Handelsregisterlagen

1 § Handelsregister förs hos Bolagsverket. Lag (2004:239).

2 § Följande näringsidkare kan registreras i handelsregistret:

1. enskilda personer som utövar eller avser att utöva
näringsverksamhet (enskilda näringsidkare),

2. handelsbolag,

3. ideella föreningar som utövar eller avser att utöva
näringsverksamhet,

4. registrerade trossamfund som utövar eller avser att utöva
näringsverksamhet, och

5. bolagsmän i enkla bolag, om bolagsmännen utövar eller avser
att utöva näringsverksamhet i bolaget.

Registrering i handelsregistret sker efter ansökan.
Näringsidkare som avses i första stycket 1, 3, 4 eller 5 och
som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att upprätta
en årsredovisning skall ansöka om registrering.

Bestämmelserna i denna lag om enskild näringsidkare skall
tillämpas på de bolagsmän i ett enkelt bolag som förs in i
handelsregistret, dock med följande undantag:

1. Någon firma skall inte registreras för verksamheten.

2. Bolagsmännen skall registreras under sina namn.

Bestämmelserna i denna lag om registrerade trossamfund skall
tillämpas även på registrerade organisatoriska delar av ett
trossamfund. Lag (2006:865).

3 § Enskild näringsidkare och handelsbolag registreras för det
län där verksamheten skall drivas. Skall verksamheten drivas
inom flera län, sker registrering för det län där huvudkontoret
skall inrättas.

En ideell förening och ett registrerat trossamfund registreras
för det län där föreningens eller trossamfundets styrelse eller
motsvarande organ i samfundet har sitt säte.

Utan hinder av vad som sägs i första eller andra stycket får
näringsidkaren registreras även för annat län där verksamheten
är avsedd att drivas. Lag (2006:865).

4 § Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

1. näringsidkarens firma,

2. näringsidkarens fullständiga namn, personnummer eller, om
sådant saknas, av Skatteverket tilldelat registreringsnummer,
och postadress,

3. näringsverksamhetens art,

4. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets
postadress,

5. om näringsidkaren enligt 2 § lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m. skall ha en föreståndare, föreståndarens
fullständiga namn, personnummer och postadress,

6. om näringsidkaren enligt revisionslagen (1999:1079) skall ha
en auktoriserad eller godkänd revisor

– revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum,

– revisorns postadress och, om postadressen avviker från
revisorns hemvist, hemvist, och

– om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets
organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för
revisionen.

Handelsbolag:

1. bolagets organisationsnummer och firma,

2. näringsverksamhetens art,

3. det län och den ort där huvudkontoret finns samt kontorets
postadress,

4. bolagsmännens fullständiga namn, personnummer eller
organisationsnummer och postadresser,

5. om en stiftelse med egen förvaltning eller en ideell
förening är bolagsman, fullständiga namn, personnummer och
postadresser för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i
stiftelsen eller föreningen,

6. om en stiftelse med anknuten förvaltning är bolagsman,
förvaltarens namn, organisationsnummer och postadress samt
fullständigt namn, personnummer och postadress för en
ställföreträdare för förvaltaren,

7. av vem och hur firman tecknas, om firman inte får tecknas av
varje bolagsman ensam,

8. om bolaget utgör kommanditbolag, vilken eller vilka av
bolagsmännen som är kommanditdelägare och beloppet av varje
sådan bolagsmans utfästa insats,

9. om bolaget enligt revisionslagen (1999:1079) skall ha en
auktoriserad eller godkänd revisor

– revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum,

– revisorns postadress och, om postadressen avviker från
revisorns hemvist, hemvist, och

– om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets
organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för
revisionen.

Ideell förening och registrerat trossamfund:

1. den firma under vilken föreningen eller trossamfundet utövar
eller avser att utöva näringsverksamhet,

2. föreningens eller trossamfundets namn, om det inte
sammanfaller med firman, och organisationsnummer,

3. näringsverksamhetens art,

4. det län och den ort där föreningens eller trossamfundets
styrelse eller motsvarande organ i samfundet har sitt säte samt
föreningens eller samfundets postadress,

5. styrelseledamöternas och, där suppleanter utsetts, deras
fullständiga namn, personnummer och postadresser,

6. av vem och hur föreningens, eller trossamfundets namn
tecknas, om namnet inte tecknas av styrelsen eller motsvarande
organ ensamt,

7. om föreningen eller trossamfundet enligt revisionslagen
(1999:1079) skall ha en auktoriserad eller godkänd revisor

– revisorns namn, personnummer eller, om sådant saknas,
födelsedatum,

– revisorns postadress och, om postadressen avviker från
revisorns hemvist, hemvist, och,

– om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, bolagets
organisationsnummer och vem som är huvudansvarig för
revisionen. Lag (2006:865).

5 § Näringsidkare registreras under den firma under vilken han driver
sin verksamhet. Firma registreras enligt bestämmelserna i firmalagen
(1974:156) med iakttagande av vad som sägs i 6 och 7 §§ nedan.

6 § Handelsbolags firma skall innehålla ordet handelsbolag eller, om
kommanditdelägare finns, ordet kommanditbolag. I bifirma får dock ej
intagas något av orden handelsbolag eller kommanditbolag.

7 § En firma skall tydligt skilja sig från andra i
handelsregistret förut registrerade och ännu bestående firmor
registrerade för samma län. Detta gäller även om firmorna inte
avser verksamhet av samma eller liknande slag. Lag (2003:866).

8 § Har näringsidkare som införts i handelsregister meddelat prokura,
får prokuran registreras under näringsidkarens firma. Prokura får dock
ej registreras om den innehåller annan begränsning eller annat förbehåll
än som följer av 1 eller 2 § prokuralagen (1974:158).

För registrerad prokura skall registret innehålla uppgifter om
prokuristens fullständiga namn, personnummer och postadress.

Har prokuristen särskilt bemyndigande att överlåta huvudmannens fasta
egendom eller tomträtt eller att söka inteckning eller upplåta rättighet
i denna, skall registret även innehålla uppgift härom. Detsamma gäller
om prokuran meddelats som kollektivprokura. Lag (1992:1448).

9 § En ansökan om registrering av ett handelsbolag ska göras av
samtliga bolagsmän.

En ansökan om registrering av en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund ska göras av en ledamot i föreningens
eller samfundets styrelse eller motsvarande organ.

En prokura ska registreras på ansökan av huvudmannen. Om
huvudmannen är ett handelsbolag, ska ansökan göras av samtliga
bolagsmän. Lag (2008:92).

10 § Ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura skall
innehålla de uppgifter som Konungen bestämmer.

11 § Har sökanden icke iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller
finner registreringsmyndigheten annat hinder föreligga för bifall till
ansökan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande
eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att efterkomma föreläggandet, skall ansökan
avskrivas. Underrättelse om denna påföljd skall intagas i föreläggandet.

Föreligger även efter det yttrande avgivits hinder för bifall till
ansökan och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret,
skall ansökan avslås, om anledning ej föreligger att ge sökanden nytt
föreläggande.

12 § Bifalles ansökan om registrering av näringsidkare eller prokura,
skall i 4 eller 8 § föreskrivna uppgifter införas i registret.

13 § Upphör näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksamheten
eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall uppgift
som registrerats, skall anmälan om det utan dröjsmål göras till
Bolagsverket.

Anmälan görs och handläggs i den ordning som gäller för ansökan om
registrering, om ej annat följer av vad nedan i denna paragraf sägs
eller av vad regeringen bestämmer.

Har enskild näringsidkare avlidit, är den som har vård om boet skyldig
att göra anmälan med anledning av dödsfallet. Har delägare i
handelsbolag avlidit, åligger anmälningsskyldigheten övriga bolagsmän.
Om domstol utsett likvidator i handelsbolag, är han anmälningsskyldig
beträffande bolaget. Bolagsman som lämnat bolaget har rätt att göra
anmälan om sin avgång. Återkallelse av prokura får anmälas av varje
bolagsman som ej är utesluten fran rätten att företräda bolaget.

Omfattar överlåtelse av näringsverksamhet även firman, skall anmälan om
överlåtelsen göras av den nye innehavaren. Lag (2004:239).

14 § Beviljas registrering i anledning av anmälan enligt 13 §, skall
ändringen införas i registret.

15 § Om förbud mot användning av firma och om hävande av
firmaregistrering finns bestämmelser i firmalagen (1974:156).

Menar någon i annat fall att registrering i handelsregister länder honom
till förfång, får talan föras mot näringsidkaren om hävande av
registreringen och om skadestånd.

15 a § Om en firmatecknare för ett handelsbolag eller en ideell
förening eller en ledamot eller suppleant i styrelsen för en
ideell förening har fått näringsförbud ska
registreringsmyndigheten avregistrera firmatecknaren, ledamoten
eller suppleanten från handelsregistret.

Om en prokurist har fått näringsförbud, ska
registreringsmyndigheten avregistrera prokuran från
handelsregistret.

Om en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett annat
handelsbolag än ett kommanditbolag eller en komplementär i ett
kommanditbolag har fått näringsförbud, ska
registreringsmyndigheten göra en anteckning om näringsförbudet
i handelsregistret. En sådan anteckning ska tas bort när
näringsförbudet har upphört att gälla.

Vid beslut om tillfälligt näringsförbud ska avregistrering
enligt första eller andra stycket eller anteckning enligt
tredje stycket ske omedelbart. I övrigt ska avregistrering
eller anteckning ske när beslutet om näringsförbud har vunnit
laga kraft. Lag (2008:92).

16 § Om en bolagsman genom dom har skilts från rätten att
teckna bolagets firma, ska uppgift om detta registreras även om
domen inte har vunnit laga kraft.

Om en näringsidkare har försatts i konkurs, ska konkursbeslutet
registreras i handelsregistret tillsammans med uppgift om vem
som har utsetts till konkursförvaltare. Har konkursbeslutet
upphävts eller har konkursen avslutats, ska även detta
registreras.

Registrering ska också ske när det har meddelats ett beslut om
företagsrekonstruktion som avser en näringsidkare. Har beslutet
om företagsrekonstruktion upphävts eller har
företagsrekonstruktionen upphört, ska även detta registreras.

Om det i en dom som har vunnit laga kraft har förklarats, att
registrering inte borde ha skett eller att det beslut som har
registrerats är ogiltigt eller att i annat fall ett visst
förhållande som har registrerats inte föreligger, ska
avregistrering ske.

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om avregistrering av
firma från handelsregistret sedan dom om hävande av
firmaregistrering har vunnit laga kraft. Lag (2008:92).

17 § I följande fall ska registreringsmyndigheten undersöka om
en i handelsregistret registrerad näringsidkare fortfarande
utövar någon verksamhet:

1. näringsidkaren har under de senaste tio åren inte gett in
någon anmälan till registret och det kan antas att han har
upphört med sin verksamhet, eller

2. näringsidkaren är ett handelsbolag och antalet registrerade
bolagsmän är sedan minst ett år mindre än två och någon uppgift
om likvidation har inte registrerats.

Undersökningen enligt första stycket ska ske genom att
registreringsmyndigheten skickar ett brev till den adress som
finns registrerad för näringsidkaren i registret samt genom
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

Om det ännu två månader efter kungörandet i Post- och Inrikes
Tidningar inte framgår att verksamheten fortfarande utövas
eller att näringsidkaren avser att återuppta den, ska
registreringsmyndigheten genast avregistrera näringsidkaren
från registret. I fall som avses i första stycket 2 ska
näringsidkaren dock inte avregistreras, om antalet registrerade
bolagsmän åter uppgår till två eller flera eller uppgift om
likvidation har registrerats. Lag (2008:92).

18 § Registrering eller avregistrering ska genom
registreringsmyndighetens försorg utan dröjsmål kungöras i
Post- och Inrikes Tidningar. Registrering eller avregistrering
som sker efter anmälan av rätten behöver inte kungöras.

En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare
har förts in i registret ska endast ange ändringens art.
Lag (2008:92).

19 § Registrering eller avregistrering som har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar ska anses ha kommit till tredje
mans kännedom, om det inte av omständigheterna framgår att han
varken haft eller borde ha haft vetskap därom. Lag (2008:92).

20 § För registrering skall erläggas avgift som Konungen fastställer.

21 § Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en ansökan
eller anmälan om registrering eller att vägra registrering får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från
beslutets dag. Detsamma gäller i fråga om beslut enligt 15 a
eller 17 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2008:92).

22 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller
vilseledande uppgift i ansökan eller anmälan till
registreringsmyndigheten eller i handling som fogas därvid dömes till
böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som försummar föreskriven ansökan eller anmälan eller, där sådan
ansökan eller anmälan avskrivits eller avslagits eller registrering
hävts, försummar att göra ny föreskriven ansökan eller anmälan, döms
till penningböter. Lag (1991:302).

23 § Den som

1. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en
elektronisk handling överensstämmer med originalet, eller

2. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran
som enligt förordning som ansluter till denna lag lämnas på
heder och samvete och som upprättas i elektronisk form,

döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter
eller fängelse i högst sex månader.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en
sådan gärning som avses i första stycket 2 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms
till fängelse i högst två år. Lag (2008:92).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.