Internationell köplag (CISC)

Lag (1987:822) om internationella köp (CISC)

1 § Artiklarna 1–13 och 25–88 i Förenta nationernas konvention den 11
april 1980 angående avtal om internationella köp av varor skall i
originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna
skall ha samma giltighet.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med
en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag. Texterna på
övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, skall
kungöras på det sätt som regeringen bestämmer.

2 § Lagen tillämpas inte i fall då både säljaren och köparen har sina
affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Om en
part har mer än ett affärsställe, skall det ställe beaktas till vilket
avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning. Om en part
inte har något affärsställe, skall avseende fästas vid hans hemvist.

Bilaga

Översättning

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om
internationella köp av varor

De fördragsslutande staterna,

som beaktar de allmänna målen i de av Förenta nationernas sjätte extra
generalförsamling antagna resolutionerna om upprättande av en ny
internationell ekonomisk ordning,

som anser att en utveckling av den internationella handeln på grundval
av jämlikhet och ömsesidiga fördelar är en viktig faktor för främjande
av vänskapliga förbindelser mellan stater,

som anser att antagandet av enhetliga regler, vilka gäller för avtal om
internationella köp av varor och beaktar olika sociala, ekonomiska och
rättsliga system, skulle bidra till att undanröja rättsliga hinder i
internationell handel och främja dess utveckling;

har kommit överens om följande:

DEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Kapitel I

Tillämpningsområde

Artikel 1

1) Denna konvention är tillämplig på avtal om köp av varor mellan
parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater:

a) när dessa stater är fördragsslutande stater; eller

b) när internationellt privaträttsliga regler leder till att lagen i en
fördragsslutande stat skall tillämpas.

2) Den omständigheten att parterna har sina affärsställen i skilda
stater skall inte beaktas då denna omständighet inte framgår av avtalet,
tidigare affärsförbindelse mellan parterna eller av upplysningar som de
har givit vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet.

3) Hänsyn skall varken tas till parternas nationalitet eller till deras
eller avtalets civila eller kommersiella karaktär då konventionens
tillämplighet skall fastställas.

Artikel 2

Denna konvention skall inte tillämpas på köp:

a) av en vara för köparens personliga bruk eller för hans familj eller
hushåll, såvida inte säljaren före eller vid avtalsslutet varken visste
eller borde ha vetat att varan köptes för sådant bruk;

b) på auktion;

c) vid exekutiv försäljning eller annars tvångsvis på grund av lag;

d) av värdepapper eller pengar;

e) av fartyg, svävare eller luftfartyg;

f) av elektricitet.

Artikel 3

1) Avtal om tillhandahållande av en vara som skall tillverkas eller
framställas anses som köp, såvida inte den part som beställer varan åtar
sig att tillhandahålla en väsentlig del av det material som behövs för
en sådan tillverkning eller framställning.

2) Denna konvention tillämpas inte på avtal där den övervägande delen av
den parts skyldigheter, som skall leverera varan, består i att
tillhandahålla arbete eller andra tjänster.

Artikel 4

Denna konvention reglerar endast ingående av avtal om köp samt de
rättigheter och skyldigheter för säljaren och köparen som härrör från
ett sådant avtal. Den gäller inte, om inte annat är uttryckligen
föreskrivet i konventionen:

a) giltigheten av ett avtal eller någon av bestämmelserna i det eller
giltigheten av någon sedvänja;

b) den verkan som avtalet kan ha på äganderätten till den sålda varan.

Artikel 5

Denna konvention tillämpas inte på säljarens ansvar för dödsfall eller
annan personskada som varan förorsakar.

Artikel 6

Parterna kan komma överens om att denna konvention inte skall tillämpas
eller, om inte annat följer av artikel 12, avvika från eller ändra
verkan av vilken som helst av bestämmelserna i den.

Kapitel II

Allmänna bestämmelser

Artikel 7

1) Vid tolkningen av denna konvention skall hänsyn tas till dess
internationella karaktär samt till behovet av att främja en enhetlig
tillämpning av konventionen och ett iakttagande av god sed i
internationell handel.

2) Frågor som regleras i denna konvention, men som inte uttryckligen
har lösts i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer som
konventionen är grundad på eller, om sådana principer saknas, enligt den
lag som är tillämplig enligt internationellt privaträttsliga regler.

Artikel 8

1) Vid tillämpningen av denna konvention skall en parts uttalanden och
övriga uppträdande tolkas i enlighet med hans avsikt, om den andra
parten visste eller inte kunde ha varit omedveten om vilken avsikten
var.

2) Om föregående stycke inte är tillämpligt, skall en parts uttalanden
och övriga uppträdande tolkas i enlighet med den uppfattning som en
förnuftig person i den andra partens ställning skulle ha fått under
samma omständigheter.

3) Vid fastställande av en parts avsikt eller hur en förnuftig person
skulle ha uppfattat den, skall vederbörlig hänsyn tas till alla
omständigheter av betydelse, såsom avtalsförhandlingarna, praxis som har
utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja samt parternas
senare uppträdande.

Artikel 9

1) Parterna är bundna av handelsbruk och annan sedvänja som de har
samtyckt till och av praxis som de har utbildat mellan sig.

2) Om inte annat har överenskommits, anses parterna i fråga om sitt
avtal eller dess ingående underförstått ha hänvisat till handelsbruk och
annan sedvänja som parterna kände till eller borde ha känt till och som
i internationell handel är allmän känt och regelbundet iakttas av parter
i avtal av föreliggande typ vid det ifrågavarande slaget av handel.

Artikel 10

Vid tillämpning av denna konvention skall:

a) om en part har mer än ett affärsställe, det ställe beaktas till
vilket avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning, med
beaktande av de omständigheter som parterna kände till eller räknade med
vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet;

b) om en part inte har något affärsställe, avseende fästas vid hans
hemvist.

Artikel 11

Ett köpeavtal behöver inte ingås eller bekräftas i skriftlig form och
behöver inte uppfylla något annat formkrav. Det kan styrkas på vilket
sätt som helst, också med vittnen.

Artikel 12

De bestämmelser i artikel 11 eller 29 eller i del II av denna konvention
som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom
överenskommelse i annat än skriftlig form eller att anbud, antagande
svar eller någon annan viljeförklaring görs i annat än skriftlig form
gäller inte då en part har sitt affärsställe i en fördragsslutande stat
som har avgivit en förklaring enligt artikel 96 i denna konvention.
Parterna får inte inskränka eller ändra verkan av denna artikel.

Artikel 13

Vid tillämpning av denna konvention omfattar uttrycket ”skriftlig” även
telegram och telex.

DEL II

INGÅENDE AV AVTAL

Artikel 14

1) Ett förslag om att sluta avtal som har ställts till en eller flera
bestämda personer utgör ett anbud, om det är tillräckligt preciserat och
anger anbudsgivarens avsikt att bli bunden i händelse av ett antagande
svar. Ett förslag är tillräckligt preciserat om det anger vilken vara
det är fråga om och uttryckligen eller underförstått fastställer eller
ger anvisning om hur mängd och pris skall fastställas.

2) Ett förslag som inte är ställt till en eller flera bestämda personer
skall endast anses utgöra en anmodan att inkomma med anbud, om inte den
som framför förslaget klart anger det motsatta.

Artikel 15

1) Ett anbud får verkan när det kommer fram till anbudstagaren.

2) Ett anbud får dras tillbaka även om det är oåterkalleligt, såvida
meddelandet om att det dras tillbaka kommer fram till anbudstagaren före
eller samtidigt som anbudet.

Artikel 16

1) Till dess att ett avtal har slutits kan ett anbud återkallas om
återkallelsen kommer fram till anbudstagaren innan han har avsänt ett
antagande svar.

2) Ett anbud kan dock inte återkallas:

a) om det, genom att en bestämd tid för svar har fastställts eller på
annat sätt anger att det inte kan återkallas; eller

b) om anbudstagaren rimligen kunde räkna med att anbudet inte kunde
återkallas och anbudstagaren har handlat i förlitan på anbudet.

Artikel 17

Ett anbud uphör att gälla, även om det inte kan återkallas, då ett
avslag kommer fram till anbudsgivaren.

Artikel 18

1) Ett uttalande eller annat uppträdande av anbudstagaren som visar att
han samtycker till ett anbud utgör ett antagande svar. Tystnad eller
overksamhet utgör inte i sig ett antagande svar.

2) Ett antagande svar på ett anbud får verkan när uttrycket för samtycke
kommer fram till anbudsgivaren. Ett antagande svar får inte verkan om
svaret inte kommer fram till anbudsgivaren inom den tid som han har satt
ut eller, om ingen tid har satts ut, inom en tid som är skälig med
vederbörlig hänsyn till hur snabbt kommunikationssätt anbudsgivaren har
anlitat och till övriga omständigheter kring avtalet. Ett muntligt anbud
måste antas omedelbart, om inte annat framgår av omständigheterna.

3) Om emellertid anbudstagaren med stöd av anbudet eller praxis som har
utbildats mellan parterna eller handelsbruk eller annan sedvänja, utan
att lämna något meddelande till anbudsgivaren, visar att han samtycker
till anbudet genom en handling, såsom en som hänför sig till varans
avsändande eller till betalningen, får det antagandet svaret verkan när
handlingen utförs, under förutsättning att det sker inom den tid som har
fastställts i föregående stycke.

Artikel 19

1) Ett svar på ett anbud som är avsett att vara ett antagande svar men
som innehåller tillägg, begränsningar eller andra ändringar anses som
avslag på anbudet och gäller som ett nytt anbud.

2) Ett svar på ett anbud, som är avsett att vara ett antagande svar men
som innehåller tilläggsvillkor eller avvikande villkor som inte
väsentligt ändrar villkoren i anbudet, skall likväl gälla som ett
antagande svar, såvida inte anbudsgivaren utan oskäligt dröjsmål
muntligen gör invändningar mot avvikelsen eller avsänder ett meddelande
med samma innebörd. Om han inte gör en sådan invändning, blir de villkor
som framgår av anbudet avtalsvillkor med de ändringar som det antagande
svaret innehåller.

3) Tilläggsvillkor eller avvikande villkor om bland annat pris,
betalning, varans kvalitet och mängd, plats och tid för avlämnande,
omfattningen av den ena partens ansvarighet gentemot den andra parten
eller lösning av tvister anses väsentligt ändra villkoren i anbudet.

Artikel 20

1) En tid för avgivande av svar som anbudsgivaren har satt ut i ett
telegram eller brev börjar löpa från den tidpunkt då telegrammet
inlämnas för befordran eller från det datum som framgår av brevet eller,
om inget sådant datum framgår, från poststämpelns datum. En tid för
avgivande av svar som anbudsgivaren har bestämt i telefonsamtal, telex
eller annat omedelbart kommunikationsmedel börjar löpa från den tidpunkt
då anbudet kommer fram till anbudstagaren.

2) Officiella helgdagar eller fridagar som infaller under acceptfristen
tas med vid beräkningen av tiden. Om emellertid ett meddelande om
antagande svar inte kan avlämnas på anbudsgivarens adress sista dagen av
fristen därför att denna dag infaller på en officiell helgdag eller
fridag på anbudsgivarens affärsställe, förlängs fristen till den första
efterföljande arbetsdagen.

Artikel 21

1) Ett antagande svar som kommer för sent gäller likväl som antagande
svar, om anbudsgivaren utan dröjsmål muntligen meddelar anbudstagaren
detta eller avsänder ett meddelande med samma innebörd.

2) Om det av ett brev eller någon annan skriftlig handling som
innehåller ett försenat antagande svar framgår att det sänts under
sådana omständigheter att det, om dess befordran hade varit normal,
skulle ha kommit fram till anbudsgivaren i tid, gäller det försenade
svaret som ett antagande svar, om inte anbudsgivaren utan dröjsmål
muntligen meddelar anbudstagaren att han anser att hans anbud inte
längre gäller eller avsänder ett meddelande med samma innehåll.

Artikel 22

Ett antagande svar kan återkallas, om återkallelsen kommer fram till
anbudsgivaren innan eller samtidigt som det antagande svaret skulle ha
fått verkan.

Artikel 23

Ett avtal sluts vid den tidpunkt då ett antagande svar på anbud får
verkan i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 24

Vid tillämpningen av denna del av konventionen anses ett anbud, ett
antagande svar eller någon annan viljeförklaring ”komma fram” till
adressaten då den görs muntligen till honom eller på annat sätt avlämnas
till honom personligen, på hans affärsställe eller postadress eller, om
han inte har något affärsställe eller någon postadress, på hans hemvist.

DEL III

KÖP AV VAROR

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Ett avtalsbrott från ena partens sida är väsentligt om det medför en
sådan olägenhet för den andra parten att det i huvudsak berövar honom
vad han hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock
inte väsentligt om den part som är skyldig till avtalsbrottet inte
förutsåg och en förnuftig person i samma ställning under samma
omständigheter inte heller skulle ha förutsett ett sådant resultat.

Artikel 26

En hävningsförklaring gäller endast om den görs genom ett meddelande
till den andra parten.

Artikel 27

Om inte annat uttryckligen anges i denna del av konventionen, gäller för
de fall då en part lämnar en underrättelse, en uppmaning eller något
annat meddelande i enlighet med denna del och med anlitande av ett med
hänsyn till omständigheterna lämpligt medel för befordran, att dröjsmål
eller fel vid befordran av meddelandet eller dess uteblivna framkomst
inte berövar denna part rätten att åberopa meddelandet.

Artikel 28

Om en part i enlighet med bestämmelserna i denna konvention har rätt att
kräva att den andra parten fullgör en skyldighet, är en domstol inte
skyldig att meddela dom på naturafullgörelse, om inte domstolen skulle
göra detta enligt sitt eget lands lagstiftning i fråga om liknande köp
som inte regleras av konventionen.

Artikel 29

1) Ett avtal kan ändras eller bringas att upphöra genom en
överenskommelse mellan parterna.

2) Ett skriftligt avtal som innehåller en bestämmelse att en ändring
eller ett upphävande av avtalet måste ske genom skriftlig
överenskommelse kan inte ändras eller bringas att upphöra genom en
överenskommelse på annat sätt. En part kan emellertid genom sitt
handlande förlora möjligheten att åberopa en sådan bestämmelse i den mån
den andra parten har förlitat sig på detta handlande.

Kapitel II

Säljarens skyldigheter

Artikel 30

Säljaren är skyldig att avlämna varan, överlämna dokument avseende varan
samt överföra äganderätten till varan på det sätt som avtalet och
konventionen förutsätter.

Avdelning I

Avlämnande av varan och överlämnande av dokument

Artikel 31

Om säljaren inte skall avlämna varan på någon annan bestämd plats,
består hans skyldighet att avlämna varan

a) om köpeavtalet förutsätter att varan skall transporteras, i att
överlämna varan till den förste transportören för vidarebefordran till
köparen;

b) om avtalet, i de fall som inte omfattas av föregående punkt, hänför
sig till en bestämd vara eller till en vara som inte är bestämd men som
skall tas ur ett bestämt parti, eller som skall tillverkas eller
framställas och parterna vid avtalsslutet kände till att varan befann
sig eller skulle tillverkas eller framställas på en bestämd plats, i att
ställa varan till köparens förfogande på denna plats;

c) i övriga fall, i att ställa varan till köparens förfogande på den
plats där säljaren hade sitt affärsställe vid avtalsslutet.

Artikel 32

1) Om säljaren, i enlighet med avtalet eller denna konvention,
överlämnar varan till en transportör och om varan inte klart har
hänförts till avtalet genom märkning av varan, genom transportdokument
eller på annat sätt, skall säljaren lämna ett meddelande till köparen om
försändelsen med specificering av varan.

2) Om säljaren skall ordna transporten av varan, skall han sluta
nödvändiga avtal för transport till den angivna orten med efter
omständigheterna lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för
sådana transporter.

3) Om säljaren inte skall teckna transportförsäkring för varan, skall
han på köparens begäran tillhandahålla denne alla tillgängliga uppgifter
som behövs för att denne skall kunna teckna en sådan försäkring.

Artikel 33

Säljaren skall avlämnd varan:

a) om en viss tidpunkt är fastställd i eller följer av avtalet, vid
denna tidpunkt;

b) om en viss tidrymd är fastställd i eller följer av avtalet, när som
helst under denna tidrymd, såvida det inte framgår av omständigheterna
att köparen skall välja tidpunkten; eller

c) i andra fall, inom skälig tid efter avtalsslutet.

Artikel 34

Om säljaren skall överlämna dokument avseende varan, skall han överlämna
dem vid den tidpunkt, på den plats och i den form som är förutsatt
enligt avtalet. Om säljaren har överlämnat dokument före den
avtalsenliga tidpunkten, får han fram till dess avhjälpa fel eller
brister i dokumenten, såvida inte utövandet av denna rätt förorsakar
köparen oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Köparen behåller
emellertid den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna
konvention.

Avdelning II

Varans avtalsenlighet och tredje mans krav

Artikel 35

1) Säljaren skall avlämna en vara som i fråga om mängd, kvalitet och art
överensstämmer med det som avtalet förutsätter och som också är
innesluten eller förpackad på ett avtalsenligt sätt.

2) Såvida parterna inte har kommit överens om annat, är varan
avtalsenlig endast om den:

a) är lämplig för de ändamål till vilka varor av motsvarande slag i
allmänhet används;

b) är lämplig för ett bestämt ändamål som säljaren uttryckligen eller
underförstått har fått veta vid avtalsslutet, utom då det framgår av
omständigheterna att köparen inte förlitade sig på, eller inte hade
rimlig anledning att förlita sig på, säljarens sakkunskap och omdöme;

c) har egenskaperna hos en vara som säljaren har lagt fram för köparen
såsom prov eller modell;

d) är innesluten eller förpackad på det sätt som är brukligt för sådana
varor eller, då det inte finns något sådant bruk, på ett sätt som är
ändamålsenligt för att bevara och skydda varan.

3) Säljaren är inte ansvarig enligt andra stycket punkterna a-d för
sådana brister i avtalsenligheten hos varan (fel) som köparen vid
avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om.

Artikel 36

1) Säljaren är ansvarig i enlighet med avtalet och denna konvention för
fel som föreligger vid den tidpunkt då risken går över på köparen, även
om felet visar sig först efter denna tidpunkt.

2) Säljaren är även ansvarig för fel som uppstår efter den i föregående
stycke angivna tidpunkten och som beror på brott mot någon av hans
skyldigheter, däribland brott mot en garanti att varan under en viss tid
kommer att förbli lämplig för sitt vanliga ändamål eller för något
bestämt ändamål eller kommer att behålla angivna egenskaper eller
kännetecken.

Artikel 37

Om säljaren har avlämnat varan före den avtalade tiden för avlämnande,
får han intill denna tidpunkt avlämna delar som fattas, fylla ut brister
i varans mängd, avlämna en vara för att ersätta en felaktig eller
avhjälpa fel i den avlämnade varan, under förutsättning att utövandet av
denna rätt inte förorsakar köparen oskälig olägenhet eller oskälig
kostnad. Köparen behåller dock den rätt han kan ha att kräva skadestånd
enligt denna konvention.

Artikel 38

1) Köparen skall undersöka varan eller låta undersöka den så snart det
med hänsyn till omständigheterna är möjligt.

2) Om avtalet förutsätter att varan skall transporteras, får
undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till
bestämmelseorten.

3) Om varan omdirigeras under transporten eller sänds vidare av köparen
utan att denna har haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren
vid avtalsslutet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en
sådan omdirigering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas
till dess att varan har anlänt till den nya bestämmelseorten.

Artikel 39

1) Köparen förlorar rätten att åberopa fel i varan, om han inte inom
skälig tid efter det att han märkte eller borde ha märkt felet
reklamerar till säljaren och uppger felets art.

2) I alla händelser förlorar köparen rätten att åberopa fel i varan om
han inte reklamerar till säljaren om felet senast inom två år från den
tidpunkt då varan faktiskt överlämnades till köparen, såvida inte denna
tidsfrist är oförenlig med en avtalad garantitid.

Artikel 40

Säljaren får inte åberopa bestämmelserna i artiklarna 38 och 39, om
felet hänför sig till omständigheter som han kände till eller inte kunde
ha varit omedveten om och som han inte har upplyst köparen om.

Artikel 41

Säljaren skall avlämna en vara som inte belastas av någon rätt för eller
något krav från tredje man, såvida inte köparen har samtyckt till att ta
emot varan belastad av en sådan rätt eller ett sådant krav. Om
emellertid rätten eller kravet grundas på något industriellt rättsskydd
eller annan immaterialrätt, regleras säljarens skyldigheter av artikel
42.

Artikel 42

1) Säljaren skall avlämna en vara som inte belastas av någon rätt för
eller något krav från tredje man, som grundas på något industriellt
rättsskydd eller någon annan immaterialrätt som säljaren kände till
eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet, under
förutsättning att rätten eller kravet grundas på något industriellt
rättsskydd eller någon annan immaterialrätt

a) enligt lagen i den stat där varan skall säljas vidare eller användas
på annat sätt, om parterna vid avtalsslutet förutsåg att varan skulle
säljas vidare eller användas i den staten; eller

b) i övriga fall enligt lagen i den stat där köparen har sitt
affärsställe.

2) Säljarens skyldigheter enligt föregående stycke omfattar inte fall då

a) köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit
omedveten om rätten eller kravet; eller

b) rätten eller kravet är en följd av att säljaren har följt tekniska
ritningar, modeller, former eller andra sådana specifikationer som
köparen har tillhandahållit.

Artikel 43

1) Köparen förlorar rätten att åberopa bestämmelserna i artikel 41 eller
42, om han inte reklamerar till säljaren med angivande av arten av
rätten eller kravet inom skälig tid efter det han har blivit eller borde
ha blivit medveten om rätten eller kravet.

2) Säljaren får inte åberopa bestämmelserna i föregående stycke om han
kände till tredje mans rätt eller krav och dess art.

Artikel 44

Utan hinder av artikel 39 första stycket och artikel 43 första stycket
får köparen göra prisavdrag enligt artikel 50 eller kräva skadestånd med
undantag av skadestånd för förlorad vinst, om han har en skälig ursäkt
för sin underlåtenhet att reklamera på föreskrivet sätt.

Avdelning III

Påföljder vid säljarens avtalsbrott

Artikel 45

1) Om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt
avtalet eller denna konvention, får köparen

a) utöva de rättigheter som anges i artiklarna 46-52;

b) kräva skadestånd enligt artiklarna 74-77.

2) Köparen förlorar inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd när
han utövar rätten att göra gällande någon annan påföljd.

3) Säljaren kan inte beviljas anstånd av en domstol eller skiljedomstol
då köparen gör gällande en påföljd av avtalsbrottet.

Artikel 46

1) Köparen får kräva att säljaren fullgör sina skyldigheter, om han inte
har gjort gällande en påföljd som är oförenlig med ett sådant krav.

2) Om varan inte överensstämmer med avtalet, kan köparen kräva
omleverans endast om felet utgör ett väsentligt avtalsbrott och krav på
omleverans framställs antingen i samband med reklamation enligt artikel
39 eller inom skälig tid därefter.

3) Om varan inte överensstämmer med avtalet, kan köparen kräva att
säljaren avhjälper felet genom reparation, såvida inte detta är oskäligt
med beaktande av samtliga omständigheter. Krav på reparation måste
framställas antingen i samband med reklamation enligt artikel 39 eller
inom skälig tid därefter.

Artikel 47

1) Köparen får sätta ut en skälig tilläggstid inom vilken säljaren skall
fullgöra sina skyldigheter.

2) Om inte köparen har mottagit något meddelande från säljaren om att
denne inte kommer att fullgöra avtalet inom den sålunda utsatta tiden,
får köparen inte under denna tid göra gällande någon påföljd av
avtalsbrottet. Köparen förlorar emellertid inte den rätt han kan ha att
kräva skadestånd på grund av dröjsmål med fullgörelsen.

Artikel 48

1) Om inte annat följer av artikel 49, får säljaren även efter
tidpunkten för avlämnandet på egen bekostnad avhjälpa sin underlåtenhet
att fullgöra sina skyldigheter, om han kan göra detta utan oskäligt
dröjsmål och utan att förorsaka köparen oskälig olägenhet eller
osäkerhet beträffande ersättning från säljaren för utlägg som köparen
har haft. Köparen behåller dock den rätt han kan ha att kräva skadestånd
enligt denna konvention.

2) Om säljaren uppmanar köparen att meddela huruvida han kommer att
godta fullgörelse och köparen inte svarar inom skälig tid, får säljaren
fullgöra inom den tid som har angetts i hans uppmaning. Köparen får inte
under denna tid göra gällande en påföljd som är oförenlig med säljarens
fullgörelse.

3) Ett meddelande från säljaren till köparen om att han kommer att
fullgöra inom en angiven tid skall anses innehålla en uppmaning enligt
föregående stycke till köparen om att denne skall meddela sitt beslut.

4) En uppmaning eller ett meddelande från säljaren enligt andra eller
tredje stycket får verkan endast om uppmaningen eller meddelandet mottas
av köparen.

Artikel 49

1) Köparen får häva köpet:

a) om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt
avtalet eller denna konvention och detta utgör ett väsentligt
avtalsbrott; eller

b) i händelse avlämnande inte har skett, om säljaren inte avlämnar varan
inom den tilläggstid som har utsatts av köparen enligt artikel 47 första
stycket, eller om han förklarar att han inte kommer att avlämna varan
inom denna tilläggstid.

2) När säljaren har avlämnat varan förlorar köparen dock rätten att häva
köpet, om han inte gör det

a) vid försenat avlämnande, inom skälig tid efter det att han har fått
veta att avlämnande har skett;

b) vid annat avtalsbrott än försenat avlämnande, inom skälig tid

i) efter det han fick eller borde ha fått kännedom om avtalsbrottet

ii) efter utgången av en tilläggstid som köparen har satt ut enligt
artikel 47 första stycket eller efter det att säljaren har förklarat att
han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom en sådan
tilläggstid; eller

iii) efter utgången av en tilläggstid som säljaren har angett enligt
artikel 48 andra stycket eller efter det att köparen har förklarat att
han inte kommer att godta fullgörelse.

Artikel 50

Om varan inte överensstämmer med avtalet och oavsett om priset redan har
betalts eller inte, får köparen göra prisavdrag enligt förhållandet
mellan den faktiskt avlämnade varans värde vid tiden för avlämnandet och
det värde som en avtalsenlig vara skulle ha haft vid denna tidunkt. Om
säljaren emellertid avhjälper sin underlåtenhet att fullgöra sina
skyldigheter enligt artikel 37 eller artikel 48 eller om köparen avvisar
säljarens fullgörelse i enlighet med dessa artiklar, får köparen inte
göra prisavdrag.

Artikel 51

1) Om säljaren avlämnar endast en del av varan eller om endast en del av
den avlämnade varan är avtalsenlig, skall artiklarna 46-50 tillämpas på
den del som saknas eller som inte är avtalsenlig.

2) Köparen får häva köpet i dess helhet endast om underlåtenheten att
avlämna varan i dess helhet eller i avtalsenligt skick utgör ett
väsentligt avtalsbrott.

Artikel 52

1) Om säljaren avlämnar varan före den fastställda tidpunkten får
köparen motta leverans av varan eller avvisa den.

2) Om säljaren avlämnar en större mängd än vad som har avtalats, får
köparen motta leverans av den överskjutande mängden eller avvisa den.
Mottar köparen leverans av hela den överskjutande mängden eller en del
av den, skall han betala för denna enligt det prisberäkningssätt som
gäller för avtalet.

Kapitel III

Köparens skyldigheter

Artikel 53

Köparen skall betala för varan och motta leverans av den såsom avtalet
och denna konvention förutsätter.

Avdelning I

Betalningen för varan

Artikel 54

Köparens skyldighet att betala för varan omfattar även skyldighet att
vidta sådana åtgärder och att uppfylla sådana föreskrifter för att
betalning skall kunna ske som kan krävas enligt avtalet eller lagar och
bestämmelser.

Artikel 55

Då ett giltigt avtal har slutits utan att det uttryckligen eller
underförstått fastställer priset eller ger anvisningar om hur det skall
bestämmas, anses parterna, om inte annat framgår av omständigheterna,
underförstått ha hänvisat till det pris som allmänt tillämpas vid tiden
för avtalsslutet för varor av samma slag som säljs under jämförliga
förhållanden inom ifrågavarande bransch.

Artikel 56

Om priset fastställs efter varans vikt, skall det i tveksamma fall
bestämmas efter nettovikten.

Artikel 57

1) Om köparen inte skall fullgöra betalningen på någon annan bestämd
plats, skall han betala tillsäljaren

a) där säljaren har sitt affärsställe; eller

b) om betalning skall ske mot överlämnande av varan eller dokument, där
överlämnandet sker.

2) Säljaren skall bära den ökning av kostnaderna för betalningen som
förorsakas av att hans affärsställe har flyttats efter avtalsslutet.

Artikel 58

1) Om köparen inte skall betala priset vid någon annan bestämd tidpunkt,
skall han betala då säljaren ställer antingen varan eller de dokument
till vilka förfoganderätten över varan är knuten till köparens
förfogande i enlighet med avtalet och denna konvention. Säljaren får
göra en sådan betalning till villkor för att varan eller dokumenten
skall överlämnas.

2) Om avtalet förutsätter att varan skall transporteras, får säljaren
sända den på villkor att varan eller dokument till vilka
förfoganderätten över varan är knuten inte skall överlämnas till köparen
annat än mot betalning.

3) Köparen är inte skyldig att betala innan han har haft tillfälle att
undersöka varan, såvida inte det förfaringssätt för avlämnande eller
betalning som parterna ha kommit överens om är oförenligt med att han
får ett sådant tillfälle till undersökning.

Artikel 59

Köparen skall fullgöra betalningen vid den avtalade tiden eller vid den
tid som följer av avtalet och denna konvention utan anmodan eller
uppfyllelse av andra formaliteter från säljarens sida.

Avdelning II

Mottagandet av leveransen

Artikel 60

Köparens skyldighet att motta leverans av varan består

a) i att vidta alla åtgärder som skäligen kan förväntas av honom för att
säljaren skall kunna avlämna varan; och

b) i att överta varan.

Avdelning III

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Artikel 61

1) om köparen underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt
avtalet eller denna konvention får säljaren:

a) utöva de rättigheter som anges i artiklarna 62-65;

b) kräva skadestånd enligt artiklarna 74-77.

2) Säljaren förlorar inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd när
ha utövar rätten att göra gällande någon annan påföljd.

3) Köparen kan inte beviljas anstånd av en domstol eller skiljedomstol
då säljaren gör gällande en påföljd av avtalsbrottet.

Artikel 62

Säljaren får kräva att köparen betalar priset, mottar leverans av varan
eller fullgör sina andra skyldigheter, om inte säljaren har gjort
gällande en påföljd som är oförenlig med ett sådant krav.

Artikel 63

1) Säljaren får sätta ut en skälig tilläggstid inom vilken köparen skall
fullgöra sina skyldigheter.

2) Om inte säljaren har mottagit något meddelande från köparen om att
denne inte kommer att fullgöra avtalet inom den sålunda utsatta tiden,
får säljaren inte under denna tid göra gällande någon påföljd av
avtalsbrottet. Säljaren förlorar emellertid inte den rätt han kan ha att
kräva skadestånd på grund av dröjsmål med fullgörelsen.

Artikel 64

1) Säljaren får häva köpet:

a) om köparen underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt
avtalet eller denna konvention och detta utgör ett väsentligt
avtalsbrott; eller

b) om köparen inte fullgör sin skyldighet att betala eller motta
leverans av varan inom en tilläggstid som har utsatts av säljaren enligt
artikel 63 första stycket eller förklarar att han inte kommer att
fullgöra skyldigheten inom denna tilläggstid.

2) När köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet förlorar säljaren
dock rätten att häva köpet, om han inte gör det

a) vid försenad fullgörelse av köparen, innan säljaren har fått veta att
fullgörelse har skett; eller

b) vid annat avtalsbrott än försenad fullgörelse av köparen, inom skälig
tid

i) efter det att säljaren fick eller borde ha fått kännedom om
avtalsbrottet; eller

ii) efter utgången av en tilläggstid som säljaren har satt ut enligt
artikel 63 första stycket eller efter det att köparen har förklarat att
han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom en sådan
tilläggstid.

Artikel 65

1) Om köparen enligt avtalet skall lämna specifikation rörande form,
mått eller andra egenskaper hos varan men undelåter att göra en sådan
specifikation antingen inom den avtalade tiden eller inom skälig tid
efter det att han har tagit emot en begäran från säljaren, får säljaren,
utan att förlora andra rättigheter han kan ha, själv göra
specifikationen i överensstämmelse med köparens behov såvitt de är kända
för honom.

2) Om säljaren själv gör specifikationen, skall han underrätta köparen
om detaljerna i den och sätta ut en skälig tid inom vilken köparen får
göra en annan specifikation. Om köparen, efter att ha tagit emot en
sådan underrättelse, inte gör specifikationen inom den sålunda utsatta
tiden, är den specifikation som säljaren har gjort bindande.

Kapitel IV

Riskens övergång

Artikel 66

Förlust av eller skada på varan efter det att risken har gått över på
köparen befriar inte denne från hans skyldighet att betala, om inte
förlusten eller skadan beror på en åtgärd eller underlåtenhet av
säljaren.

Artikel 67

1) Om köpeavtalet förutsätter att varan skall transporteras och säljaren
inte skall avlämna den på en bestämd plats, går risken över på köparen
när varan överlämnas till den förste transportören för transport till
köparen i enlighet med köpeavtalet. Om säljaren skall överlämna varan
till en transportör på en bestämd plats, går risken inte över på köparen
förrän varan överlämnas till transportören på denna plats. Den
omständigheten att säljaren har rätt att hålla inne de dokument till
vilka förfoganderätten över varan är knuten påverkar inte riskens
övergång.

2) Risken går dock inte över på köparen förrän varan klart har hänförts
till avtalet genom märkning av varan, genom transportdokument, genom
meddelande till köparen eller på något annat sätt.

Artikel 68

Risken för en vara som säljs medan den befinner sig under transport går
över på köparen vid avtalsslutet. Om omständigheterna tyder på det,
skall emellertid köparen anses ha övertagit risken från den tidpunkt då
varan övelämnades till den transportör som har utfärdat de dokument som
ligger till grund för transportavtalet. Om säljaren vid avtalsslutet
visste eller borde ha vetat att varan hade gått förlorad eller skadats
och inte har meddelat köparen detta, bär säljaren risken för förlusten
eller skadan.

Artikel 69

1) I de fall som inte omfattas av artiklarna 67 och 68 går risken över
på köparen då han övertar varan eller, om han inte gör detta i tid, från
den tidpunkt då varan har ställts till hans förfogande och han begår
avtalsbrott genom att inte motta leveransen.

2) Om köparen är skyldig att överta varan på någon annan plats än
säljarens affärsställe, går risken emellertid över då tiden för
avlämnandet är inne och köparen vet att varan har ställts till hans
förfogande på denna plats.

3) Om köpeavtalet gäller en vara som ännu inte är bestämd, anses varan
inte stå till köparens förfogande förrän den klart har hänförts till
avtalet.

Artikel 70

Om säljaren har begått ett väsentligt avtalsbrott, begränsar inte
artiklarna 67, 68 och 69 de påföljder som köparen kan göra gällande på
grund av avtalsbrottet.

Kapitel V

Gemensamma bestämmelser om säljarens och köparens skyldigheter

Avdelning I

Befarat avtalsbrott och successiv leverans

Artikel 71

1) En part får inställa fullgörelsen av sina skyldigheter om det efter
avtalsslutet visar sig att den andra parten inte kommer att fullgöra en
väsentlig del av sina skyldigheter till följd av

a) en allvarlig brist i hans fullgörelseförmåga eller i hans
kreditvärdighet; eller

b) hans sätt att förbereda fullgörelsen eller fullgöra avtalet.

2) Om säljaren redan har avsänt varan när de förhållanden som anges i
föregående stycke visar sig, får han förhindra att varan överlämnas till
köparen, även om denne innehar ett dokument som ger honom rätt att
erhålla varan. Detta stycke gäller endast de rättigheter till varan som
kommer i fråga i förhållandet mellan köparen och säljaren.

3) En part som inställer sin fullgörelse, antingen innan varan har
avsänts eller därefter, skall omedelbart underrätta den andra parten om
detta och fortsätta med sin med fullgörelse, om den andra parten ställer
en tillräcklig säkerhet för sin fullgörelse.

Artikel 72

1) Står det före tidpunkten för fullgörelsen klart att den ena av
parterna kommer att begå ett väsentligt avtalsbrott, får den andra
parten häva avtalet.

2) Om tiden tillåter, skall den part som har för avsikt att häva avtalet
på det sätt som är skäligt underrätta den andra parten om sin avsikt för
att bereda denne möjlighet att ställa en godtagbar säkerhet för sin
fullgörelse.

3) Bestämmelserna i föregående stycke skall inte tillämpas, om den andra
parten har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina
förpliktelser.

Artikel 73

1) Om varan enligt avtalet skall avlämnas genom delleveranser och den
ena parten underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter
som avser en delleverans och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott
beträffande denna delleverans, får den andra parten häva avtalet
beträffande delleveransen.

2) Om den ena partens underlåtenhet att fullgöra någon av sina
skyldigheter avseende en delleverans ger den andra parten god grund att
anta att ett väsentligt avtalsbrott kommer att inträffa beträffande
framtida delleveranser, får denna part häva avtalet beträffande framtida
delleveranser, under förutsättning att han gör det inom skälig tid.

3) En köpare som häver avtalet beträffande en delleverans får samtidigt
häva beträffande delleveranser som redan har avlämnats eller framtida
leveranser, om delleveranserna på grund av sitt inbördes samband inte
skulle kunna användas för det ändamål parterna räknade med vid
avtalsslutet.

Avdelning II

Skadestånd

Artikel 74

Skadestånd för avtalsbrott av den ena parten skall utgå med ett belopp
som motsvarar den förlust, inberäknat förlorad vinst, som den andra
parten har lidit till följd av avtalsbrottet. Skadeståndet får inte
överstiga den förlust som den skadeståndsskyldige vid avtalsslutet
förutsåg eller borde ha förutsett såsom en, med hänsyn till de
omständigheter som han då kände till eller borde ha känt till, möjlig
följd av avtalsbrottet.

Artikel 75

Om köpet hävs och om köparen har gjort ett täckningsköp eller säljaren
har sålt varan på nytt och detta har gjorts på ett skäligt sätt och inom
skälig tid efter det att köpet hävdes, har den part som kräver
skadestånd rätt till skillnaden mellan det avtalade priset och priset
vid täckningsköpet eller kompensationsförsäljningen liksom ytterligare
skadestånd enligt artikel 74.

Artikel 76

1) Om köpet hävs och det finns ett gängse pris på varan, har den part
som kräver skadestånd och som inte har gjort ett täckningsköp eller en
kompensationsförsäljning enligt artikel 75, rätt till skillnaden mellan
det avtalade priset och gängse pris vid den tidpunkt då köpet hävdes
liksom ytterligare skadestånd enligt artikel 74. Om den part som kräver
skadestånd har hävt köpet efter det att han övertog varan, skall dock
gängse pris vid tiden för övertagandet tillämpas i stället för gängse
pris då köpet hävdes.

2) Vid tillämpning av föregående stycke skall med gängse pris förstås
det pris som gäller på den ort där varan borde ha avlämnats eller om det
inte finns något gängse pris på denna ort, priset på en annan skäligen
jämförbar ort med beaktande av skillnader i transportkostnaderna för
varan.

Artikel 77

En part som åberopar ett avtalsbrott skall vidta sådana åtgärder som
efter omständigheterna är skäliga för att begränsa den förlust,
inberäknat förlorad vinst, som följer av avtalsbrottet. Om han inte
vidtar sådana åtgärder, kan den skadeståndsskyldiga parten kräva att
skadeståndet sätts ned med ett belopp som motsvarar den del av förlusten
som borde ha undvikits.

Avdelning III

Ränta

Artikel 78

Om en part inte betalar priset eller något annat förfallet belopp, har
den andra parten rätt till ränta på beloppet utan att det inverkar på
hans rätt till skadestånd enligt artikel 74.

Avdelning IV

Befrielsegrunder

Artikel 79

1) En part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina
skyldigheter, om han visar att underlåtenheten berodde på ett hinder
utanför hans kontroll och att han inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med hindret vid avtalsslutet eller ha undvikit eller övervunnit
hindret eller dess följder.

2) Om partens underlåtenhet att fullgöra skyldigheten beror på ett
avtalsbrott av tredje man som han har givit i uppdrag att fullgöra hela
avtalet eller en del av det, är parten befriad från ansvar endast om

a) han är befriad enligt föregående stycke; och

b) den till vilken han har gett uppdraget även skulle vara befriad från
ansvar om bestämmelserna i nämnda stycke tillämpades på honom.

3) Befrielse från ansvar enligt denna artikel gäller för den tid under
vilken hindret består.

4) Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet skall underrätta
den andra parten om hindret och dess inverkan på hans möjligheter att
fullgöra skyldigheten. Om den andra parten inte har fått underrättelse
inom skälig tid efter det att den part som underlåter att fullgöra
skyldigheten fick eller borde ha fått kännedom om hindret, är den
sistnämnda parten skyldig att ersätta den skada som är en följd av att
den andra parten inte har fått underrättelsen i tid.

5) Denna artikel hindrar inte parterna att utöva någon annan rätt än
rätten att kräva skdestånd enligt denna konvention.

Artikel 80

En part får inte åberopa att den andra parten har underlåtit att
fullgöra någon av sina skyldigheter i den mån detta beror på en handling
eller underlåtenhet av honom själv.

Avdelning V

Verkningarna av hävning

Artikel 81

1) Hävning av köpet befriar båda parter från deras skyldigheter enligt
avtalet med undantag för eventuell skadeståndsskyldighet. Hävning
påverkar inte bestämmelser i avtalet om lösning av tvister eller andra
avtalbestämmelser som gäller parternas rättigheter och skyldigheter till
följd av att köpet hävs.

2) En part som helt eller delvis har fullgjort köpet får kräva att den
andra parten lämnar tillbaka det som den förstnämnda parten har
tillhandahållit eller betalt enligt avtalet. Om båda parterna är
skyldiga att lämna tillbaka något, skall de göra detta samtidigt.

Artikel 82

1) Köparen förlorar rätten att häva köpet eller kräva att säljaren
företar omleverans, om det är omöjligt för köparen att lämna tillbaka
varan i väsentligen samma skick i vilket han tog emot den.

2) Föregående stycke skall inte tillämpas

a) om omöjligheten att lämna tillbaka varan eller att lämna tillbaka den
i väsentligen samma skick i vilket köparen tog emot den inte beror på en
handling eller underlåtenhet av honom själv;

b) om varan eller en del av den har förstörts eller försämrats till
följd av en undersökning enligt artikel 38; eller

c) om varan eller en del av den har sålts i normal handel eller
förbrukats eller förändrats av köparen under normal användning innan han
märkte eller borde ha märkt felet.

Artikel 83

En köpare som enligt artikel 82 har förlorat rätten att häva köpet eller
kräva att säljaren företar omleverans behåller rätten att göra gällande
alla andra påföljder enligt avtalet och denna konvention.

Artikel 84

1) Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han också betala
ränta på beloppet från den dag då han fick betalt.

2) Köparen skall ersätta säljaren för all den nytta som han har haft av
varan eller en del av den,

a) om han skall lämna tillbaka varan eller en del av den; eller

b) om det är omöjligt för honom att lämna tillbaka hela varan eller en
del av den, eller att lämna tillbaka hela varan eller en del av den
väsentligen i det skick i vilket han tog emot den, men han trots detta
har hävt köpet eller krävt att säljaren skall företa omleverans.

Avdelning VI

Vård av varan

Artikel 85

Om köparen är i dröjsmål med att motta leverans av varan eller om han,
ifall betalning och avlämnande skall ske samtidigt, inte fullgör sin
betalningsskyldighet, och säljaren antingen har varan i sin besittning
eller kan förfoga över den på annat sätt, skall säljaren vidta med
hänsyn till omständigheterna skäliga åtgärder för att ta vård om varan.
Han har rätt att hålla inne varan till dess att köparen har ersatt honom
för skäliga kostnader.

Artikel 86

1) Om köparen har tagit emot varan och har för avsikt att utöva någon
rätt enligt avtalet eller denna konvention att avvisa den, skall han
vidta med hänsyn till omständigheterna skäliga åtgärder för att ta vård
om varan. Han har rätt att hålla inne varan till dess att säljaren har
ersatt honom för skäliga kostnader.

2) Om en vara som har sänts till köparen har ställts till dennes
förfogande på bestämmelseorten och han utövar rätten att avvisa den,
skall han ta hand om varan för säljarens räkning, under förutsättning
att detta kan ske utan att varan betalas och utan oskälig olägenhet
eller oskälig kostnad. Denna bestämmelse är inte tillämplig om säljaren
eller någon som har rätt att ta hand om varan för säljarens räkning
finns på bestämmelseorten. Om köparen tar hand om varan enligt detta
stycke, tillämpas föregående stycke på hans rättigheter och
skyldigheter.

Artikel 87

En part som skall vidta åtgärder för att ta vård om varan får lägga upp
den i någon annans lager på den andra partens bekostnad, under
förutsättning att kostnaden för detta inte är oskälig.

Artikel 88

1) En part som skall ta vård om varan enligt artikel 85 eller 86, får
sälja den på lämpligt sätt, om den andra parten har dröjt oskäligt länge
med att ta hand om varan eller med att återta varan eller med att betala
för varan eller för vårdkostnaderna, under förutsättning att den andra
parten i skälig tid har underrättats om avsikten att sälja varan.

2) Om varan är utsatt för snabb försämring eller om vården av den skulle
medföra oskäliga kostnader, skall en part som skall ta vård om varan
enligt artikel 85 eller 86 vidta skäliga åtgärder för att sälja den. I
den mån det är möjligt skall han underrätta den andra parten om sin
avsikt att sälja varan.

3) En part som säljer varan har rätt att av intäkterna från
försäljningen hålla inne ett belopp som täcker skäliga utgifter för
vården av varan och försäljningen. Han är skyldig att utge överskottet
till den andra parten.

Del IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 89

Förenta nationernas generalsekreterare utses härmed till depositarie för
denna konvention.

Artikel 90

Denna konvention gäller inte framför en internationell överenskommelse
som redan har ingåtts eller kan komma att ingås och som innehåller
bestämmelser rörande frågor som regleras i denna konvention, under
förutsättning att parterna har sina affärsställen i stater som är parter
i en sådan överenskommelse.

Artikel 91

1) Denna konvention är öppen för undertecknande vid det avslutande mötet
i Förenta nationernas konferens angående avtal om internationella köp av
varor och skall förbli öppen för undertecknande av samtliga stater i
Förenta nationernas högkvarter i New York fram till den 30 september
1981.

2) Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av de
stater som har undertecknat den.

3) Denna konvention är öppen för anslutning av samtliga stater som inte
har undertecknat den från den dag den är öppen för undertecknande.

4) Instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande och
anslutning skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel 92

1) En fördragsslutande stat kan vid undertecknande, ratificering,
godtagande, godkännande eller anslutning förklara att den inte skall
vara bunden av del II eller III av denna konvention.

2) En fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt föregående
stycke beträffande del II eller III av denna konvention skall inte anses
som en fördragsslutande stat enligt artikel 1 första stycket i denna
konvention vad gäller frågor som regleras i den del på vilken
deklarationen är tillämplig.

Artikel 93

1) En fördragsslutande stat som har två eller flera områden i vilka
enligt dess konstitution olika rättssystem gäller i frågor som behandlas
i denna konvention kan vid undertecknande, ratificering, godtagande,
godkännande eller anslutning förklara att denna konvention skall omfatta
alla dess områden eller endast ett eller flera av dem och kan ändra sin
förklaring genom att avge en ny förklaring vid vilken tidpunkt som
helst.

2) Depositarien skall underrättas om dessa förklaringar som uttryckligen
skall ange de områden vilka konventionen omfattar.

3) Om konventionen enligt en förklaring enligt denna artikel omfattar
ett eller flera men inte samtliga områden som tillhör en
fördragsslutande stat och om en parts affärsställe är beläget i den
staten, skall vid tillämpning av konventionen detta affärsställe inte
anses vara beläget i en fördragsslutande stat, såvida det inte är
beläget inom ett område vilket konventionen omfattar.

4) Om en fördragsslutande stat inte avger någon förklaring enligt första
stycket i denna artikel, skall konventionen omfatta den statens samtliga
områden.

Artikel 94

1) Två eller flera fördragsslutande stater med samma eller nära
överensstämmande rättsregler i frågor som regleras i denna konvention
kan när som helst förklara att konventionen inte skall tillämpas på
köpeavtal eller ingåendet av sådana avtal då parterna har sina
affärsställen i dessa stater. Sådana förklaringar kan avges gemensamt
eller genom separata ömsesidiga förklaringar.

2) En fördragsslutande stat som har samma eller nära överensstämmande
rättsregler i frågor som regleras i denna konvention som en eller flera
icke fördragsslutande stater kan när som helst förklara att konventionen
inte skall tillämpas på köpeavtal eller ingåendet av sådana avtal då
parterna har sina affärsställen i dessa stater.

3) Om en stat som är föremål för förklaring enligt föregående stycke
senare blir en fördragsslutande stat, skall förklaringen gälla som
förklaring enligt första stycket från dagen då konventionen träder i
kraft i förhållande till den nya fördragsslutande staten under
förutsättning att den nya fördragsslutande staten ansluter sig till en
sådan förklaring eller avger en separat förklaring av samma innebörd.

Artikel 95

En stat kan vid deponering av sitt instrument rörande ratifikation,
godtagande, godkännande eller anslutning förklara att den inte skall
vara bunden av artikel 1 första stycket punkt b i denna konvention.

Artikel 96

En fördragsslutande stat vars lagstiftning förutsätter att köpeavtal
ingås eller bekräftas skriftligen kan när som helst avge en förklaring i
enlighet med artikel 12, att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29
eller del II av denna konvention som tillåter att köpeavtal ingås,
ändras eller upphör genom överenskommelse i annat än skriftlig form
eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i
annat än skriftlig form inte skall tillämpas då någon part har sitt
affärsställe i denna stat.

Artikel 97

1) Förklaringar som vid undertecknandet har avgetts enligt denna
konvention skall bekräftas vid ratificering, godtagande eller
godkännande.

2) Förklaringar och bekräftelser av förklaringar skall ske i skriftlig
form och depositarien skall erhålla formell underrättelse om dem.

3) En förklaring träder i kraft samtidigt som denna konvention träder i
kraft i förhållande till den berörda staten. En förklaring enligt vilken
depositarien erhåller en formell underrättelse efter ikraftträdandet
träder dock i kraft första dagen i månaden efter det att sex månader
förflutit sedan depositarien mottog förklaringen. Separata ömsesidiga
förklaringar enligt artikel 94 träder i kraft första dagen i månaden
efter det att sex månader förflutit sedan depositarien tog emot den
sista förklaringen.

4) En stat som avger en förklaring enligt denna konvention kan när som
helst återta den genom en formell skriftlig underrättelse till
depositarien. Återtagandet skall träda i kraft första dagen i månaden
efter det att sex månader förflutit sedan depositarien tog emot
underrättelsen.

5) Återtagandet av en förklaring enligt artikel 94 upphäver, från den
dag då återtagandet träder i kraft, varje annan ömsesidig förklaring som
har avgivits av en stat enligt denna artikel.

Artikel 98

Inga reservationer får göras utöver dem som uttryckligen tillåts i denna
konvention.

Artikel 99

1) Denna konvention träder i kraft, om inte annat följer av
bestämmelserna i sjätte stycket i denna artikel, första dagen i månaden
efter det att tolv månader förflutit sedan deponeringen av det tionde
instrumentet rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller
anslutning, däri inbegripet instrument med förklaring enligt artikel 92.

2) Då en stat ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till
denna konvention efter deponering av det tionde instrumentet rörande
ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, träder denna
konvention, med undantag av en utesluten del, i kraft i förhållande till
den ifrågavarande staten första dagen i månaden efter det att tolv
månader förflutit sedan deponeringen av statens instrument rörande
ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning. Detta gäller
dock bara om  inte annat följer av sjätte stycket i denna artikel.

3) En stat som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till
denna konvention och som är part i den ena eller envar av konventionen
beträffande enhetlig lag om ingående av avtal om internationella köp av
lösa saker undertecknad i Haag den 1 juli 1964 (1964 års Haagkonvention
om ingående av avtal) och konventionen beträffande enhetlig lag om
internationella köp av lösa saker undertecknad i Haag den 1 juli 1964
(1964 års Haagkonvention om köp) skall samtidigt, allt efter
omständigheterna, säga upp den ena eller envar av 1964 års
Haagkonvention om köp och 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal
genom underrättelse härom till Nederländernas regering.

4) En stat som är part i 1964 års Haagkonvention om köp och som
ratificerar, godtag, godkänner eller ansluter sig till denna konvention
och förklarar eller har förklarat enligt artikel 92 att den inte skall
vara bunden av del II i denna konvention skall vid ratificering,
godtagande, godkännande eller anslutning säga upp 1964 års
Haag-konvention om köp genom underrättelse om detta till Nederländernas
regering.

5) En stat som är part i 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal
och som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna
konvention och förklarar eller har förklarat enligt artikel 92 att den
inte skall vara bunden av del III i denna konvention skall vid
ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning säga upp 1964 års
Haagkonvention om ingående av avtal genom underrättelse om detta till
Nederländernas regering.

6) Vid tillämpning av denna artikel skall ratificering, godtagande,
godkännande och anslutning, som avser denna konvention och som görs av
stater som är parter i 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal
eller i 1964 års Haagkonvention om köp, inte träda i kraft förrän de
uppsägningar som kan krävas från dessa staters sida beträffande de båda
sist nämnda konventionerna har trätt i kraft. Depositarien för denna
konvention skall samråda med Nederländernas regering i dess egenskap av
depositarie för 1964 års konventioner för att säkerställa en nödvändig
samordning i detta avseende.

Artikel 100

1) Denna konvention skall tillämpas på ingående av avtal endast då
förslag om att sluta ett avtal görs på eller efter den dag då
konventionen träder i kraft i förhållande till de fördragsslutande
stater som avses i artikel 1 första stycket punkt a eller den
fördragsslutande stat som avses i artikel 1 första stycket punkt b.

2) Denna konvention skall endast tillämpas på avtal som ingås samma dag
eller efter den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till de
fördragsslutande stater som avses i artikel 1 första stycket punkt a
eller den fördragsslutande stat som avses i artikel 1 första stycket
punkt b.

Artikel 101

1) En fördragsslutande stat kan säga upp denna konvention eller del II
eller III av konventionen genom en formell skriftlig underrättelse till
depositarien.

2) Uppsägningen träder i kraft första dagen i månaden efter det att tolv
månader förflutit sedan depositarien tog emot underrättelsen. Då en
längre tid för ikraftträdandet av uppsägningen anges i underrättelsen,
träder uppsägningen i kraft efter det att en sådan längre period
förflutit sedan depositarien tog emot underrättelsen.

Undertecknad i Wien den 11 april 1980 i ett originalexemplar vars
arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter har
samma giltighet.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud, som
vederbörligen befullmäktigats därtill av sina respektive regeringar,
undertecknat denna konvention.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.