6 kap. Om förskott å arv

1 § Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas
som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har
föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit
avsett. Är mottagaren en annan arvinge, skall avräkning ske endast om
detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha
varit avsett då egendomen gavs.

Har en make av sitt giftorättsgods gett förskott på arv till en
bröstarvinge som är makarnas gemensamma, skall avräkning för detta göras
på arvet efter den först avlidna maken. Om detta arv inte räcker till,
skall återstoden avräknas på arvet efter den andra maken. Vad som sagts
nu gäller också då en efterlevande make av sådan egendom som omfattas av
bröstarvingars arvsrätt enligt 3 kap. 2 § har gett förskott på arv till
en bröstarvinge till den först avlidna maken. Lag (1987:231).

2 § Kostnader, som en förälder har lagt ned på ett barns
uppehälle och utbildning, skall inte avräknas från barnets arv,
om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet.

Inte heller skall från bröstarvinges arv avräknas sedvanliga
gåvor, vilkas värde inte står i missförhållande till givarens
villkor. Lag (2005:435).

3 § Avräkning av förskott skall ske efter egendomens värde vid
mottagandet, såframt icke på grund av omständigheterna annat bör gälla.

4 § Kan vad arvinge mottagit i förskott ej till fullo avräknas å hans
arvslott, är han ej skyldig återbära överskottet, med mindre bestämmelse
därom träffats då förskottet gavs.

5 § Har förskott givits, skall, för bestämmande av arvslotternas storlek,
kvarlåtenskapen före delningen ökas med förskottets värde eller, om
avräkning ej kan till fullo ske å förskottstagarens arv, med vad därå kan
avräknas.

6 § Har arvinge som mottagit förskott avlidit före arvlåtaren, äro
förskottstagarens avkomlingar pliktiga att avräkna förskottet å sina
arvslotter.

Skall arv delas mellan flera grenar och har arvinge i en gren mottagit
förskott, äro, om han avlidit före arvlåtaren utan att efterlämna
avkomlingar som äga träda i hans ställe, övriga arvingar inom samma gren
pliktiga att avräkna förskottet å sina arvslotter; dock taga de ej mindre
del i kvarlåtenskapen än de ägt bekomma, om förskottstagaren levat.

7 § Vad en make av sitt giftorättsgods har gett ett styvbarn eller en
avkomling till styvbarn skall avräknas på mottagarens arv efter den andra
maken, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till
omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med samma förbehåll skall,
om inte annat följer av 1 §, vad den efterlevande maken har gett en sådan
arvinge eller testamentstagare som enligt 3 kap. 2 § eller 12 kap. 1 §
har rätt att ta del i den efterlevande makens bo avräknas på mottagarens
lott i detta. Bestämmelserna i 2–6 §§ skall tillämpas även i dessa fall.
Lag (1987:231).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.