11 kap. Andelar och lotter

Makarnas andelar i boet
1 § Vid bodelning skall först makarnas andelar i boet beräknas.

2 § Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas
från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade
när talan om äktenskapsskillnad väcktes, anmälan enligt 9 kap. 1 § andra
stycket gjordes eller dödsfallet inträffade.

För sådana fordringar mot en make som är förenade med särskild förmånsrätt
i makens enskilda egendom skall maken få täckning ur sitt giftorättsgods
endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen.
Detsamma gäller skulder som maken har ådragit sig för underhåll eller
förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är att
hänföra till denna.

Vad som sägs i andra stycket om enskild egendom skall även gälla sådan
rättighet som enligt 10 kap. 3 § inte skall ingå i bodelning.

3 § Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts
för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet därav skall
därefter delas lika mellan makarna.

4 § Har den ena maken utan den andra makens samtycke inom tre år innan
talan om äktenskapsskillnad väcktes i inte obetydlig omfattning genom
gåva minskat sitt giftorättsgods eller använt sitt giftorättsgods till
att öka värdet av sin enskilda egendom, skall den andra makens andel vid
bodelning med anledning av äktenskapsskillnad beräknas som om gåvans
värde eller värdet av det använda giftorättsgodset alltjämt hade ingått
i den förstnämnda makens giftorättsgods. Dennes del i det sammanlagda
giftorättsgodset skall minskas i motsvarande mån.

Vad som sägs i första stycket om enskild egendom skall även gälla sådana
rättigheter som enligt 10 kap. 3 § inte skall ingå i bodelning. Därvid
skall med ökning av värdet av en sådan rättighet jämställas förvärv av
rättigheten. Vidare skall, om en makes användning av sitt giftorättsgods
har medfört att värdet av egen pensionsförsäkring eller eget
pensionssparkonto ökat eller att maken förvärvat förmån på grund av sådan
försäkring eller på grund av pensionssparavtal, bestämmelserna i första
stycket tillämpas även om den andra maken har samtyckt till åtgärden.
Lag (1993:933).

4 a § Om en skuld som uppkommit genom brott har räknats av från
den ena makens giftorättsgods enligt 2 § eller om ena maken har
använt sitt giftorättsgods till att betala en sådan skuld,
skall den andra makens andel vid bodelningen beräknas som om
skulden inte hade räknats av eller betalningen inte hade skett.
Den förstnämnda makens del i det sammanlagda giftorättsgodset
skall minskas i motsvarande mån.

Första stycket gäller endast skulder som har uppkommit inom tre
år innan talan om äktenskapsskillnad väcktes, anmälan enligt 9
kap. 1 § andra stycket gjordes eller dödsfallet inträffade.
Lag (2007:184).

5 § Skall vid bodelning med anledning av en makes död förskott på arv som
har getts ur någon makes giftorättsgods avräknas på arvet efter den döde,
skall på den lott som vid bodelningen tillkommer den dödes arvingar
avräkning ske för förskottet eller, om det inte kan avräknas helt på arvet,
för vad som kan avräknas av förskottet. Sedan avdrag har gjorts för att
skulderna skall täckas, skall förskottsgivarens giftorättsgods före
sammanläggningen med den andra makens giftorättsgods ökas med ett belopp
som motsvarar vad som skall avräknas vid bodelningen.

6 § Summan av det giftorättsgods som den ena maken skall få för täckning
av skulder och vid delning av återstående giftorättsgods utgör den
makens andel i boet. Ett underhållsbidrag som har förfallit till betalning
och som en make enligt 6 kap. 8 § skall betala med ett engångsbelopp till
den andra maken skall vid bodelningen dock tas från vad den bidragsskyldiga
maken har rätt till utöver egendom till täckning av skuld. Den
bidragsskyldiga makens andel skall minskas och den andra makens andel ökas
med de belopp som detta föranleder.

Egendomens fördelning på lotter
7 § Med ledning av de andelar som har beräknats för makarna skall
giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje make har rätt att på sin lott
i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar.

8 § Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har
rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är
ringa, utan avräkning. Denna rätt gäller dock inte om egendomen är den
andra makens enskilda enligt 7 kap. 2 § första stycket 2–4. En
förutsättning för att en make skall få överta en bostad eller bohag
som tillhör den andra maken är vidare att ett sådant övertagande även
med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Svarar egendomen för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i
egendomen, är en ytterligare förutsättning för ett övertagande att den
andra maken befrias från ansvar för fordringen eller att medel till att
betala denna har satts under särskild vård.

När den ena maken är död, gäller första stycket endast till förmån för
den efterlevande maken.

9 § En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har
rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala
motsvarande belopp i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen,
kan maken få skäligt anstånd med denna. Lämnas inte någon betalning, har
den andra maken rätt att så långt det är möjligt få sådan egendom som
inte är uppenbart olämplig för den maken.

Vid bodelning med anledning av den ena makens död gäller första stycket
endast till förmån för den efterlevande maken.

10 § Om en make övertar makarnas gemensamma bostad eller bohag mot
avräkning och inte tillgodoser den andra maken med egendom ur
giftorättsgodset, skall den övertagande maken betala motsvarande belopp
i pengar. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen, kan maken få
skäligt anstånd med denna.

11 § En make, som vid fördelningen på lotter inte har kunnat få ut hela
sin andel, har en fordran på den andra maken för bristen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.