7 kap. Om laglott

1 § Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott.

2 § Bröstarvinge är pliktig att å sin laglott avräkna vad han av
arvlåtaren mottagit i förskott å sitt arv, så ock vad han mottagit på
grund av testamente, såframt icke annat föranledes av detta.

3 § För utfående av laglott äger bröstarvinge påkalla jämkning i
testamente. Äro flera förordnanden, skall, om ej annat följer av
testamentet, legat utgå före förordnande till universell testamentstagare
och legat, som avser viss egendom, utgå före annat samt i övrigt
nedsättning ske i förhållande till storleken av varje förordnande eller,
vad angår förordnande till bröstarvinge, till den del därav som han ej är
pliktig avräkna å sin laglott.

Vad en bröstarvinge erhåller genom att påkalla jämkning i testamente
skall inte omfattas av den efterlevande makens rätt till kvarlåtenskapen
enligt 3 kap. i andra fall än då jämkningen avser testamentsvillkor som
gäller till förmån för den efterlevande maken.

Bröstarvinge, som ej inom sex månader efter det han erhöll del av
testamentet på sätt i 14 kap. sägs påkallat jämkning genom att giva
testamentstagaren sitt anspråk tillkänna eller genom att väcka talan mot
honom, har förlorat sin rätt. Lag (1987:231).

4 § Har arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana
omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att
likställa med testamente, skall i avseende å gåvan vad i 2 och 3 §§ är
stadgat om testamente äga motsvarande tillämpning, om ej särskilda skäl
äro däremot; och skall vid nedsättning av gåvan motsvarande del av den
bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning
utgivas för dess värde. Vid laglottens beräkning skall värdet av den
bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen.

Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande rätt som avses i första
stycket, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter
arvlåtaren avslutades. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad.

Var vid dödsfallet gåvan ej fullbordad, må den ej, med mindre särskilda
skäl äro därtill, göras gällande, i den mån det skulle lända till intrång
i bröstarvinges laglott.

5 § Har arvlåtaren genom testamente tillerkänt någon nyttjanderätt,
avkomst eller annan förmån att utgå av kvarlåtenskapen eller genom
föreskrifter rörande dennas förvaltning eller på annat sätt inskränkt
rätten att förfoga över den, äger bröstarvinge utan hinder av sådant
förordnande utfå sin laglott i egendom, varöver han äger fritt förfoga.

6 § har upphört att gälla genom lag (1978:855).

7 § Bröstarvinges rätt enligt detta kapitel att påkalla jämkning av
testamente eller gåva övergår ej till hans borgenärer. Lag (1975:245).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.