7 kap. Makars egendom

1 § En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom.

2 § Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken
med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att
den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren
skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt
lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan
än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens
enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte
annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken
egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har
föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.
Lag (1993:933).

3 § Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att
egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes
enskilda egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att
egendomen skall vara giftorättsgods.

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna
eller de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig
eller om äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas
av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens
eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.

Äktenskapsförord skall registreras hos domstolen. Ett äktenskapsförord
som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående,
om det ges in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet
ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den
dag då det ges in till domstolen. Lag (1988:1254).

4 § Med makars gemensamma bostad avses i denna balk

1. fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller
innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen
som är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen
innehas huvudsakligen för detta ändamål,

2. fast egendom som makarna eller någon av dem innehar med
nyttjanderätt i förening med byggnad på egendomen som makarna
eller någon av dem äger, om byggnaden är avsedd som makarnas
gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta
ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av
dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande
rätt, om byggnaden eller byggnadsdelen är avsedd som makarnas
gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål,

4. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av
dem har rätt att framdeles förvärva med bostadsrätt enligt
förhandsavtal som sägs i 5 kap. bostadsrättslagen (1991:614),
om rätten gäller en lägenhet som när avtalet träffades var
avsedd att bli makarnas gemensamma hem och att innehas
huvudsakligen för detta ändamål.

Med makars gemensamma bohag avses i denna balk möbler,
hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det
gemensamma hemmet.

Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används
uteslutande för den ena makens bruk.

Till makars gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom
som används huvudsakligen för fritidsändamål. Lag (2009:181).

5 § En make får inte utan den andra makens samtycke

1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med
nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,

2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt
upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller

3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag. Första stycket
gäller inte bostad eller bohag som är den ena makens enskilda egendom enligt
2 § första stycket 2–4. En make får inte heller utan den andra makens
samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med
nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma
bostad, om egendomen är giftorättsgods. Detta gäller dock ej, om mål om
äktenskapsskillnad pågår och maken har förvärvat egendomen efter det att
talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom skall lämnas
skriftligen.

Bestämmelserna i denna paragraf om fast egendom och rättighet i denna
tillämpas också i fråga om tomträtt.

6 § Bestämmelserna i 5 § om samtycke av en make till en åtgärd av den
andra maken tillämpas också när dödsboet efter en avliden make vidtar en
sådan åtgärd.

7 § Samtycke enligt 5 eller 6 § behövs inte, om maken inte kan lämna
giltigt samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig
tid. Samtycke enligt 5 § behövs inte heller sedan bodelning med anledning
av äktenskapsskillnad har skett.

8 § Saknas samtycke som krävs för en åtgärd enligt 5 eller 6 §, får
domstolen tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den.

9 § Om en make eller dödsboet efter en avliden make utan erforderligt
samtycke eller tillstånd har avhänt sig eller till nackdel för den andra
maken upplåtit nyttjanderätt till egendom, skall domstolen på talan av
denne förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall
återgå. Detsamma gäller om en make eller dödsboet efter en avliden make
utan erforderligt samtycke eller tillstånd har pantsatt makarnas gemensamma
bohag. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras
ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god
tro.

Talan enligt första stycket skall väckas hos domstolen inom tre månader
från det att den andra maken fick kännedom om förfogandet över egendomen.
När det gäller bohag räknas dock tiden från det att maken fick kännedom
om överlämnandet. Har lagfart eller inskrivning beviljats med anledning
av överlåtelse av fast egendom eller tomträtt, får talan inte väckas.

Förs talan om avhysning, får domstolen medge skäligt anstånd med
flyttningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.