3 kap. Kommanditbolag

1 § I fråga om kommanditbolag gäller 2 kap., om inte något annat
föreskrivs.

2 § Samtliga bolagsmän får inte vara kommanditdelägare. Stiftelser eller
ideella föreningar får inte vara komplementärer. Åsidosätts dessa
föreskrifter, anses bolaget som handelsbolag enligt 2 kap.

3 § Om inte något annat har avtalats, får en kommanditdelägare vid
bolagets upplösning eller när han utträder ur bolaget inte påföras en
förlust som överstiger vad han har satt in eller åtagit sig att sätta in
i bolaget.

4 § Om inte något annat har avtalats, har en kommanditdelägare inte rätt
att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter. I fråga om
förvaltningsåtgärder under likvidation gäller dock 2 kap. 31 §.

5 § Om det inte genom avtal har bestämts efter vilken grund en
kommanditdelägare skall ta del i vinst och förlust och bolagsmännen inte
heller kan enas om det, ankommer det på rätten att avgöra denna fråga
efter skälighet.

6 § Bolagsmännen får avtala att kommanditdelägare inte skall ha
kontrollrätt som avses i 2 kap. 5 §.

7 § Kommanditdelägare är inte behöriga att företräda bolaget.

En rättshandling som en kommanditdelägare företar för bolaget blir dock
bindande för bolaget, om den mot vilken rättshandlingen företogs varken
insåg eller borde ha insett att den som företog rättshandlingen var
kommanditdelägare.

8 § En kommanditdelägare fullgör sin skyldighet att svara för bolagets
förpliktelser genom att betala in sin utfästa insats till bolaget.

På begäran av den som har en fordran mot bolaget som är förfallen till
betalning är en kommanditdelägare skyldig att betala in sin utfästa
insats till bolaget.

En kommanditdelägares utfästa insats anses som inte inbetald i den mån
han har återtagit något av insatsen eller, innan en uppkommen brist i
insatsen har blivit fylld, lyft vad som har tillgodoförts honom enligt 2
kap. 6 eller 8 §.

9 § Om kommanditbolaget ingår ett avtal med tredje man och denne vid
avtalets ingående varken kände till eller borde ha känt till att
förbehåll skett enligt 1 kap. 2 §, svarar den kommanditdelägare som
förbehållet avser såsom komplementär för de förbindelser som uppkommit
för bolaget genom avtalet.

Om ett avtal ingås för bolagets räkning och därvid med en kommanditdel
ägares vetskap och vilja en firma används som inte innehåller ordet
”kommanditbolag”, svarar kommanditdelägaren såsom komplementär
gentemot den med vilken avtalet ingicks, även om denne på grund av 19 §
handelsregisterlagen (1974:157) skall anses ha haft vetskap om att
förbehåll skett enligt 1 kap. 2 §.

10 § Nedsätts det belopp med vilket en kommanditdelägare svarar enligt 1
kap. 2 § på grund av överenskommelse mellan bolagsmännen, är
nedsättningen utan verkan i fråga om förpliktelser vid vars tillkomst
medkontrahenten varken kände till eller borde ha känt till
nedsättningen.

11 § Om inte något annat har avtalats, medför en kommanditdelägares död
inte att bolaget skall träda i likvidation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.