13 kap. Tomträtt

1 § Nyttjanderätt till fastighet under obestämd tid kan för visst
ändamål mot årlig avgäld i pengar upplåtas som tomträtt enligt detta
kapitel.

I tomträtt får upplåtas panträtt och annan nyttjanderätt än tomträtt
samt servitut och rätt till elektrisk kraft.  Till förmån för tomträtt
får upplåtas servitut.

2 § Tomträtt får upplåtas i en fastighet som tillhör staten
eller en kommun eller som annars är i allmän ägo. Om
regeringen för ett särskilt fall medger det, får tomträtt
upplåtas även i en fastighet som tillhör en stiftelse.

Tomträtt får inte upplåtas

1. i del av fastighet,

2. i flera fastigheter gemensamt, eller

3. i en ägarlägenhetsfastighet. Lag (2009:180).

3 § Avtal varigenom tomträtt upplåtes skall upprättas skriftligen. I
handlingen skall uttryckligen anges att upplåtelsen avser tomträtt.
Ändring eller tillägg som ej avfattas skriftligen är utan verkan.

4 § I upplåtelsehandlingen skall anges ändamålet med upplåtelsen och det
belopp varmed avgälden skall utgå till dess annat bestämmes. Handlingen
skall dessutom innehålla de närmare föreskrifter rörande fastighetens
användning och bebyggelse samt de bestämmelser i övrigt som skall gälla
i fråga om tomträtten.

Finns vid tiden för upplåtelsen särskilda byggnadsbestämmelser rörande
fastigheten i en detaljplan eller eljest, anses de ingå i upplåtelsen,
om ej annat avtalats. Lag (1987:132).

5 § Tomträttsupplåtelse innefattar överlåtelse på tomträttshavaren av
byggnad och annan egendom som vid upplåtelsen hör till fastigheten
enligt lag. Vill fastighetsägaren betinga sig ersättning för den
överlåtna egendomen, skall den bestämmas särskilt.

6 § Tomträttens inträde eller bestånd får ej göras beroende av villkor.
Ej heller får inskränkning ske i tomträttshavarens rätt att överlåta
tomträtten eller att upplåta panträtt eller nyttjanderätt i denna.

7 § Om överlåtelse av tomträtt och om rättighet i eller till förmån för
tomträtt samt om rättsförhållanden i övrigt angående tomträtt äger
bestämmelserna rörande fast egendom i första avdelningen av denna balk
motsvarande tillämpning, om ej annat följer av särskilda bestämmelser om
tomträtt.

8 § Har fastighetsägaren eller tomträttshavaren överskridit sin rätt
eller åsidosatt sin skyldighet på grund av upplåtelsen, åligger det
honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts
och att ersätta skada. Avtalet får ej hävas med anledning av vad som
någondera sidan låtit komma sig till last.

9 § Tomträtt får ej uppdelas på särskilda områden av den fastighet i
vilken den upplåtits.

Bestämmelserna om tillbehör till fastighet äger motsvarande tillämpning
i fråga om tomträtt som inskrivits.

10 § Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under vissa tidsperioder.
Om ej längre tid överenskommes, utgör varje period tio år, den första
räknad från upplåtelsen eller den senare dag som angivits i
upplåtelsehandlingen.

11 § Överenskommelse om ändring av avgälden för den kommande
tidsperioden får ej träffas senare än ett år före utgången av den
löpande perioden.

Väcker fastighetsägaren eller tomträttshavaren under näst sista året av
den löpande perioden talan om omprövning av avgälden, skall rätten på
grundval av det värde marken äger vid tiden för omprövningen bestämma
avgälden för den kommande perioden.  Vid bedömande av markvärdet skall
hänsyn tagas till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter
som skall tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse.

Har avgälden för den kommande perioden ej bestämts enligt första eller
andra stycket, skall den utgå med samma belopp som förut.

12 § Utan hinder av 10 § får fastighetsägaren och tomträttshavaren
överenskomma om sådan jämkning i avgäldens belopp som påkallas av
ändrade förhållanden rörande tomträttens utövning.

Kommer tomträttens värde att avsevärt minskas till följd av nya eller
ändrade byggnadsbestämmelser eller av annan särskild omständighet som
icke är att hänföra till tomträttshavaren eller beror av denne, får
tomträttshavaren påkalla därav föranledd jämkning i avgäldens belopp.

13 § Tomträttsavtal får ej uppsägas av tomträttshavaren.

14 § Genom uppsägning från fastighetsägarens sida kan tomträtt bringas
att upphöra endast vid utgången av vissa tidsperioder.  Om ej längre tid
överenskommits, utgör den första perioden sextio år, räknat från
upplåtelsen eller den senare dag som angivits i upplåtelsehandlingen,
samt varje följande period fyrtio år från utgången av närmast föregående
period.

Upplåtes tomträtt väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse,
får överenskommelse träffas om kortare tidsperioder.  Period får dock ej
vara kortare än tjugo år.

Uppsägning får ske endast om det är av vikt för ägaren att fastigheten
användes för bebyggelse av annan art eller eljest på annat sätt än
tidigare.

15 § Uppsägning av tomträttsavtal skall ske minst två år före periodens
utgång, om ej längre uppsägningstid överenskommits. Uppsägning som sker
tidigare än fem år före periodens utgång är utan verkan. Det åligger
fastighetsägaren att inom samma tid som gäller för uppsägningen anmäla
denna till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om sådan anteckning ej skett, är uppsägningen ogiltig.

Uppsägning skall ske skriftligen.  Därvid bör skälen för uppsägningen
anges.  Angående sättet för uppsägning gäller i övrigt 8 kap.  8 § i
tillämpliga delar. Lag (2000:226).

16 § Anser tomträttshavaren att det inte finns skäl för
uppsägning, får han eller hon klandra uppsägningen. Om
tomträttshavaren inte väcker talan inom tre månader efter det
att uppsägningen antecknades i fastighetsregistrets
inskrivningsdel, är rätten till talan förlorad.
Lag (2000:226).

17 § Upphör tomträtten på grund av uppsägning, åligger det
fastighetsägaren att lösa byggnad och annan egendom som utgör tillbehör
till tomträtten. Lösesumman skall motsvara egendomens värde vid
tomträttens upphörande under antagande av att tomträtten alltjämt skulle
bestå med samma ändamål och i övrigt oförändrade föreskrifter angående
fastighetens användning och bebyggelse.

Har kostnad som icke varit nödvändig nedlagts på tomträtten efter
uppsägningen, får värdeökningen som uppkommit därigenom icke tagas i
beräkning vid bestämmande av lösesumman.

Upplåtes tomträtt väsentligen för annat ändamål än bostadsbebyggelse,
får parterna överenskomma att det icke alls eller endast i begränsad
omfattning skall åligga fastighetsägaren att lösa egendomen.

18 § När fastighetsägaren är skyldig att lösa egendom, skall
talan om lösesumman väckas inom ett år efter det att
uppsägningen antecknades i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Om tomträttshavaren har klandrat uppsägningen
enligt 16 §, får talan om lösesumman i stället väckas inom ett
år efter det att domen i målet om klander vann laga kraft. Om
tiden inte iakttas, förfaller uppsägningen. Talan får väckas av
såväl fastighetsägaren som tomträttshavaren.

Sedan domen om lösesumman har vunnit laga kraft, skall
lösesumman inom en månad deponeras hos länsstyrelsen.
Lösesumman behöver dock inte deponeras tidigare än en månad
före den dag till vilken uppsägningen har ägt rum. Om
lösesumman inte deponeras inom föreskriven tid, skall
länsstyrelsen efter ansökan ta ut beloppet som om
betalningsskyldighet hade ålagts genom domen. När lösesumman
har deponerats, skall länsstyrelsen genast anmäla detta till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.

Medel som har deponerats skall genast sättas in i bank eller
kreditmarknadsföretag mot ränta. Lag (2004:424).

19 § När den genom uppsägningen bestämda tillträdesdagen är inne och
lösesumman nedsatts enligt 18 §, upphör tomträtten med däri upplåtna
rättigheter och blir inskrivningar i denna utan verkan.  Innan
nedsättning skett, får tillträde ej äga rum utan tomträttshavarens
medgivande.

Har tomträtten frånträtts på den genom uppsägningen bestämda
tillträdesdagen men är lösesumman då ännu icke nedsatt, är
fastighetsägaren skyldig att betala ränta till tomträttshavaren.  Räntan
beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden från tillträdesdagen
till dess nedsättning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefter. Lag (1975:641).

20 § Det nedsatta beloppet jämte upplupen ränta skall av
länsstyrelsen utbetalas till den som är berättigad därtill. Utan
fastighetsägarens medgivande får utbetalning dock ej ske före
tillträdesdagen. Ränta som upplupit före tillträdesdagen tillfaller
fastighetsägaren.

Svarar tomträtten för beviljad eller sökt inteckning, äger
bestämmelserna om fördelning av köpeskilling för exekutivt försåld
fast egendom motsvarande tillämpning. Har rätten bestämt
lösesumman till högre belopp än  tomträttshavaren yrkat och
uppstår, efter betalning av de fordringar som skall utgå ur denna,
överskott som ej faller inom det yrkade beloppet, återställes
överskottet till fastighetsägaren.

Sammanträde för fördelningen hålls så snart det kan ske. Kallelse
till  sammanträdet sänds genom länsstyrelsens försorg minst två
veckor i förväg till tomträttshavaren och kända borgenärer som har
panträtt i tomträtten. Om borgenär är okänd, införs kallelsen i
Post- och Inrikes Tidningar.

De med fördelningen förenade kostnaderna betalas av fastighetsägaren.
Lag (1993:1418).

21 § Har fastighetsägaren och tomträttshavaren sedan tomträtten
upplåtits slutit avtal om utvidgning eller inskränkning av det område
tomt  rätten avser eller om ändring av ändamålet med tomträtten eller av
de föreskrifter som i övrigt gäller angående tomträttens utövning eller
i fråga varom överenskommelse är tillåten enligt 1, 12, 14, 15 eller 17
§, gäller ändringsavtalet mot den som har rättigheten i tomträtten
endast om inskrivning av avtalet är beviljad eller ansökan därom
förklarad vilande i avvaktan på att annat hinder än som avses i 21 kap.
5 § andra stycket undanröjes.  Angår avtalet utvidgning eller
inskränkning av det område tomträtten avser, är avtalet för sin
giltighet beroende av att fastighetsbildning kommer till stånd i
enlighet med avtalet.

Angående avtal som avses i första stycket gäller i övrigt bestämmelserna
i detta kapitel om upplåtelse av tomträtt i tillämpliga delar.

22 § Överenskommer fastighetsägaren och tomträttshavaren om tomträttens
upphörande eller kommer tomträtten i fastighetsägarens hand eller
övergår äganderätten till fastigheten på tomträttshavaren och är
tomträtten inskriven, gäller dock tomträtten till dess inskrivningen
dödas.  Även om inskrivningen av tomträtten dödas, svarar
fastighetsägaren för rättighet som gäller i tomträtten oberoende av
inskrivning.

23 § Mål angående omprövning eller jämkning av avgäld, klander av
uppsägning eller bestämmande av lösesumma upptages av fastighetsdomstol.
Lag (1971:546)

24 § Angående rättegången i mål som avses i 23 § gäller i tillämpliga
delar expropriationslagen (1972:719). Bestämmelserna om utredningsbeslut
äger dock tillämpning endast i den mån målet avser bestämmande av
lösesumma.  Rör tvisten fråga som kan inverka på den rätt som tillkommer
innehavare av panträtt eller rättighet som är inskriven, är rätten ej
bunden av parts yrkande eller medgivande.

I mål angående bestämmande av lösesumma skall fastighetsägaren vidkännas
på ömse sidor uppkomna rättegångskostnader vid fastighetsdomstolen, i
den mån ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ rättegångsbalken. Har
motpart förebringat utredning i strid med utredningsbeslut som
fastighetsdomstolen meddelat, ersättes dock kostnaden för sådan
utredning endast i den mån utredningen haft betydelse för utgången i
målet. Beträffande skyldigheten att svara för kostnad i högre rätt
gäller med tillämpning i övrigt av 18 kap. rättegångsbalken, att
fastighetsägaren, om ej annat föranledes av 18 kap. 6 och 8 §§ samma
balk, alltid själv skall vidkännas såväl sina egna kostnader som kostnad
som åsamkas motpart genom att fastighetsägaren fullföljt talan. Lag
(1972:720).

25 § När talan väckes angående omprövning eller jämkning av avgäld eller
om klander av uppsägning, skall rätten genast göra anmälan därom till
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Detsamma gäller när dom eller slutligt beslut i sådant
mål vunnit laga kraft. Lag (2000:226).

26 § Bestämmelserna i utsökningsbalken, konkurslagen (1987:672) och
lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning angående
fast egendom och rättighet däri tillämpas också i fråga om tomträtt.

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv som avser tomträtt är
denna likställd med fast egendom. Lag (1991:850).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.