Avd. VII – Kapitalvinster och kapitalförsluster

44 kap. Grundläggande bestämmelser om kapitalvinster och kapitalförluster
Innehåll
Kapitalförluster
Vad som avses med avyttring
Huvudregel
Fordringar, optioner och terminer
Utträde ur ekonomisk förening
Upplösning av investeringsfond
Likvidation
Konkurs, fusion och fission
Utlåning för blankning
Utnyttjande av rätt att förvärva tillgångar
Vad som avses med terminer och optioner
Beräkningen
Huvudregel
Omkostnadsbelopp
Förpliktelser
Betalningar i utländsk valuta
Ersättningen överstiger marknadsvärdet
Utgifter som täckts genom bidrag från stat eller kommun
Tillgångar som avyttras på grund av att en säljoption utnyttjas
Tillgångar som förvärvas genom att ett värdepapper utnyttjas
Tillgångar som förvärvas genom arv, gåva m.m.
Kapitalförluster
Beskattningstidpunkten
Huvudregel
Hänvisningar
Tillkommande belopp
Blankning
Terminer
Optioner
Värdepapper som anses avyttrade på grund av likvidation eller konkurs
Likvidation
Konkurs
Ersättningar i form av livräntor och liknande periodiska utbetalningar
Beskattning av livräntor som kapitalvinst och ränta
Beräkning av kapitalvinst för livräntor
Beräkning av ränta för livräntor
Räntebeskattning av periodiska ersättningar
Köparens ränteutgift
Undantag från skatteplikt för kapitalförsäkringar

45 kap. Avyttring av fastigheter
Innehåll
Beräkningsenhet
Fastighetsreglering, klyvning och inlösen
Allframtidsupplåtelser
Ersättning för inventarier
Omkostnadsbeloppet
Förbättringsutgifter
Lantmäteriförrättningsutgifter
Värdeminskningsavdrag m.m.
Ersättningsfond
Omkostnadsbeloppet vid delavyttringar
Omkostnadsbeloppet vid allframtidsupplåtelser
Omkostnadsbeloppet efter delavyttringar och allframtidsupplåtelser
Skadeersättningar
Fastigheter förvärvade före år 1952
Handelsbolags överlåtelse till underpris till delägare eller närstående
Handelsbolags avyttring med kapitalförlust till företag i intressegemenskap
Underskott i näringsverksamhet
Kapitalförluster på fastigheter som ägs av handelsbolag
Kvotering i inkomstslaget kapital

46 kap. Avyttring av bostadsrätter
Innehåll
När andelar ska vara privatbostadsrätter och näringsbostadsrätter
Ersättning för lägenhetsutrustning eller inre reparationsfond
Omkostnadsbeloppet
Anskaffningsutgiften
Kapitaltillskott
Förbättringsutgifter
Bostadsrätter förvärvade före år 1974
Handelsbolags överlåtelse till underpris till delägare eller närstående
Handelsbolags avyttring med kapitalförlust till företag i intressegemenskap
Underskott i näringsverksamhet
Kvotering i inkomstslaget kapital

47 kap. Uppskovsbelopp
Innehåll
Förutsättningar för avdrag för uppskovsbelopp
Villkor
Ursprungsbostad
Ersättningsbostad
Beloppsgränser
Beräkning av uppskovsbelopp
Beskattning av uppskovsbelopp
Schablonintäkt
Beräkning av ersättningarna
Dödsfall efter avyttring av ursprungsbostaden

48 kap. Avyttring av delägarrätter och fordringsrätter
Innehåll
Definitioner
Delägarrätter
Fordringsrätter
Marknadsnotering
Undantag från skatteplikt
Omkostnadsbeloppet
Genomsnittsmetoden
Andelar som förvärvas genom utdelning i vissa fall
Aktier som förvärvas genom utskiftning i vissa fall
Företag som tidigare har varit investmentföretag
Periodiseringsfond förs över och expansionsfond upphör
Teckningsrätter, fondaktierätter, inlösenrätter och säljrätter
Skuldebrev med köp- eller teckningsoption
Schablonmetoden
Äldre fondandelar
Utländska fordringsrätter
Belopp som tagits upp som intäkt i inkomstslaget tjänst
Sammanläggning, delning eller annan ombildning av investeringsfonder
Andelar som förvärvats genom partiell fission
Omkostnadsbeloppet
Turordning vid avyttring m.m. av andelar i det övertagande företaget
Genomsnittsmetoden
Beräkning av tjänstebelopp för utdelning och tjänstebelopp för kapitalvinst
Avdrag för kapitalförluster
Inkomstslaget kapital
Inkomstslaget näringsverksamhet
Innehåll
Definitioner
Tillämpningsområde
Villkor för framskjuten beskattning
Säljaren
Det köpande företaget
Det avyttrade företaget
Röstetal
Beräkning av kapitalbeloppet och tjänstebeloppet
Beskattning av andelsbytet
Huvudregler
Villkoren för framskjuten beskattning är inte längre uppfyllda
Övriga bestämmelser
Turordning vid avyttring m.m. av andelar i det köpande företaget
Genomsnittsmetoden
Fiktiv avräkning m.m.

49 kap. Uppskovsgrundande andelsbyten
Innehåll
Definitioner
Tillämpningsområde
Begäran
Handelsbolag som ägs genom handelsbolag
Villkor för uppskov
Säljaren
Det köpande företaget
Det avyttrade företaget
Röstetal
Vinst
Beskattning av det uppskovsgrundande andelsbytet och uppskovsbeloppets storlek
Andel som var kapitaltillgång
Andel som var lagertillgång
Beskattning av uppskovsbeloppet
Huvudregel
Den mottagna andelen är näringsbetingad
Kapitalvinsten ska skalbolagsbeskattas
Uttagsbeskattning
Efterföljande underprisöverlåtelse
Efterföljande koncernintern avyttring
Efterföljande uppskovsgrundande andelsbyte
Efterföljande arv m.m.
Utflyttning
Övriga bestämmelser
Turordning vid avyttring av andelar i det köpande företaget
Genomsnittsmetoden
Uppdelning och sammanläggning av uppskovsbelopp
Fiktiv avräkning m.m.
Innehåll
Tillämpningsområde
Definitioner
Andel och det avyttrade företaget
Företag i intressegemenskap
Skalbolag
Likvida tillgångar
Jämförelsebeloppet
Återköp
Kapitalvinsten tas upp i näringsverksamhet
Huvudregel
Undantag
Skalbolagsdeklaration

50 kap. Avyttring av andelar i svenska handelsbolag
Innehåll
Avyttring
Omkostnadsbeloppet
Vissa avyttringar
Kapitalförluster
Inkomstslaget kapital
Inkomstslaget näringsverksamhet

51 kap. Beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet vid avyttring av andelar i svenska
Förutsättningar för tillämpning av bestämmelserna
Belopp som motsvarar kapitalvinsten tas upp i näringsverksamhet
Inkomsten tas upp av överlåtaren
Närståendebegreppet

52 kap. Avyttring av andra tillgångar
Innehåll
Beräkningen
Kapitalförluster
Inkomstslaget kapital
Inkomstslaget näringsverksamhet

53 kap. Överlåtelse av tillgångar till underpris
Innehåll
Inkomstslaget kapital
Överlåtelser till aktiebolag, ekonomiska föreningar, svenska handelsbolag eller i utlandet..
Överlåtelser till utländska juridiska personer
Närstående
Inkomstslagen näringsverksamhet och kapital
Förvärvarens anskaffningsutgift eller anskaffningsvärde

54 kap. Betalning av skulder i utländsk valuta
Innehåll
Skulder tas över
Beräkningen
Undantag från skatteplikt
Beskattningstidpunkten
Kapitalförluster

55 kap. Ersättning på grund av insättningsgaranti och investerarskydd
Innehåll
Ersättning på grund av insättningsgaranti
Ersättning
Återbetalning av ersättning
Ersättning på grund av investerarskydd eller försäkring
Ersättning
Ränta
Finansiella instrument
Återbetalning av ersättning
Utländskt investerarskydd eller utländsk försäkring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.