20 kap. Om bouppteckning och dödsboanmälan

1 § Bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter
dödsfallet, om inte Skatteverket efter ansökan inom samma tid
med hänsyn till boets beskaffenhet eller av annan särskild
orsak förlänger tiden.

Om dödsboanmälan och undantag på grund av sådan anmälan från
skyldigheten att förrätta bouppteckning föreskrives i 8 a §.
Lag (2003:675).

2 § Dödsbodelägare som har egendomen i sin vård, boutredningsman eller
testamentsexekutor skall bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse
två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare
skall kallas i god tid till förrättningen. Den avlidnes efterlevande make
eller sambo skall alltid kallas. Skall lott i kvarlåtenskapen åtnjutas
först sedan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit, skall
även den kallas som vid tiden för bouppteckningen är närmast att sålunda
ta arv eller testamente.

Omhändertages ej egendomen av delägare, boutredningsman eller
testamentsexekutor, ankommer på annan, som efter vad i 18 kap. 2 § sägs
har egendomen i sin vård, att föranstalta om bouppteckning. Lag
(1987:231).

3 § I bouppteckningen anges dagen för förrättningen, den dödes
fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer enligt
folkbokföringslagen (1991:481), hemvist och dödsdag. Även namn
och hemvist för dem som skall ha kallats till förrättningen
skall anges. För underårig skall anges födelsedatum och för
arvinge skall anges hans släktskap med den döde. Arvinge skall
anges även om han är utesluten från del i kvarlåtenskapen. Om
den döde efterlämnar en make, skall för bröstarvingar anges om
de är bröstarvingar även till maken. Kan uppgift i visst
hänseende inte lämnas, skall det anmärkas.

Av bouppteckningen skall framgå vilka som närvarit vid
förrättningen. Där någon som skolat kallas ej närvarit, skall
vid bouppteckningen fogas bevis att han i tid blivit kallad.
Lag (2001:94).

3 a § Skatteverket får till dödsboet översända en förtryckt
bouppteckningsblankett med följande uppgifter om den döde:

1. fullständigt namn och person- eller samordningsnummer enligt
folkbokföringslagen (1991:481),

2. hemvist,

3. dödsdag,

4. civilstånd,

5. äktenskapsförord och

6. fastighetsinnehav.

Även uppgift om efterlevande makes namn och fastighetsinnehav
samt dödsboets adress får förtryckas. Lag (2003:675).

4 § Den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid
dödsfallet. Därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp.

Var den döde gift, skall båda makarnas tillgångar och skulder var för sig
antecknas och värderas. Hade makarna eller en av dem enskild egendom
eller sådan rättighet som enligt 10 kap. 3 § äktenskapsbalken inte skall
ingå i bodelning, skall grunden för att egendomen skall vara undantagen
från bodelningen och egendomens värde anges särskilt, om det inte på
grund av förhållandena är obehövligt.

Efterlämnar den döde en sambo och hade någon av dem förvärvat bostad
eller bohag för gemensamt begagnande, skall denna egendom antecknas och
värderas särskilt, om den efterlevande sambon har begärt bodelning.
Därvid skall anges vem egendomen tillhör. Även fordringar som är förenade
med särskild förmånsrätt i egendomen eller av annan anledning är att
hänföra till denna egendom skall antecknas. Om den efterlevande sambon
eller den avlidna sambons övriga dödsbodelägare begär att få täckning för
annan skuld ur egendomen, skall sambons samtliga tillgångar och skulder
antecknas och värderas. Lag (1987:231).

5 § Är efter den döde testamente eller, om han var gift,
äktenskapsförord angående förmögenhetsordningen, skall det
intagas i bouppteckningen eller i bestyrkt avskrift fogas därvid
såsom bilaga.

Bouppteckningen skall också innehålla uppgift om livförsäkringar
och tillgångar på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om
individuellt  pensionssparande som till följd av att förmånstagare
insatts, inte ingår i kvarlåtenskapen.

Är bland delägarna laglottsberättigad arvinge, skall, där delägare
begär det, i bouppteckningen uppgift lämnas om vad arvinge eller
hans avkomling av den döde mottagit i förskott eller eljest såsom
gåva, så ock om gåva som den efterlevande maken, dennes
avkomling eller universell testamentstagare mottagit av den döde;
och skall tillika uppgivas vad arvinge i  förskott erhållit av
efterlevande makens giftorättsgods. Vad nu är sagt skall ej gälla,
där fråga är om sedvanliga skänker vilkas värde icke står i
missförhållande till givarens villkor. Lag (1993:932).

6 § Den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet skall
såsom bouppgivare lämna uppgifter om boet. Varje delägare samt
efterlevande make eller sambo skall på anmaning lämna uppgifter till
bouppteckningen.

Bouppgivaren skall på handlingen teckna försäkran på heder och samvete
att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter
avsiktligt har utelämnats. Bouppgivaren skall bekräfta sina uppgifter med
ed, om talan om edgång förs av någon vars rätt kan bero därav eller av
boutredningsman eller testamentsexekutor. Samma skyldighet har dessutom
dödsbodelägare samt efterlevande make eller sambo som inte har varit
bouppgivare. Även andra personer som har tagit befattning med boet kan
åläggas att bekräfta uppgifterna i bouppteckningen under ed.

Gode männen skall på handlingen intyga att allt har blivit riktigt
antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Lag
(1987:231).

7 § Finnes egendom å flera orter, må särskild bouppteckning förrättas
å varje ort. I en av bouppteckningarna skall intagas sammanfattning
av boets tillgångar och skulder, och skall vad i 5 § stadgas äga
tillämpning allenast å den bouppteckningen.

8 § Bouppteckningen skall inom en månad efter det att den
upprättats jämte en bestyrkt kopia ges in för registrering till
Skatteverket. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in
samtidigt och inom en månad från det den sista bouppteckningen
upprättades.

En bestyrkt kopia av bouppteckningen skall förvaras hos
Skatteverket.

Har omyndig del i boet eller är någon för vilken förvaltare
enligt föräldrabalken har förordnats delägare eller finns
delägare, för vilken god man skall förordnas, skall ytterligare
en bestyrkt kopia ges in för varje överförmyndare som skall ha
tillsyn över ifrågavarande förmynderskap, förvaltarskap eller
godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet,
behöver denna kopia omfatta endast erforderliga delar.

Är inte erforderliga kopior ingivna, skall sådana tas på boets
bekostnad. Lag (2003:675).

8 a § Räcker den dödes tillgångar eller, när han efterlämnar
make, tillgångarna jämte hans andel i makens giftorättsgods
inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med
anledning av dödsfallet och omfattar tillgångarna inte fast
egendom eller tomträtt, behöver bouppteckning inte förrättas,
om dödsboanmälan görs till Skatteverket av socialnämnden.

Dödsboanmälan skall vara skriftlig och innehålla den dödes
fullständiga namn, personnummer eller samordningsnummer enligt
folkbokföringslagen (1991:481), hemvist, bostadsadress och
dödsdag samt intyg, utvisande att beträffande tillgångarna
föreligger fall som avses i första stycket. I anmälan skall
även dödsbodelägares namn och bostadsadresser anges, om
uppgifterna kan inhämtas utan avsevärd tidsutdräkt.
Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Den
skall förvaras hos Skatteverket.

Även om dödsboanmälan gjorts, skall bouppteckning förrättas, om
det begäres av dödsbodelägare eller annan vars rätt kan bero
därav och denne ställer säkerhet för bouppteckningskostnaden
eller om ny tillgång yppas och det därför ej längre föreligger
sådant fall som avses i första stycket. Bouppteckning skall
förrättas sist tre månader efter det att begäran därom gjordes
och säkerhet ställdes eller den nya tillgången yppades. Om
förlängning av tiden för boupptecknings förrättande äger 1 §
första stycket motsvarande tillämpning. Lag (2003:675).

9 § Skatteverket skall se till att bouppteckning, när sådan
krävs, förrättas och ges in inom föreskriven tid. Om det har
försummats får Skatteverket vid vite förelägga viss tid eller,
där bouppteckning inte skett, förordna en lämplig person att
föranstalta om det. Sådant förordnande utgör inte hinder att
vara god man vid förrättningen.

Skatteverket skall registrera bouppteckningen och förse den med
bevis om detta.

Registrering av bouppteckning får inte ske, om det inte framgår
att vid bouppteckningen har gått till på det sätt som sägs i
detta kapitel. Är bouppteckningen bristfällig, får Skatteverket
med föreläggande av vite utsätta tid inom vilken bristen skall
avhjälpas.

Den som är skyldig att lämna uppgift till bouppteckning får
föreläggas vid vite att fullgöra sin skyldighet. Lag (2003:675).

10 § Blir en ny tillgång eller skuld känd efter det att bouppteckning har
förrättats eller upptäcks annan felaktighet i bouppteckningen, skall
tilläggsbouppteckning innehållande tillägg eller rättelse förrättas inom
en månad.

Tilläggsbouppteckning skall också förrättas, om efterlevande sambo efter
det att bouppteckning har förrättats framställer en sådan begäran om
skuldtäckning som avses i 4 § tredje stycket fjärde meningen och sambons
tillgångar och skulder inte tidigare har antecknats och värderats. I
detta fall skall tilläggsbouppteckningen förrättas inom tre månader från
det att begäran framställdes.

Beträffande tilläggsbouppteckning gäller i övrigt vad som förut i detta
kapitel är föreskrivet om bouppteckning. Lag (1987:231).

11 § I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om
överklagande gäller i övrigt den upphävda lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt. Lag (2004:1340).

12 § Har upphävts genom lag (2001:94).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.