6 kap. Underhåll

1 § Makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses.

Om underhåll till barn finns bestämmelser i föräldrabalken.

2 § Om det som den ena maken skall bidra med inte räcker till för den makens
personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för
familjens underhåll, skall den andra maken skjuta till de pengar som behövs.

3 § Det som den ena maken med tillämpning av 1 och 2 §§ har erhållit av den
andra maken för sitt personliga behov är den förstnämnda makens egendom.

4 § Kan den ena maken på grund av sjukdom eller bortavaro inte själv sköta
sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll, får den
andra maken i behövlig omfattning lyfta den sjuka eller bortavarande makens
inkomst och avkastning av dennes egendom samt kvittera ut
banktillgodohavanden och andra penningmedel. Detta gäller dock ej, om
samlevnaden mellan makarna har upphört eller om det finns fullmäktig,
förmyndare, god man eller förvaltare som har rätt att företräda den sjuka
eller bortavarande maken i dessa angelägenheter.

Rättshandling som avses i första stycket är bindande för den sjuka eller
bortavarande maken även om medlen inte behövdes för familjens underhåll,
såvida tredje man varken insåg eller borde ha insett att behovet inte
förelåg. Lag (1988:1254).

5 § Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet, får domstolen
ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken.

6 § Om makarna inte varaktigt bor tillsammans, skall den ena maken fullgöra
sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till den andra
maken.

Domstolen får, när makarna inte varaktigt bor tillsammans, förplikta en av
makarna att lämna bohag till den andra maken att användas av denne. Skyldig-
heten omfattar dock bara det bohag som tillhörde makarna eller någon av dem
när samlevnaden upphörde. Avtal som efter domstolens beslut ingås med tredje
man om egendomen inskränker inte nyttjanderätten till bohaget.

7 § Efter äktenskapsskillnad svarar varje make för sin
försörjning.

Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en
övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den
andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna
makes förmåga och övriga omständigheter.

Har den ena maken svårigheter att försörja sig själv sedan ett
långvarigt äktenskap har upplösts eller finns det andra
synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag av
den andra maken för längre tid än som anges i andra stycket.
Vid prövning av den rätten skall hänsyn tas till om den ena
maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd.
Lag (1998:619).

8 § Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad skall betalas
fortlöpande. Finns det särskilda skäl, såsom att den
underhållsberättigade behöver ett bidrag för att skaffa sig
pensionsskydd, får domstolen dock bestämma att bidraget skall
betalas med ett engångsbelopp. Lag (1998:619).

9 § Talan om att underhållsbidrag skall fastställas får inte bifallas för
längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den
bidragsskyldige medger det.

10 § Rätten att kräva ut ett fastställt underhållsbidrag upphör tre
år efter den förfallodag som ursprungligen gällde.

Har utmätning för underhållsbidraget skett före den tidpunkt som
anges i första stycket eller har den bidragsskyldige försatts i
konkurs på grund av en ansökan som har gjorts före denna tidpunkt,
får betalning för fordringen även därefter tas ut ur den utmätta
egendomen eller erhållas i konkursen.

Har ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion gjorts före den tidpunkt som anges i första
stycket, får underhållsbidraget krävas ut inom tre månader från det
att beslut om företagsrekonstruktionens upphörande meddelades. Om
ackord kommer till stånd, får fordringen krävas ut inom tre månader
från det att ackordet skulle ha fullgjorts. Har utmätning för
underhållsbidraget skett eller konkursansökan gjorts inom den tid som
nu har angetts, gäller andra stycket.

Avtal som strider mot denna paragraf är ogiltiga. Lag (1996:765).

11 § En dom eller ett avtal om underhåll får jämkas av domstolen, om det
finns skäl för det med hänsyn till att förhållandena har ändrats. För tiden
innan talan har väckts får dock jämkning mot en parts bestridande göras
endast på det sättet att obetalda bidrag sätts ned eller tas bort.
Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad får endast om det finns synnerliga
skäl höjas utöver det högsta belopp till vilket bidraget tidigare har varit
bestämt. Underhållsbidrag i form av engångsbelopp får inte jämkas mot en
parts bestridande.

Ett avtal om underhåll får också jämkas av domstolen, om avtalet är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna vid dess tillkomst och förhållandena i
övrigt. Beslut om att erhållna bidrag skall betalas tillbaka får dock
meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.