall han entledigas, då det begäres av
någon vars rätt är beroende av utredningen eller förhållandet eljest
varder kunnigt.

Är testamentsexekutor förordnad till boutredningsman och förklaras
testamentet sedermera ogiltigt, skall rätten på begäran pröva, huruvida
uppdraget likväl bör vara honom anförtrott.

6 § Göres av samtliga delägare ansökan att boet ej längre skall förvaltas
av boutredningsman, och är ej fall för handen som i 1 § andra stycket
sägs, skall rätten, med boutredningsmannens entledigande, förordna därom,
såframt det kan ske utan fara för någon vars rätt är beroende av
utredningen. Är testamentsexekutor förordnad till boutredningsman, skall
hans samtycke inhämtas.

7 § Avträdes dödsbos egendom till konkurs, är förordnandet för
boutredningsman förfallet.

8 § Dör boutredningsman, skall det av den som har hans egendom i sin vård
utan dröjsmål anmälas hos rätten.

9 § Har den som gjort ansökan enligt 1 § ej fullgjort vad i 2 § är
stadgat, skall rätten förelägga honom viss tid därtill, vid äventyr att,
där det felande ej är tillgängligt då ärendet upptages till vidare
behandling, ansökningen skall vara förfallen.

Innan rätten meddelar beslut som avses i 1 eller 5 §, skola
dödsbodelägarna genom särskilda meddelanden av rätten erhålla tillfälle
att yttra sig, såvitt det kan ske utan märklig tidsutdräkt. Där det
prövas erforderligt, skall delägare jämte sökanden på sätt nyss är sagt
kallas att inställa sig inför rätten.

Ej må någon förordnas till boutredningsman utan att han samtyckt därtill
eller entledigas från sådant uppdrag utan att han erhållit tillfälle att
yttra sig.

10 § Kan i ärende som avses i 1 eller 5 § slutligt beslut ej omedelbart
meddelas, äger rätten där det erfordras, meddela beslut att gälla intill
dess att slutligt beslut föreligger; och skall vad i 9 § tredje stycket
sägs vinna tillämpning, i fråga om entledigande av boutredningsman dock
endast där så kan ske utan märklig tidsutdräkt.

Mot rättens beslut skall i händelse av missnöje talan föras särskilt. Mot
hovrättens beslut må talan ej föras.

11 § Boutredningsmannen har att, med iakttagande av vad nedan är stadgat,
företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder.

Finnas tillgångarna ej förslå till gäldens betalning, skall
boutredningsmannen söka träffa uppgörelse med borgenärerna. Om uppgörelse
ej kan nås och delägarna ej fylla bristen samt ej heller offentligt
ackord kommer till stånd, skall boutredningsmannen avträda boets egendom
till konkurs.

I fråga om rättshandlingar som i avsevärd mån inverka på delägarnas
behållning i boet samt beträffande andra angelägenheter av vikt, såsom
avyttring av egendom som har särskilt värde för delägarna, avveckling av
rörelse som den döde idkat eller uppgörelse med borgenärerna, skall
boutredningsmannen inhämta delägarnas mening, om det lämpligen kan ske.
Lag (1970:851).

12 § Boutredningsmannen företräder dödsboet mot tredje man samt äger att
tala och svara i mål som röra boet.

12 a § När dödsboet förvaltas av boutredningsman får var och en av
delägarna i mål som rör boet väcka och föra talan som part i eget namn
men för boets räkning, om övriga delägare är motparter i målet och
boutredningsmannen avstår från att föra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för
kostnaderna i målet, i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit
boet till godo genom rättegången. Lag (1981:359).

13 § Fast egendom eller tomträtt må ej av boutredningsmannen överlåtas
utan att delägarna skriftligen lämna sitt samtycke eller, där det ej kan
erhållas, rätten på ansökan tillåter åtgärden. Vad nu är sagt länder dock
ej till inskränkning i den förfoganderätt som kan tillkomma
boutredningsmannen enligt lagakraftvunnet testamente.

Har boutredningsmannen utan erforderligt samtycke företagit åtgärd som i
första stycket sägs, är den ogill, om delägare väcker talan om klander
därå inom tre månader från det han fick kännedom om åtgärden och senast
inom ett år sedan lagfart eller inskrivning beviljades. Lag (1970:1001).

14 § Till dödsboet hörande penningmedel, som görs räntebärande
genom insättning i bank eller kreditmarknadsföretag, skall
sättas in i boets namn. Dödsboets egendom får inte heller i
övrigt sammanblandas med vad boutredningsmannen eller annan
tillhör. Värdehandlingar skall nedsättas i öppet förvar i bank
eller kreditmarknadsföretag, om det sammanlagda värdet
överstiger ett belopp motsvarande två gånger gällande
prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Utöver vad av 18 kap. 5 § föranledes må egendom ej förskottsvis
utgivas till delägare, med mindre det kan ske utan men för
annan, vars rätt är beroende av utredningen. Lag (2004:423).

14 a § Före den 1 april varje år skall boutredningsmannen avge
redovisning för medelsförvaltningen under föregående
kalenderår. I redovisningen skall tas upp saldo vid årets
början och slut samt in- och utbetalningar under året. Har
medel innestått i bank eller annan inrättning skall vid
redovisningen fogas bevis om insättningar och uttag under året
samt behållning vid årets slut. När värdehandlingar nedsatts i
bank eller kreditmarknadsföretag skall vid redovisningen fogas
bevis av motsvarande innehåll.

Årsredovisning skall tillställas minst en delägare i boet.
Övriga delägare samt rätten skall samtidigt underrättas om vem
som tillställts redovisningen. Dödsbodelägare som inte har
tillställts redovisningen har rätt att på begäran hos
boutredningsmannen erhålla ett exemplar av den. Finns det
delägare i boet som är underårig eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken skall ett exemplar
tillställas överförmyndaren.

Fullgör boutredningsman ej vad som åligger honom enligt denna
paragraf, kan rätten vid vite förelägga honom att fullgöra sin
skyldighet. Lag (2004:423).

15 § Så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt delning
kan äga rum utan men för någon, vars rätt är beroende av utredningen,
skall boutredningsmannen göra anmälan härom till delägarna och avgiva
redovisning för sin förvaltning.

Sedan bodelning eller arvskifte har förrättats av delägarna, skall
boutredningsmannen lämna ut egendomen. Detsamma gäller när en delning som
har verkställts av bodelningsförrättare eller skiftesman har vunnit laga
kraft.

Har boutredningsman frånträtt uppdraget utan att det blivit slutfört
efter vad nu är sagt, är han ock redovisningsskyldig.

När boutredningsman slutfört sitt uppdrag, må han på begäran entledigas
av rätten. Lag (1987:231).

16 § Kunna flera boutredningsmän, som hava förvaltningen odelad, ej enas
i ärende, vari avgörandet tillkommer dem, och föreligger ej flertal för
viss mening, skall saken hänskjutas till rättens avgörande. Mot rättens
beslut må talan ej föras.

17 § När dödsbodelägare begär det eller rätten eljest prövar lämpligt,
skall rätten förordna god man att öva tillsyn å boutredningsmannens
förvaltning, såframt boutredningsmannen icke ställer säkerhet för
ersättning som han kan finnas skyldig att utgiva. Gode mannen äger
genomgå räkenskaper och andra handlingar ävensom verkställa inventering
av egendomen. Han skall, på föreläggande av rätten eller framställning av
delägare, meddela upplysningar om boet och dess förvaltning samt, där
anledning föreligger till anmärkning, göra anmälan hos rätten.

Är god man ej utsedd, äger rätten, på ansökan av delägare eller eljest,
förelägga boutredningsmannen att avgiva redogörelse för sin förvaltning
eller ock förordna någon att granska förvaltningen och däröver avgiva
berättelse.

Har beslut enligt denna paragraf meddelats på ansökan av allenast vissa
delägare, må rätten på talan av delägare föreskriva, att kostnaden ej
skall stanna å boet utan av sökandena slutligen gäldas, med fördelning
dem emellan efter deras lotter i boet.

18 § Boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han
uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon,
vars rätt är beroende av utredningen.

Är flera utredningsmän ersättningspliktiga, svarar de
solidariskt. Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan
slutligen fördelas efter den större eller mindre skuld som
prövas ligga envar av dem till last.

Om skyldighet att hos bank eller kreditmarknadsföretag inbetala
penningmedel, som tillkommer omyndig eller den för vilken god
man eller förvaltare förordnats, stadgas i föräldrabalken.
Lag (2004:423).

19 § Om talan å boutredningsmans förvaltning gäller vad om syssloman är
stadgat. Klandertalan må föras av envar delägare. Den som anställt
klandertalan är berättigad att av dödsboet erhålla ersättning för
rättegångskostnaden, i den mån den täckes av vad genom rättegången kommit
boet till godo.

Boutredningsmannen äger av dödsboet erhålla skäligt arvode ävensom
ersättning för sina kostnader. Lämnar boet ej tillgång, skall sådan
gottgörelse gäldas av den på vars ansökan förordnandet meddelats. Äro
flera betalningsskyldiga, svara de en för alla och alla för en.

20 § Förordnande att vara testamentsexekutor skall, såvitt ej annat
framgår av testamentet, anses innefatta bemyndigande att företaga
alla för boets utredning erforderliga åtgärder.

Det som sägs i 14 16, 18 och 19 §§ om boutredningsman skall
tillämpas på testamentsexekutor och på den som genom testamente
förordnats att endast i viss del verkställa utredningen efter den
döde. Även i fråga om entledigande skall tillämpas det som sägs om
boutredningsman. Skyldigheten enligt 14 a § att underrätta rätten om
vem som tillställts årsredovisning gäller dock endast den som är
boutredningsman. Lag (1996:245).

20 a § När dödsboet förvaltas av testamentsexekutor med behörighet att
företräda boet i rättegång får var och en av delägarna i mål som rör boet
väcka och föra talan som part i eget namn men för boets räkning, om
övriga delägare är motparter i målet och testamentsexekutorn avstår från
att föra boets talan.

Delägare som har väckt talan har rätt till ersättning av dödsboet för
kostnaderna i målet, i den mån kostnaderna täcks av det som har kommit
boet till godo genom rättegången. Lag (1981:359).

21 § Rättens beslut i ärenden enligt detta kapitel skola utan hinder av
förd klagan lända till efterrättelse, dock ej beslut enligt 6 §.

21 a § Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en
tingsrätt som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla
ärenden enligt 1 och 5 §§. Lag (1996:245).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.