3 kap. Om makes arvsrätt; så ock om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet efter den sist avlidne maken

1 § Var arvlåtaren gift, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande
maken. Efterlämnar arvlåtaren någon bröstarvinge som inte är den
efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till
kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen
har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 §.

Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den
avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort
värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll
vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar
fyra gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken
är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den
efterlevande maken som avses i detta stycke. Lag (1987:231).

2 § Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge
till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon
eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje
stycket eller i 3-5 §§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje
stycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem
som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken.
Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över
egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.

Har en bröstarvinge redan vid den först avlidna makens död helt
eller delvis fått ut sitt arv efter denne, skall bröstarvingens
andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån.

Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av
kvarlåtenskapen efter den först avlidne utgjorde annan andel än
hälften av summan av detta arv och den efterlevandes egendom
efter bodelningen, skall arvingarna efter den först avlidne ta
samma andel i boet efter den sist avlidne. Lag (2005:435).

3 § Har efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig
handling, utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar,
orsakat väsentlig minskning av sin egendom, skall av den lott, som vid
efterlevande makens död tillkommer hans arvingar, vederlag utgå till
arvingarna efter den först avlidne för vad av minskningen belöper å deras
andel i boet.

Kan vederlag ej utgå, skall gåvan eller dess värde återbäras, såframt den
som mottog gåvan insåg eller bort inse, att den lände arvingarna efter
den först avlidne till förfång. Talan härom må dock ej väckas, sedan fem
år förflutit från det gåvan mottogs.

Var vid dödsfallet gåva, som tillkommit under omständigheter varom ovan
sägs, ej fullbordad, må den ej göras gällande, i den mån det skulle lända
arvingarna efter den först avlidne till förfång.

4 § Överstiger boets värde vid efterlevande makens död dess värde vid den
först avlidnes frånfälle, skall denna förkovran tilläggas den
efterlevandes arvingar, såvitt visas att egendom till motsvarande värde
tillfallit den efterlevande i arv, gåva eller testamente eller ock må
antagas att boets förkovran härrör från förvärvsarbete, som efter den
först avlidne makens död drivits av den efterlevande.

Har efterlevande maken gjort sig skyldig till förfarande som avses i 3 §,
skall, vid beräkning huruvida förkovran föreligger, kvarlåtenskapen ökas
med ett belopp, motsvarande den minskning av boet som orsakats av
efterlevande maken.

5 § Vid delningen av boet efter den sist avlidne maken äga vardera makens
arvingar på sin lott erhålla egendom, som under äktenskapet tillhört den
maken, och den sist avlidnes arvingar jämväl egendom, som sedermera
förvärvats av denne. Fastighet må, även om den i värde överstiger vad å
lotten belöper, uttagas, om penningar lämnas till fyllnad av andra sidans
lott.

I övrigt skall beträffande förrättningen i tillämpliga delar gälla vad om
bodelning är stadgat.

6 § Har efterlevande maken gått i nytt gifte, skall vid hans död delning
enligt detta kapitel av hans behållna giftorättsgods och enskilda egendom
äga rum, innan bodelning må förrättas.

Skall i efterlevande makens livstid bodelning äga rum mellan honom och
hans make i nytt äktenskap eller dennes arvingar, skall av efterlevande
makens behållna giftorättsgods och enskilda egendom före delningen
uttagas egendom till värde, motsvarande vad enligt 1–4 §§ belöper å den
först avlidnes arvingar.

Vad i 4 § stadgas för det fall, att egendom tillfallit efterlevande maken
i arv, gåva eller testamente, skall äga motsvarande tillämpning, därest
han, till följd av nytt gifte, vid bodelning eller eljest på grund av
giftorätt erhållit egendom utöver vad förut tillkom honom.

7 § Om den efterlevande maken vid sin död efterlämnar en sambo
och bodelning skall förrättas mellan samborna, skall
dessförinnan den efterlevande makens behållna egendom delas
enligt detta kapitel.

Skall i den efterlevande makens livstid bodelning ske mellan
den efterlevande maken och dennes sambo eller sambons arvingar,
skall av den efterlevandes egendom före bodelningen tas ut
egendom till ett värde som motsvarar vad som enligt 1-4 §§
skall tillkomma den först avlidna makens arvingar.

Vad som föreskrivs i 4 § för det fall att egendom har
tillfallit den efterlevande maken i arv, gåva eller testamente
skall gälla, om den efterlevande maken genom bodelning med en
sambo har erhållit egendom utöver vad maken förut hade.

Vad som föreskrivs i denna balk om sambor gäller endast sådana
samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Lag (2005:435).

8 § Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter
endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Lag (1987:231).

9 § Om vid den först avlidna makens död någon som är bröstarvinge till
denne men inte till den efterlevande maken avstår från sitt arv efter den
först avlidna maken till förmån för den efterlevande maken, har
bröstarvingen i stället rätt att ta del i dennes bo enligt bestämmelserna
i 2 §. Lag (1987:231).

10 § Detta kapitel gäller ej, om mål om äktenskapsskillnad pågick vid
arvlåtarens död. Lag (1987:231).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.