21 kap. Om den dödes skulder

1 § Innan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades
eller, om boet förvaltas av boutredningsman, uppgörelse har träffats med
samtliga borgenärer om betalningen av skulderna får en skuld betalas
endast om det med fog kan antas att betalningen inte är till skada för
borgenärerna. Lag (1981:359).

2 § Sedan en månad har förflutit efter det att bouppteckning förrättades
får borgenärerna kräva säkerhet för sådana skulder efter den döde vilka
inte har förfallit till betalning och för vilka det inte redan finns
tillräcklig säkerhet. Ställs ej säkerhet inom tre månader, får dödsboet
inte längre tillgodoräkna sig någon förfallotid. Lag (1981:359).

3 § Finns det flera delägare i dödsboet eller är allmänna
arvsfonden ensam delägare, får en skuld som inte förfaller till
betalning inom sex månader sägas upp hos borgenären till
betalning sex månader efter uppsägningen. Om borgenären till
säkerhet för sin fordran har företagshypotek eller panträtt på
grund av inteckning och inom tre månader efter uppsägningen
meddelar att han eller hon vill hålla sig endast till
säkerheten, behöver betalning dock inte tas emot före
förfallodagen. Lag (2008:987).

4 § Sker bodelning eller arvskifte innan den dödes och boets andra
skulder har betalts eller medel till deras betalning har ställts under
särskild vård, skall bodelningen eller skiftet gå åter.

Är skulderna inte större än att de kan betalas av den dödes tillgångar
och, om han var gift, vad som av den andra makens egendom skulle ha
belöpt på hans lott för det fall att skulderna hade beaktats vid
bodelningen, skall återgången begränsas till vad som behövs för att
skulderna och kostnaderna för boets förvaltning skall kunna betalas. Vad
som sålunda behövs skall utges av delägarna i förhållande till vad var
och en av dem har fått för mycket vid bodelningen eller arvskiftet. I
övrigt skall bodelningen eller skiftet bestå.

Finns egendom som skall lämnas åter inte i behåll, skall ersättning utges
för det värde egendomen hade när återgång påkallades, om det inte finns
särskilda skäl mot detta. Uppkommer brist hos någon delägare, skall de
övriga delägarna täcka bristen med vad de har fått vid bodelningen eller
skiftet. Vad som behövs för att bristen skall kunna täckas skall utges av
delägarna i förhållande till vad var och en av dem sålunda har fått. Lag
(1981:359).

5 § Egendom som har utgetts som legat eller i enlighet med en
ändamålsbestämmelse skall lämnas tillbaka till boet, om det behövs för
att den dödes skulder skall kunna betalas. Finns egendomen inte i behåll,
skall ersättning utges för det värde egendomen hade när återlämnande
påkallades, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Lag (1981:359).

6 § Den som enligt 4 eller 5 § är skyldig att lämna tillbaka egendom till
boet eller att ersätta egendomens värde skall utge även ränta eller
avkomst av egendomen. Han har dock själv rätt till ersättning för
nödvändiga kostnader för egendomen och, om han var i god tro, kostnader
som har varit till nytta för egendomen. Lag (1981:359).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.