1 kap. Fastighet och dess gränser

1 § Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En
fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både
horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns
särskilda bestämmelser.

Sämjedelning är utan verkan. Lag (2003:626).

1 a § I denna balk betyder
1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet
är avgränsad både horisontellt och vertikalt,

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår
i en annan fastighet än en tredimensionell fastighet och som
är avgränsat både horisontellt och vertikalt,

3. ägarlägenhetsfastighet: en tredimensionell fastighet som
inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet.

Vad som sägs i denna balk om mark gäller också annat utrymme
som ingår i en fastighet eller är samfällt för flera
fastigheter. Lag (2009:180).

2 § Om allmänt vattenområde och fastighets gräns mot sådant område finns
särskilda bestämmelser.

3 §  Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts
på marken i laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med
säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av
förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan
antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej utmärkts på marken i
laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och
handlingar.

4 § Har gräns ej blivit lagligen bestämd, gäller de rå och rör eller
andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen.

Om gränsen tillkommit genom expropriation eller liknande tvångsförvärv,
har gränsen den sträckning som med ledning av fångeshandling, innehav
och andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad.

5 § Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §,
har gränsen sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av
vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme eller
skär föres dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har
stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det kan fastställas,
avgörande för gränsens sträckning.

Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt
medelvattenstånd. I Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i
Jämtland fastställes dock sträckningen efter ett vattenstånd av

i Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp,

i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala,

i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen och

i Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger till
grund för sjöns reglering.

6 § Har fastighet blivit skild från angränsande vattenområde
genom att stranden förskjutits, har fastighetens ägare rätt att
nyttja området mellan fastigheten och vattnet under
förutsättning att området är av ringa omfattning och att dess
ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse.
Fastighetens ägare har därvid samma rätt som enligt 2 kap. 7 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
tillkommer strandägare. Lag (1998:861).

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.