24 kap. Om avtal angående sammanlevnad i oskiftat dödsbo

1 § Om ett dödsbo förvaltas av delägarna gemensamt och de har kommit
överens om att leva samman i oskiftat bo, gäller i fråga om förvaltningen
av boet och rätten att företräda boet vad som sägs i 18 kap. 1 §, om inte
annat har avtalats. Också bestämmelserna i 3, 4, 6 och 7 §§ samma kapitel
skall tillämpas.

I fråga om rätten för enskilda delägare att väcka och föra talan som
parter i eget namn men för boets räkning gäller vad som sägs i 18 kap. 1
a §, om inte annat avtalats mellan delägarna. Lag (1989:30).

2 § Såvitt avkastningen ej skall användas till bekostnad av gemensam
hushållning eller eljest för gemensam räkning, är envar delägare
berättigad att efter varje kalenderårs utgång fordra delning av behållen
avkastning.

3 § Har ej tid fastställts för beståndet av avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo, är avtalet gällande tills tre månader förflutit sedan det
blivit av någon delägare uppsagt hos de övriga. Samma lag vare, där vid
avtal gällande för bestämd tid sammanlevnaden fortsatt efter den tidens
utgång.

4 § Träder efterlevande make, som deltagit i avtalet, i nytt gifte, eller
dör delägare och efterlämnar han såsom dödsbodelägare någon, som ej
deltagit i avtalet, skall detta, om uppsägning sker inom fyra månader
därefter, upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen.

Om förmyndare, god man eller förvaltare deltagit i avtalet, skall vid
förmynderskapets, godmanskapets eller förvaltarskapets upphörande rätt
till uppsägning som avses i första stycket tillkomma den på vars vägnar
avtalet slutits. Lag (1988:1255).

5 § Har, efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig
ändring inträtt i de förhållanden som därvid var avgörande, eller befinns
avtalet av annan särskild orsak ej böra bestå, får rätten på delägares
talan förklara, att avtalet skall upphöra att gälla.

Om hävande av avtal, vars fortsatta bestånd medför äventyr för delägare
som är omyndig eller för vilken god man eller förvaltare är förordnad, är
särskilt stadgat. Lag (1988:1255).

6 § Förordnas om boets avträdande till förvaltning av boutredningsman, är
avtal om sammanlevnad i oskiftat bo förfallet. Ej må sådant förordnande
meddelas på ansökan av delägare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.