Årsredovisningslagen

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
Allmänna definitioner

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning
Årsredovisningens delar
Överskådlighet och god redovisningssed
Rättvisande bild
Andra grundläggande redovisningsprinciper
Form och språk
Valuta
Årsredovisningens undertecknande

3 kap. Balansräkning och resultaträkning
Balansräkningens innehåll
Resultaträkningens innehåll
Uppställningsformer
Jämförelsetal
Överkursfonden
Särskilda poster i en ekonomisk förenings balansräkning och resultaträkning
Större periodiseringsposter
Avsättningar
Resultaträkning i förkortad form
Extraordinära intäkter och kostnader

4 kap. Värderingsregler
Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar
Avskrivning av anläggningstillgångar
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Uppskrivning av anläggningstillgångar
Värdering av omsättningstillgångar
Värdering av pågående arbeten
Varulagrets anskaffningsvärde
Redovisning till bestämd mängd och fast värde
Omräkning av fordringar och skulder
Redovisning enligt kapitalandelsmetoden
Egna aktier
Värdering av finansiella instrument
Värdering av säkrade poster
Värdering av vissa tillgångar till verkligt värde
Periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån
Omräkning av förlagsinsatser

5 kap. Tilläggsupplysningar
Tilläggsupplysningarnas placering
Värderings- och omräkningsprinciper
Anläggningstillgångar
Uppgifter om taxeringsvärden
Finansiella instrument
Uppskrivningsfond och fond för verkligt värde
Nettoomsättningens fördelning
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag
Kortfristiga och långfristiga balansposter
Ställda säkerheter
Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Lån till ledande befattningshavare
Transaktioner med närstående
Konvertibla lån
Aktiebolags eget kapital
Ekonomisk förenings eget kapital
Upplysningar om skatter
Medelantalet anställda under räkenskapsåret
Sjukfrånvaro
Könsfördelningen bland ledande befattningshavare
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Pensioner och liknande förmåner
Tidigare styrelse och verkställande direktör
Suppleanter och vice verkställande direktör
Avtal om avgångsvederlag
Uppgift om moderföretag
Särskilt om europabolag och europakooperativ

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.
Förvaltningsberättelse
Finansieringsanalys
Bolagsstyrningsrapport

7 kap. Koncernredovisning
Allmänna bestämmelser
Skyldighet att upprätta koncernredovisning
Koncernredovisningens delar
Dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen
Principer för upprättande av koncernredovisning
Överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild
Andra grundläggande redovisningsprinciper m.m.
Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen
Minoritetsandelar
Balansdag
Värderingsregler
Elimineringar mellan koncernföretag
Tilläggsupplysningar
Allmänna tilläggsupplysningar
Förändringar i koncernens sammansättning
Uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag
Hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen
Förvärvsmetoden
Poolningsmetoden
Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen
Kapitalandelsmetoden
Klyvningsmetoden
Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys
Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen

8 kap. Offentliggörande
Registreringsmyndigheten
Årsredovisningens avlämnande till revisorerna
Ingivande till registreringsmyndigheten
Registrering i aktiebolagsregistret
Kungörande
Förseningsavgifter för aktiebolag
Personligt betalningsansvar
Vite
Publicering av årsredovisningen m.m.
Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9 kap. Delårsrapport
Skyldighet att lämna delårsrapport
Tillhandahållande av delårsrapport
Delårsrapportens innehåll

10 kap. Överklagande

Bilaga 1 – Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)
IV. Kassa och bank
II. Överkursfond
III. Uppskrivningsfond
VI. Årets resultat
II. Uppskrivningsfond
II. Insättningar eller uttag under året
III. Förändringar i kapitalandelsfonden
Poster inom linjen
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Bilaga 2 – Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)

Bilaga 3 – Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.