Inkomstskattelagen

SFS 1999:1229

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser
Utfärdad: 1999-12-16
Omtryck: SFS 2008:803
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2011:477

Rättelseblad 2004:1147, 2005:798, 2007:1406 och 2007:1419 har iakttagits.

AVD. I INNEHÅLL OCH DEFINITIONER
1 kap. Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt
Innehåll
Skattskyldighet
Skatter
Underlaget för skatten
Fysiska personers skatt på förvärvsinkomster
Fysiska personers skatt på kapitalinkomster
Juridiska personers skatt
Bestämmelser för olika inkomstslag
Gemensamma bestämmelser
Skattens beräkning och skattereduktion
Taxeringsår
Beskattningsår
Fysiska personer
Inkomster i handelsbolag
Juridiska personer
Hänvisning till andra lagar

2 kap. Definitioner och förklaringar
Var det finns definitioner och förklaringar
Utländska motsvarigheter
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Juridisk person
Aktiebolag
Kreditinstitut
Ekonomisk förening
Svensk koncern
Utländskt bolag
Fastighet
Fastighetsägare
Privatbostad
Privatbostadsfastighet
Näringsfastighet
Småhus, småhusenhet, ägarlägenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet,..
Andelshus
Privatbostadsföretag
Privatbostadsrätt
Näringsbostadsrätt
Makar och sambor
Barn
Närstående
Aktiv och passiv näringsverksamhet
Rörelse
Verksamhetsgren
Egenavgifter
Prisbasbelopp
Statslåneräntan
Fast driftställe
Sverige
Skattemässigt värde
Återföring
Skatteavtal

AVD. II SKATTSKYLDIGHET
3 kap. Fysiska personer
Innehåll
Obegränsat skattskyldiga
Vilka som är obegränsat skattskyldiga
Innebörden av obegränsad skattskyldighet
Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands
Undantag från skattskyldighet för utländsk honorärkonsul
Undantag från skattskyldighet för medlemmar av kungahuset
Begränsat skattskyldiga
Vilka som är begränsat skattskyldiga
Innebörden av begränsad skattskyldighet
Skattskyldighet enligt andra lagar
Skattskyldighet för överlåtna pensioner och periodiska inkomster

4 kap. Dödsbon
Dödsåret
Senare beskattningsår

5 kap. Svenska handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och i utlandet..

6 kap. Juridiska personer
Innehåll
Obegränsat skattskyldiga
Vilka som är obegränsat skattskyldiga
Innebörden av obegränsad skattskyldighet
Svenska investeringsfonder
Samfälligheter
Begränsat skattskyldiga
Vilka som är begränsat skattskyldiga
Innebörden av begränsad skattskyldighet
Utländska investeringsfonder
Dispens för utländsk stats fastighetsinkomst
Skattskyldighet enligt andra lagar
Skattskyldighet för överlåtna periodiska inkomster

6 a kap. Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift
Innehåll
Huvudregel
Villkor
Betalaren
Mottagaren
Intressegemenskap
Oriktig prissättning

7 kap. Vissa stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer
Innehåll
Helt undantagna juridiska personer
Stiftelser
Skattskyldighet
Ändamålskravet
Verksamhetskravet
Fullföljdskravet
Ideella föreningar
Skattskyldighet
Ändamålskravet
Verksamhetskravet
Fullföljdskravet
Öppenhetskravet
Registrerade trossamfund
Vissa andra juridiska personer
Ägare av vissa fastigheter

AVD. III SKATTEFRIA INKOMSTER OCH INTE AVDRAGSGILLA UTGIFTER
8 kap. Inkomster som är skattefria

Innehåll
Arv, gåva m.m.
Lotterivinster och tävlingsvinster
Stipendier
Räntor
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Bistånd
Introduktionsersättningar för flyktingar
Ersättningar på grund av kapitalförsäkring
Ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m.
Försäkringsersättningar
Offentliga ersättningar
Ersättningar till arbetsgivare
Ersättningar vid sakskador
Återbäring på grund av försäkring
Underhåll till patient eller till intagen
Begravningshjälp
Ersättningar vid inställelse i domstol
Bär-, svamp- och kottplockning
Blodgivning m.m.
Hittelön m.m.
Ersättningar vid självförvaltning

9 kap. Utgifter som inte får dras av
Innehåll
Levnadskostnader m.m.
Svenska allmänna skatter
Utgifter för vissa skattefria inkomster
Bär-, svamp- och kottplockning
Räntor och avgifter
Sanktionsavgifter
Mutor
Arbetsgivaransvar

AVD. IV INKOMSTSLAGET TJÄNST
10 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget tjänst

Avgränsningen av inkomstslaget
Definitioner
Pension
Periodiskt understöd
Försäkring tecknad i samband med tjänst
Beskattningstidpunkten
Intäkter
Kostnader
Resultatet
11 kap. Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst
Huvudregel
Förmåner vid tjänsteresa och vid representation
Förmåner i samband med fredsbevarande tjänst
Förmåner till skattskyldiga med sjöinkomst
Tryggande av tjänstepension
Varor och tjänster av begränsat värde
Kläder
Statsministerns tjänstebostad
Statsråds resa med statsrådsbil
Personalvårdsförmåner
Rabatter
Gåvor till anställda
Förvärv av aktier
Utbildning vid omstrukturering m.m.
Hälso- och sjukvård
Grupplivförsäkringar m.m.
Gruppsjukförsäkringar
Ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands m.m.
Ersättningar till utstationerad personal vid Europaskolorna
Ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner
Ersättningar för tjänstgöring hos det svenska totalförsvaret
Resa vid anställningsintervju
Inställelse- och arbetsresor
Flyttningsersättningar
Ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet
Ersättningar vid arbetskonflikt
Sjukpenning m.m.
Föräldrapenning och vårdbidrag
Ersättningar vid utbildning och arbetslöshet
Utvecklingsersättningar till ungdomar
Studiestöd
Ersättningar vid arbetslöshet
Livräntor
Engångsbelopp
Barnpension
Ersättningar från arbetsgivare som står självrisk
Ersättningar för sjukvårdsutgifter
Utländska pensionsförsäkringar
Egenavgifter
Förbjudna lån
Marie Curie-stipendier
Periodiska understöd
Ersättning till dagbarnvårdare

12 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget tjänst
Huvudregel
Inskränkningar i avdragsrätten
Beloppsgränser
Utgifter för vissa skattefria ersättningar
Skattskyldiga med sjöinkomst
Tjänsteresor med egen bil eller förmånsbil
Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor
Övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten
Vanlig verksamhetsort och tjänsteställe
Maximibelopp och normalbelopp
Vistelse i mer än ett land
Avdrag för logi
Avdrag för måltider och småutgifter
Minskat avdrag på grund av kostförmåner
Tillfälligt arbete på annan ort
Dubbel bosättning
Ytterligare förutsättningar för avdrag
Beräkningen av avdragen
Minskat avdrag på grund av kostförmåner
Hemresor
Inställelseresor
Arbetsresor
Utgifter för utbildning vid omstrukturering m.m.
Skyddsutrustning och skyddskläder
Förluster på grund av redovisningsskyldighet
Pensionsutgifter
Egenavgifter
Hobbyverksamhet

AVD. V INKOMSTSLAGET NÄRINGSVERKSAMHET
13 kap. Avgränsningen av inkomstslaget näringsverksamhet

Huvudregler
Juridiska personer
Handelsbolag
Enskilda näringsidkare
Kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter och näringsbostadsrätter
Vissa tillgångar och skulder
Rabatt och pristillägg
Samfälligheter
Royalty m.m.
Delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster

14 kap. Beräkning av resultatet av näringsverksamhet
Innehåll
Beskattningstidpunkten
Bokföringsmässiga grunder
Balansposter
Räkenskaperna
Justeringar
Karaktärsbyte
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Kapitalvinster och kapitalförluster
Gemensam eller särskild beräkning
Juridiska personer
Fysiska personer
Underskott för kommanditdelägare och vissa andra handelsbolagsdelägare
Anskaffningsvärde efter karaktärsbyte
Oriktig prissättning m.m.
Resultatet

15 kap. Vad som ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet
Huvudregel
Medlemsavgifter
Förbjudna lån
Förmåner för delägare i privatbostadsföretag
Ersättningar från personalstiftelser
Mervärdesskatt
Återföring av vissa avdrag
Sjukpenning m.m.
Grupplivförsäkringar m.m.
Inkomster i samfällighet
16 kap. Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet
Huvudregel
Representation
Framtida garantiutgifter
Avdrag
Schablonregeln
Utredningsregeln
Utbränt kärnbränsle
Utgifter för fusion eller fission
Organisationsutgifter
Forskning och utveckling
Bidrag till Tekniska museet
Avgifter och bidrag till Svenska Filminstitutet
Bidrag till utvecklingsbolag
Avgifter till arbetsgivarorganisationer
Avsättning till personalstiftelser
Arbetsrättsliga skadestånd
Mervärdesskatt
Särskilda skatter och avkastningsskatt på pensionsmedel
Andra stycket tillämpas också på avkastningsskatt som med tillämpning av 3 § tionde stycket lagen..
Utländska skatter
Förluster av kontanta medel
Lantmäteriförrättningsutgifter
Brandförsäkringar för all framtid
Hälso- och sjukvård m.m.
Grupplivförsäkringar
Reseskyddsförsäkringar
Utgifter för resor med egen bil
Arbetsresor
Ökade levnadskostnader vid resor i näringsverksamheten
Ökade levnadskostnader för yrkesfiskare
Egenavgifter
Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton
Arbete i bostaden
Utgifter innan en näringsverksamhet startar

17 kap. Lager och pågående arbeten
Innehåll
Definitioner
Lager
Huvudregler
Djur
Andelar som förvärvas genom utdelning i vissa fall
Aktier som förvärvas genom utskiftning i vissa fall
Partiella fissioner
Vissa andra andelsförvärv
Fusioner och fissioner
Delägarrätter i före detta investmentföretag
Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder
Uppskovsgrundande andelsbyten
Försäkringsföretag
Finansiella instrument
Höjning av lagervärdet vid viss utdelning
Kontraktsnedskrivning
Elcertifikat och utsläppsrätter m.m.
Pågående arbeten
Huvudregler
Löpande räkning eller fast pris
Löpande räkning
Fast pris
Underlåtenhet att slutredovisa eller fakturera
Justering
Hänvisningar

18 kap. Inventarier
Tillämpningsområde
Reparation och underhåll
Avdrag för anskaffning
Värdeminskningsavdrag
Omedelbart avdrag
Nyttjanderättshavares avdragsrätt
Anskaffningsvärde
Hänvisningar
Räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning
Huvudregel
Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning
Avyttringar
Särskilt hög utgift
Kompletteringsregel
Justering för ändrad mervärdesskatt
Lågt verkligt värde
För stora avskrivningar i räkenskaperna
Övergång till räkenskapsenlig avskrivning
Kontraktsnedskrivning

19 kap. Byggnader
Innehåll
Reparation och underhåll samt vissa ändringsarbeten
Huvudregel
Andelshus
Avdrag för anskaffning
Värdeminskningsavdrag
Omedelbart avdrag
Utrangering
Anskaffningsvärde
Huvudregler
I 18 § finns bestämmelser om förvärv av byggnad genom arv, gåva m.m.
Byggnadsinventarier och ledningar
Förvärv av byggnad med mark
Förbättringar m.m.
Justering av anskaffningsvärdet
Hänvisningar
Karaktärsbyte
Arbeten i byggnadsrörelse
Arv, gåva m.m.
Byggnadsinventarier
Anslutningsavgifter och anläggningsbidrag
Statliga räntebidrag
Byggnadsarbeten med statliga räntebidrag
Nyttjanderättshavarens förbättringar
Nyttjanderättshavarens beskattning
Fastighetsägarens beskattning

20 kap. Markanläggningar och substansminskning
Innehåll
Definition
Reparation och underhåll
Avdrag för anskaffning
Värdeminskningsavdrag
Omedelbart avdrag
Nyttjanderättshavares avdragsrätt
Anskaffningsvärde
Markinventarier
Markanläggning som anskaffas av den skattskyldige
Arv, gåva m.m.
Hänvisningar
Karaktärsbyte
Markinventarier
Frukt- och bärodlingar
Avdrag för substansminskning
Förutsättningar för avdrag
Inträffad substansminskning
Framtida substansminskning
Anskaffningsvärde m.m.
Tillämpningsområde
Anskaffningstidpunkt
Anskaffningsvärde och anskaffningsutgift
Lager m.m.
Inventarier, byggnader och markanläggningar
Övriga tillgångar
Förvärv genom arv, gåva m.m.
Avskattning i utlandet
Förpliktelser

21 kap. Skogsfrågor
Innehåll
Ersättningar för avverkningsrätt under flera år
Anläggning av skog och diken
Skogsavdrag
Huvudregler
Avdragsutrymmet och avdragets storlek för juridiska personer
Avdragsutrymmet och avdragets storlek för handelsbolag
Avdragsutrymmet och avdragets storlek för fysiska personer
Beloppsgränser
Anskaffningsvärde vid köp m.m.
Anskaffningsvärde och avdragsutrymme vid arv, gåva m.m.
Anskaffningsvärde och avdragsutrymme vid delavyttring, allframtidsupplåtelse m.m.
Hänvisningar
Skogskonto och skogsskadekonto
Huvudregel
Skogsbruk
Särskilda bestämmelser om skogsskadekonto
Avdragets storlek
Insättning på kontot
Uttag från kontot
Byte av kreditinstitut
Överföring av lantbruksenhet eller kontomedel m.m.

22 kap. Uttag ur näringsverksamhet
Innehåll
Vad som avses med uttag
Innebörden av uttagsbeskattning
När uttagsbeskattning inte ska ske

23 kap. Underprisöverlåtelser
Tillämpningsområde
Definitioner
Beskattningen vid en underprisöverlåtelse
Villkor för en underprisöverlåtelse
Överlåtaren och förvärvaren
Skattskyldighet
När rätt till avdrag för koncernbidrag saknas
Kvalificerade andelar
Underskott hos förvärvaren

24 kap. Räntor och utdelningar i inkomstslaget näringsverksamhet
Innehåll
Tillämpning av vissa bestämmelser i inkomstslaget kapital
Hänvisningar
Utdelning av vissa andelar
Partiell fission
Kapitalrabatt på optionslån
Avdragsrätt för ränta på vinstandelslån
Huvudregler
Emissioner på den allmänna marknaden
Riktade emissioner
Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder
Definition av företag i intressegemenskap
Huvudregler
Kompletteringsregler
Avdrag för lämnad utdelning
Skattefria utdelningar
Definitioner
Näringsbetingad andel
Utdelning på en näringsbetingad andel
Utdelning på vissa utländska andelar som inte är näringsbetingade
Utdelning från investmentföretag
Utdelning av förvärvade vinstmedel
Villkor avseende tid

25 kap. Kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstslaget
Innehåll
Hänvisningar
Vad som avses med kapitalvinst och kapitalförlust
Anskaffningsutgift när en delägarrätt upphör att vara näringsbetingad
Avyttringar med kapitalförlust till företag i intressegemenskap
Tillämpningsområde
Avdragsförbud
Uppskjuten avdragsrätt
Turordning
Kapitalförluster på fastigheter
Innehåll
Företag i intressegemenskap
Näringsbetingade delägarrätter
Tillämpningsområde
Definitioner
Skattefrihet och avdragsförbud
Villkor avseende tid
Avyttring av skalbolag
Undantag
Skalbolagsdeklaration
Minoritetsavyttringar
Särskilda skäl
Likvida tillgångar
Jämförelsebeloppet
Återköp
Kapitalförluster på vissa fordringar m.m.
Kapitalförluster på andelar i handelsbolag
Vissa tillgångar i handelsbolag
Bostäder i fåmansföretag

26 kap. Återföring av värdeminskningsavdrag
Innehåll
Kapitaltillgångar
Fastigheter
Bostadsrätter
Lagertillgångar
Skattemässig kontinuitet vid arv, gåva m.m. av näringsbostadsrätter
Hänvisningar

27 kap. Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse
Innehåll
Byggnadsrörelse och handel med fastigheter
Innehav av lagertillgång
Avyttring av byggnadstomt
Lagerfastigheter
Lagerandelar i fastighetsförvaltande företag
Uttagsbeskattning vid byggnadsarbeten på fastigheter som inte är lagertillgångar
Tomtrörelse
Vad som är tomtrörelse
Vad som är kvalificerad tomtrörelse
Vad som är enkel tomtrörelse
Slutavyttring av lagret i en enkel tomtrörelse
När enkel tomtrörelse avbryts
Gemensamma bestämmelser om arv m.m.

28 kap. Arbetsgivares pensionskostnader
Innehåll
Krav på pensionsutfästelser
Avdrag för tryggande av pensionsutfästelser
Tryggandeformer
Avsättning i balansräkning
Huvudregel
Kompletteringsregel
Begränsningar i avdragsrätten vid olika tryggandeformer
Förräntning, indexering eller annan värdesäkring
Byte av tryggandeform
Byte av arbetsgivare
Pensionsförsäkring till efterlevande i särskilda fall
Kostnadsutjämning mellan arbetsgivare
Ersättning från en pensionsstiftelse
Återföring av avdrag för avsättning i balansräkningen
Vad som ska tas upp
Disponibla pensionsbelopp
Upphörande av näringsverksamhet
Övertagande av pensionsutfästelser

29 kap. Näringsbidrag
Innehåll
Näringsbidrag
Befrielse från villkorlig återbetalningsskyldighet
Statligt räntebidrag för bostadsändamål
Avgångsvederlag till jordbrukare
Familjebidrag till totalförsvarspliktiga

30 kap. Periodiseringsfonder
Avdrag för avsättningar
Beloppsgränser
Schablonintäkt
Återföring av avdragen
I vilka fall fonderna får tas över
Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag
Från handelsbolag till aktiebolag
Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
Från handelsbolag till enskild näringsverksamhet
Från juridisk person till annan juridisk person
Effekter hos den som tar över fonderna

31 kap. Ersättningsfonder
Avdrag för avsättningar
Ersättningar som ger rätt till avdrag
Avdragets storlek
Ianspråktagande av fonderna
Vad fonderna får tas i anspråk för
När fonderna får tas i anspråk
Turordning
Beskattningskonsekvenser när fonderna tas i anspråk
Återföring av avdragen
I vilka fall fonderna får tas över
Effekter hos den som tar över fonderna
Överklagande

32 kap. Upphovsmannakonto
Huvudregler
Avdragets storlek
Insättning på kontot
Uttag från kontot
Byte av kreditinstitut
Överlåtelse, pantsättning, utflyttning och dödsfall

33 kap. Räntefördelning
Tillämpningsområde
Hur räntefördelning görs
Positiv och negativ räntefördelning
Positivt och negativt fördelningsbelopp
Undantag från räntefördelning
Särskilt om positiv räntefördelning
Sparat fördelningsbelopp
Kapitalunderlaget
Enskilda näringsidkare
Handelsbolagsdelägare

34 kap. Expansionsfonder
Tillämpningsområde
Expansionsfondsskatt
Beloppsgränser
Huvudregel
Justerat resultat
Kapitalunderlag för enskilda näringsidkare
Kapitalunderlag för handelsbolagsdelägare
Återföring av avdragen
I vilka fall fonderna får tas över
Från enskild näringsidkare till annan enskild näringsidkare
Från enskild näringsverksamhet till handelsbolag
Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag
Från handelsbolagsdelägare till annan handelsbolagsdelägare
Från handelsbolag till enskild näringsverksamhet
Definition av realtillgångar

35 kap. Koncernbidrag
Huvudregel
Definitioner
Förutsättningar
Bidrag mellan moderföretag och helägt dotterföretag
Bidrag mellan helägda dotterföretag
Bidrag mellan företag som kan fusioneras
Bidrag som kunnat förmedlas
Ändrade ägarförhållanden
Dispens

36 kap. Kommissionärsförhållanden
Huvudregel
Definitioner
Förutsättningar
Verksamhet för ett kommittentföretags räkning
Verksamhet för flera kommittentföretags räkning

37 kap. Fusioner och fissioner
Innehåll
Beskattning av ägarna i det överlåtande företaget
Definitioner
Villkor för kvalificerade fusioner och fissioner
Skattskyldighet
Fusions- och fissionsvederlag
Beskattningsårets längd
Privatbostadsföretag
Beskattningen vid kvalificerade fusioner och fissioner
Inledning
Huvudregler
Beskattningsåret
Räkenskapsenlig avskrivning
Underskott
Kvarstående kapitalförlust på delägarrätter
Särskilda regler vid fission om fonder, underskott och kvarstående kapitalförlust
Värdepapper som getts ut av det överlåtande företaget
Fiktiv avräkning m.m.
Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land
Överlåtaren är en utländsk association som inte är en utländsk juridisk person
Hänvisningar

38 kap. Verksamhetsavyttringar
Innehåll
Definitioner
Begäran
Villkor
Skattskyldighet
Ersättningens storlek
Beskattningen
Hos det säljande företaget
Hos det köpande företaget
Fonder, avsättningar och underskott
Räkenskapsenlig avskrivning
Fiktiv avräkning m.m.
Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land
Säljaren är en utländsk association som inte är en utländsk juridisk person
Innehåll
Definitioner
Villkor för undantag från omedelbar beskattning
Inledning
Skattskyldighet
Ersättningens storlek
Beskattningen
Hos det överlåtande företaget
Hos det övertagande företaget
Fonder, avsättningar och underskott
Räkenskapsenlig avskrivning
Fiktiv avräkning m.m.
Tillgångar knutna till ett fast driftställe i ett annat EU-land
Överlåtaren är en utländsk association som inte är en utländsk juridisk person
Beskattning av ägarna i det överlåtande företaget

39 kap. Särskilda bestämmelser för vissa juridiska personer
Innehåll
Försäkringsföretag
Definitioner
Livförsäkringsföretag
Skadeförsäkringsföretag
Fördelning av intäktsposter och kostnadsposter
Övertagande av hela försäkringsbeståndet
Hänvisningar
Utländska tjänstepensionsinstitut
Investmentföretag och investeringsfonder
Huvudregler
Definition
Avskattning av investmentföretag
Avskattning av andelar i investmentföretag
Anskaffningsutgiften för delägarrätter
Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder
Kooperativa föreningar
Privatbostadsföretag
Sambruksföreningar
Samfälligheter
Sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa
Innehåll
Delägare i en utländsk juridisk person
Personer i intressegemenskap
Beräkning av andel
Lågbeskattade inkomster
Huvudregel
Kompletteringsregler
Rederiverksamhet
Filialregel
Beräkning av överskottet av lågbeskattade inkomster
Beskattningsår
Beskattning av lågbeskattade inkomster
Hänvisningar

40 kap. Tidigare års underskott
Innehåll
Huvudregel
Definitioner
Begränsningar hos företag efter ägarförändringar
Innehåll
Ägarförändringar
Beloppsspärren
Koncernbidragsspärren
Begränsningar vid konkurs och ackord
Begränsningar efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut
Avdrag efter ombildningar
Hänvisningar

AVD. VI INKOMSTSLAGET KAPITAL
41 kap. Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget kapital

Avgränsningen av inkomstslaget
Avskattning vid karaktärsbyte
Privatbostadsfastighet som varit näringsfastighet
Beskattningstidpunkten
Huvudregler
Kapitalvinster och kapitalförluster
Räntekompensation
Resultatet

42 kap. Vad som ska tas upp och dras av i inkomstslaget kapital
Huvudregler
Hänvisningar
Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton
Förvaltningsutgifter
Belopp som behandlas som ränta
Ersättning när lån återbetalas i förtid
Räntekompensation
Räntefördelningsbelopp
Hänvisningar
Ränteförmån
Skattskyldighet för utdelning
Förvärv av rätt till utdelning eller ränta
Vissa utdelningar och utskiftningar
Återbäring
Vinstandelslån och kapitalandelslån
Utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag
Utdelning av andelar i dotterbolag
Utdelning vid partiell fission
Minskning av aktiekapitalet m.m.
Utskiftning från ideella föreningar
Utskiftning från ekonomiska föreningar
Insatsemission i ekonomiska föreningar
Utdelning från vissa utländska juridiska personer
Utdelning och utskiftning från utländska dödsbon
Skattetillgodohavanden
Lotterier
Bostäder
Statliga räntebidrag
Tomträttsavgälder
Utdelning från privatbostadsföretag
Inkomster i samfällighet
Uthyrning
Avdrag för underskott som uppkommit i en näringsverksamhet
Underskott av andelshus
Underskott av avslutad näringsverksamhet

43 kap. Har upphävts genom lag (2005:1136).

AVD. VII KAPITALVINSTER OCH KAPITALFÖRLUSTER
44 kap. Grundläggande bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster

Innehåll
Kapitalförluster
Vad som avses med avyttring
Huvudregel
Fordringar, optioner och terminer
Utträde ur ekonomisk förening
Upplösning av investeringsfond
Likvidation
Konkurs, fusion och fission
Utlåning för blankning
Utnyttjande av rätt att förvärva tillgångar
Vad som avses med terminer och optioner
Beräkningen
Huvudregel
Omkostnadsbelopp
Förpliktelser
Betalningar i utländsk valuta
Ersättningen överstiger marknadsvärdet
Utgifter som täckts genom bidrag från stat eller kommun
Tillgångar som avyttras på grund av att en säljoption utnyttjas
Tillgångar som förvärvas genom att ett värdepapper utnyttjas
Tillgångar som förvärvas genom arv, gåva m.m.
Kapitalförluster
Beskattningstidpunkten
Huvudregel
Hänvisningar
Tillkommande belopp
Blankning
Terminer
Optioner
Värdepapper som anses avyttrade på grund av likvidation eller konkurs
Likvidation
Konkurs
Ersättningar i form av livräntor och liknande periodiska utbetalningar
Beskattning av livräntor som kapitalvinst och ränta
Beräkning av kapitalvinst för livräntor
Beräkning av ränta för livräntor
Räntebeskattning av periodiska ersättningar
Köparens ränteutgift
Undantag från skatteplikt för kapitalförsäkringar

45 kap. Avyttring av fastigheter
Innehåll
Beräkningsenhet
Fastighetsreglering, klyvning och inlösen
Allframtidsupplåtelser
Ersättning för inventarier
Omkostnadsbeloppet
Förbättringsutgifter
Lantmäteriförrättningsutgifter
Värdeminskningsavdrag m.m.
Ersättningsfond
Omkostnadsbeloppet vid delavyttringar
Omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser
Omkostnadsbeloppet efter delavyttringar och allframtidsupplåtelser
Skadeersättningar
Fastigheter förvärvade före år 1952
Handelsbolags överlåtelse till underpris till delägare eller närstående
Handelsbolags avyttring med kapitalförlust till företag i intressegemenskap
Underskott i näringsverksamhet
Kapitalförluster på fastigheter som ägs av handelsbolag
Kvotering i inkomstslaget kapital

46 kap. Avyttring av bostadsrätter
Innehåll
När andelar ska vara privatbostadsrätter och näringsbostadsrätter
Ersättning för lägenhetsutrustning eller inre reparationsfond
Omkostnadsbeloppet
Anskaffningsutgiften
Kapitaltillskott
Förbättringsutgifter
Bostadsrätter förvärvade före år 1974
Handelsbolags överlåtelse till underpris till delägare eller närstående
Handelsbolags avyttring med kapitalförlust till företag i intressegemenskap
Underskott i näringsverksamhet
Kvotering i inkomstslaget kapital

47 kap. Uppskovsbelopp
Innehåll
Förutsättningar för avdrag för uppskovsbelopp
Villkor
Ursprungsbostad
Ersättningsbostad
Beloppsgränser
Beräkning av uppskovsbelopp
Beskattning av uppskovsbelopp
Schablonintäkt
Beräkning av ersättningarna
Dödsfall efter avyttring av ursprungsbostaden

48 kap. Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter
Innehåll
Definitioner
Delägarrätter
Fordringsrätter
Marknadsnotering
Undantag från skatteplikt
Omkostnadsbeloppet
Genomsnittsmetoden
Andelar som förvärvas genom utdelning i vissa fall
Aktier som förvärvas genom utskiftning i vissa fall
Företag som tidigare har varit investmentföretag
Periodiseringsfond förs över och expansionsfond upphör
Teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter och säljrätter
Skuldebrev med köp- eller teckningsoption
Schablonmetoden
Äldre fondandelar
Utländska fordringsrätter
Belopp som tagits upp som intäkt i inkomstslaget tjänst
Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder
Andelar som förvärvats genom partiell fission
Omkostnadsbeloppet
Turordning vid avyttring m.m. av andelar i det övertagande företaget
Genomsnittsmetoden
Beräkning av tjänstebelopp för utdelning och tjänstebelopp för kapitalvinst
Avdrag för kapitalförluster
Inkomstslaget kapital
Inkomstslaget näringsverksamhet
Innehåll
Definitioner
Tillämpningsområde
Villkor för framskjuten beskattning
Säljaren
Det köpande företaget
Det avyttrade företaget
Röstetal
Beräkning av kapitalbeloppet och tjänstebeloppet
Beskattning av andelsbytet
Huvudregler
Villkoren för framskjuten beskattning är inte längre uppfyllda
Övriga bestämmelser
Turordning vid avyttring m.m. av andelar i det köpande företaget
Genomsnittsmetoden
Fiktiv avräkning m.m.

49 kap. Uppskovsgrundande andelsbyten
Innehåll
Definitioner
Tillämpningsområde
Begäran
Handelsbolag som ägs genom handelsbolag
Villkor för uppskov
Säljaren
Det köpande företaget
Det avyttrade företaget
Röstetal
Vinst
Beskattning av det uppskovsgrundande andelsbytet och uppskovsbeloppets storlek
Andel som var kapitaltillgång
Andel som var lagertillgång
Beskattning av uppskovsbeloppet
Huvudregel
Den mottagna andelen är näringsbetingad
Kapitalvinsten ska skalbolagsbeskattas
Uttagsbeskattning
Efterföljande underprisöverlåtelse
Efterföljande koncernintern avyttring
Efterföljande uppskovsgrundande andelsbyte
Efterföljande arv m.m.
Utflyttning
Övriga bestämmelser
Turordning vid avyttring av andelar i det köpande företaget
Genomsnittsmetoden
Uppdelning och sammanläggning av uppskovsbelopp
Fiktiv avräkning m.m.
Innehåll
Tillämpningsområde
Definitioner
Andel och det avyttrade företaget
Företag i intressegemenskap
Skalbolag
Likvida tillgångar
Jämförelsebeloppet
Återköp
Kapitalvinsten tas upp i näringsverksamhet
Huvudregel
Undantag
Skalbolagsdeklaration

50 kap. Avyttring av andelar i svenska handelsbolag
Innehåll
Avyttring
Omkostnadsbeloppet
Vissa avyttringar
Kapitalförluster
Inkomstslaget kapital
Inkomstslaget näringsverksamhet

51 kap. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i svenska..
Förutsättningar för tillämpning av bestämmelserna
Belopp som motsvarar kapitalvinsten tas upp i näringsverksamhet
Inkomsten tas upp av överlåtaren
Närståendebegreppet

52 kap. Avyttring av andra tillgångar
Innehåll
Beräkningen
Kapitalförluster
Inkomstslaget kapital
Inkomstslaget näringsverksamhet

53 kap. Överlåtelse av tillgångar till underpris
Innehåll
Inkomstslaget kapital
Överlåtelser till aktiebolag, ekonomiska föreningar, svenska handelsbolag eller i utlandet..
Överlåtelser till utländska juridiska personer
Närstående
Inkomstslagen näringsverksamhet och kapital
Förvärvarens anskaffningsutgift eller anskaffningsvärde

54 kap. Betalning av skulder i utländsk valuta
Innehåll
Skulder tas över
Beräkningen
Undantag från skatteplikt
Beskattningstidpunkten
Kapitalförluster

55 kap. Ersättning på grund av insättningsgaranti och investerarskydd
Innehåll
Ersättning på grund av insättningsgaranti
Ersättning
Återbetalning av ersättning
Ersättning på grund av investerarskydd eller försäkring
Ersättning
Ränta
Finansiella instrument
Återbetalning av ersättning
Utländskt investerarskydd eller utländsk försäkring

AVD. VIII FÅMANSFÖRETAG OCH FÅMANSHANDELSBOLAG
56 kap. Särskilda bestämmelser för fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

Innehåll
Definitioner
Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
Delägare och företagsledare
Dödsbon
Hänvisningar

57 kap. Utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag
Innehåll
Huvudregler
Definitioner av kvalificerade andelar
Definitioner för utdelning och kapitalvinst
Statslåneränta
Inkomstbasbelopp
Gränsbelopp
Årets gränsbelopp
Underlag för årets gränsbelopp
Sparat utdelningsutrymme
Lönebaserat utrymme
Utdelning
Utdelning efter andelsbyte eller partiell fission
Kapitalvinst
Kapitalvinst efter andelsbyte eller partiell fission
Andelar förvärvade före år 1990
Andelar förvärvade före år 1992
Beräkning av omkostnadsbeloppet
Beräkning av kapitalunderlaget
Justering av kapitalunderlaget
Skatteberäkning inom familjen

AVD. IX PENSIONSSPARANDE
58 kap. Pensionsförsäkringar, tjänstepensionsavtal, kapitalförsäkringar och pensionssparkonto

Innehåll
Tjänstepensionsavtal
Pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar
Gränsdragningen
Tjänstepensionsförsäkring
Den försäkrade
Ålderspension
Sjukpension
Efterlevandepension
Fondförsäkringar
Försäkringsavtalets utformning
Överlåtelse
Återköp
Avtal om betalning av avkastningsskatt
Avskattning av pensionsförsäkring och tjänstepensionsavtal
Allmän pensionsplan
Pensionssparkonto
Definitioner
Vem som för kontot
Utbetalning från pensionssparkonto
Ålderspension
Efterlevandepension
Sparande i fondpapper m.m.
Pensionssparavtalets utformning
Överlåtelse av pensionssparkonto
Avslutning av konto i förtid
Avskattning av pensionssparkonto
Överklagande

59 kap. Pensionssparavdrag
Innehåll
Villkor för avdragsrätt
Beräkning av pensionssparavdrag
Avdragsgrundande inkomster
Flera näringsverksamheter
Avdrag ett senare beskattningsår
Dispens
Beslut om dispens
Tjänst
Näringsverksamhet som upphör
Dödsbon
Avdrag i inkomstslag eller allmänt avdrag
Avdrag för begränsat skattskyldiga
Begränsning av pensionssparavdrag som allmänt avdrag

AVD. X VISSA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
60 kap. Familjebeskattning

Innehåll
Enskild näringsverksamhet samt inkomstslagen tjänst och kapital
Ersättning till barn
Ersättning till make
Makar som tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet
Företagsledande och medhjälpande make
Verksamhet med en företagsledande och en medhjälpande make
Gemensamt bedriven verksamhet
Expansionsfond och räntefördelning
Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

61 kap. Värdering av inkomster i annat än pengar
Innehåll
Marknadsvärde
Kostförmån och bostadsförmån
Bilförmån
Reseförmån med inskränkande villkor
Ränteförmån
Särskilda bestämmelser om vissa datorförmåner
Justering av förmånsvärde

AVD. XI ALLMÄNNA AVDRAG, GRUNDAVDRAG OCH SJÖINKOMSTAVDRAG
62 kap. Allmänna avdrag

Innehåll
Underskott
Debiterade egenavgifter
Utländska socialförsäkringsavgifter
Periodiska understöd
Pensionssparande
Begränsat skattskyldiga

63 kap. Grundavdrag
Innehåll
Fysiska personer
Ideella föreningar

64 kap. Sjöinkomstavdrag
Innehåll
Sjöinkomstavdragets storlek
Sjöinkomst
Anställning på ett EES-handelsfartyg
Fartområden

AVD. XII BERÄKNING AV SKATTEN
65 kap. Skatteberäkningen

Innehåll
Gränsbelopp
Fysiska personer
Kommunal inkomstskatt
Statlig inkomstskatt
Hänvisningar
Juridiska personer
Gemensamma bestämmelser

66 kap. Skatt på ackumulerad inkomst
Förutsättningar för särskild skatteberäkning
Huvudregler
Spärregler
Den särskilda beräkningen
Underlagen för beräkningen
Nettobeloppet av en ackumulerad inkomst
Fördelningstiden i vissa fall
Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten
Justering av den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten
Beräkning av skatten
Inkomstslaget näringsverksamhet

67 kap. Skattereduktion
Innehåll
Avräkning mot kommunal och statlig inkomstskatt m.m.
Sjöinkomst
Allmän pensionsavgift
Jobbskatteavdrag
Vilka som kan få jobbskatteavdrag
Definition av arbetsinkomster
Jobbskatteavdrag för personer som har fyllt 65 år
Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret
Underskott av kapital
Hushållsarbete
Vilka som kan få skattereduktion
Begäran om skattereduktion
Definitioner
Villkor för skattereduktion
Underlag för skattereduktion
Skattereduktionens storlek

Bilaga 6 a.1
Bilaga 6 a. 2
Bilaga 24.1
Bilaga 24.2
Bilaga 37.1
Bilaga 37.2
Bilaga 39 a

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.