23 kap. Om arvskifte

1 § Arvskifte förrättas av arvingar och universella
testamentstagare.

Var den döde gift, skall först bodelning förrättas enligt
bestämmelserna i äktenskapsbalken. Efterlämnar den döde en
sambo och begär denne bodelning enligt sambolagen (2003:376),
skall bodelningen förrättas innan arvskifte äger rum.
Lag (2003:377).

2 § Mot någon delägares bestridande får skifte ej företas innan
bouppteckning har förrättats och alla kända skulder har betalts eller
medel till deras betalning har ställts under särskild vård eller
uppgörelse har träffats som innebär att delägaren inte svarar för
skulderna.

Skall legat eller ändamålsbestämmelse fullgöras av oskifto, får skifte ej
mot delägares bestridande äga rum innan förordnandet har verkställts
eller delägaren har fritagits från att svara för dess fullgörande eller
erforderlig egendom har blivit ställd under särskild vård.

Står boet under förvaltning av boutredningsman eller testamentsexekutor,
får skifte ej företas innan denne har anmält att utredningen har
slutförts. Lag (1987:231).

3 § Envar delägare äger vid skiftet njuta lott i varje slag av egendom;
dock bör vad ej lämpligen kan delas eller skiljas såvitt möjligt läggas å
en lott. Fordran å delägare skall tillskiftas denne så långt hans lott
förslår.

Har vid skifte fastighet delats så, att delägare fått skilda andelar utan
att villkor om utbrytning uppställts i den handling som enligt 4 §
upprättas över skiftet, innehava dessa delägare fastigheten under
samäganderätt.

Om i annat fall än i andra stycket anges skiftet innebär att del av
fastighet kommer i särskild ägares hand, är skiftet ogiltigt i den delen.
Lag (1970:1001).

4 § Över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av
delägarna. Lag (1987:231).

5 § På en delägares begäran skall rätten förordna någon att vara
skiftesman. Vad som föreskrivs i 17 kap. 1–4 och 6–9 §§
äktenskapsbalken om bodelning, bodelningsförrättare och make skall gälla
i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet. Arvode och
ersättning till skiftesmannen skall dock betalas av dödsboet.

Ställs boet under förvaltning av testamentsexekutor, är denne utan
särskilt förordnande skiftesman. Detta gäller dock ej, om någon annan
redan har förordnats som skiftesman eller om testamentsexekutorn är
delägare i boet. Lag (1988:1453).

6 § Regeringen får bestämma att även sådana anställda i en tingsrätt
som inte är lagfarna domare skall få handlägga enkla ärenden enligt 5 §.
Lag (1996:245).

7 § har upphävts genom Lag 1987:231.

8 § har upphävts genom Lag 1987:231.

9 § har upphävts genom Lag 1987:231.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.