19 kap. Handläggning av inskrivningsärenden m.m.

Allmänna bestämmelser om inskrivning

Inskrivning

1 § Inskrivning enligt denna balk ska göras i
fastighetsregistrets inskrivningsdel. Regeringen får meddela
föreskrifter om expeditionsavgifter för bevis eller andra
handlingar som utvisar inskrivningsåtgärd.

Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om
fastighetsregister. Lag (2008:153).

Inskrivningsärenden

2 § Inskrivningsärenden är ärenden om lagfart, inteckning eller
annan inskrivning enligt 20-24 kap. samt ärenden om anteckning
enligt 29 och 30 §§ i detta kapitel. Lag (2000:226).

Handläggande myndighet

3 § Inskrivningsärenden ska handläggas av en för landet
gemensam inskrivningsmyndighet, om inte regeringen med stöd av
27 § har bestämt något annat. Den statliga
lantmäterimyndigheten ska vara inskrivningsmyndighet.
Verksamheten ska bedrivas vid inskrivningskontor. Regeringen
meddelar föreskrifter om myndighetens inskrivningskontor och
deras verksamhetsområden. Lag (2008:541).

4 § Har upphävts genom lag (2008:153).

5 § Har upphävts genom lag (2008:153).

Inskrivningsdag

6 § Ett inskrivningsärende skall tas upp på en inskrivningsdag.

Inskrivningsdag skall hållas varje måndag, tisdag, onsdag,
torsdag och fredag, dock inte på helgdag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton.

Inskrivningsdagen skall avslutas klockan tolv. En ansökan om
inskrivning enligt 20-24 kap. eller en anmälan om anteckning
enligt 29 och 30 §§ i detta kapitel som kommer in till
inskrivningsmyndigheten efter denna tidpunkt anses gjord
följande inskrivningsdag.

Om det samma dag som en ansökan eller anmälan tas upp görs en
registrering i fastighetsregistrets allmänna del avseende den
fastighet som ansökan eller anmälan avser, skall ansökan eller
anmälan anses ha gjorts efter registreringen. Lag (2000:226).

7 § Om ett inskrivningsärende enligt beslut av domstol ska tas
upp till ny handläggning hos inskrivningsmyndigheten, ska
ärendet tas upp på den inskrivningsdag då beslutet kommer in
till myndigheten. Lag (2008:153).

/Rubriken upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Dagbok och akter

/Rubriken träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Ärenderegister och akter

8 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Inskrivningsmyndigheten skall föra dagbok över de
inskrivningsärenden som handläggs av myndigheten.
Lag (2000:226).

8 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Inskrivningsmyndigheten skall föra ett register
(ärenderegister) över de inskrivningsärenden som handläggs av
myndigheten. Lag (2006:142).

9 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Inskrivningsmyndigheten skall sammanföra handlingarna i
inskrivningsärendena i akter.

Om sökanden eller någon annan har lämnat någon uppgift eller
förklaring av betydelse för ärendet, skall en anteckning om
detta göras i akten. Detsamma gäller om en särskild utredning
har gjorts i ärendet. I akten skall även tas in protokoll samt
kallelser, förelägganden och andra beslut som inte skall
antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Att skälen för vissa beslut skall antecknas i akten framgår av
19 och 25 §§.

Bestämmelser om handläggning av ärenden enligt 20-24 kap.
Lag (2000:226).

9 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Inskrivningsmyndigheten skall sammanföra handlingarna i
inskrivningsärendena i akter. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
akterna skall utgöra en del av ärenderegistret, om de är i
elektronisk form.

Om sökanden eller någon annan har lämnat någon uppgift eller
förklaring av betydelse för ärendet, skall en anteckning om
detta göras i akten. Detsamma gäller om en särskild utredning
har gjorts i ärendet. I akten skall även tas in protokoll samt
kallelser, förelägganden och andra beslut som inte skall
antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Att skälen för vissa beslut skall antecknas i akten framgår av
19 och 25 §§. Lag (2006:142).

Ansökan

10 § Den som vill ansöka om inskrivning enligt 20-24 kap. skall
göra detta i pappersform. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en ansökan
om inskrivning får ges in i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har
gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande, enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Sökanden skall ge in de handlingar som åberopas till stöd för
ansökan. Lag (2006:142).

10 a § Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett
elektroniskt dokument, skall den lämnas till ett
mottagningsställe för elektroniska dokument som
inskrivningsmyndigheten har anvisat. Ansökan skall anses ha
kommit in till inskrivningsmyndigheten när den har anlänt till
ett sådant mottagningsställe. Lag (2006:142).

11 § En ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens namn,
personnummer och postadress. Ansökan skall också innehålla
uppgift om sökandens telefonnummer till bostaden eller
arbetsplatsen. Om sökanden företräds av ställföreträdare eller
ombud, behöver telefonnummer dock inte anges. Nummer som avser
ett hemligt telefonabonnemang behöver anges endast om
inskrivningsmyndigheten begär det.

Om sökanden har en ställföreträdare, skall motsvarande
uppgifter lämnas även om ställföreträdaren. Har sökanden utsett
ombud, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

Avser en ansökan något annat än inteckning, skall den även
innehålla uppgift om överlåtarens, upplåtarens eller
förvärvarens namn och, där sådant finns, person- eller
organisationsnummer. Lag (2000:226).

11 a § Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett
elektroniskt dokument, får en fångeshandling eller annan
handling som avses i 20 kap. 6 § 1, 21 kap. 2 § första stycket
1 eller 23 kap. 2 § första stycket 1 eller en handling som
avses i 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken eller 23 §
andra stycket sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt enligt
föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela.

Om en fångeshandling eller annan handling som avses i första
stycket ges in elektroniskt, skall den elektroniska handlingens
överensstämmelse med originalet vara bestyrkt enligt
föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får meddela.

Den som oriktigt intygar att den elektroniska handlingen
överensstämmer med originalet döms, om åtgärden innebär fara i
bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader
eller, om brottet är att anse som grovt, till fängelse i högst
två år. Lag (2006:142).

Avvisning

12 § En ansökan ska omedelbart avvisas, om

1. den inte har gjorts på det sätt som anges i 10 § första
stycket, eller

2. det förvärv som sökanden åberopar uppenbarligen är sådant
att det inte kan skrivas in i fastighetsregistrets
inskrivningsdel. Lag (2008:153).

Uppskov

13 § Om en ansökan avser en fastighet eller en del av en
fastighet som ingår i en beslutad men inte fullbordad
sammanläggning, skall inskrivningsmyndigheten besluta om
uppskov i ärendet. Uppskov får dock inte beslutas om ansökan
omedelbart skall avvisas enligt 12 § eller omedelbart avslås
enligt någon bestämmelse i 20-24 kap.

Ärendet skall tas upp på nytt på den inskrivningsdag då ett
meddelande har kommit in till inskrivningsmyndigheten om att
sammanläggningen har fullbordats eller frågan om sammanläggning
inte längre är aktuell. Lag (2000:226).

14 § Om det är nödvändigt för utredningen, får
inskrivningsmyndigheten besluta om uppskov i ett ärende till en
viss senare inskrivningsdag. Detsamma gäller om en ansökan inte
innehåller de uppgifter som anges i 11 § och ansökan på grund
av detta inte kan tas upp till prövning utan väsentlig
olägenhet.

Om uppskov beslutas enligt första stycket, får sökanden
föreläggas att ge in den utredning eller de uppgifter som
behövs. I fall som avses i 16 § får sökanden även föreläggas
att infinna sig personligen eller genom ombud till ett
sammanträde. I föreläggandet får inskrivningsmyndigheten
föreskriva vite. Följer sökanden inte föreläggandet, får
ansökan avvisas. En upplysning om detta skall tas in i
föreläggandet. Lag (2000:226).

15 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer genom lag (2006:142)./
Om ett ärende med hänsyn till sin art eller omfattning
inte lämpligen kan avgöras omedelbart, får
inskrivningsmyndigheten besluta om uppskov även i andra fall än
som avses i 13 och 14 §§. Ärendet skall i så fall tas upp till
prövning senast på den femte inskrivningsdagen efter den
inskrivningsdag då ansökan gjordes. Lag (2000:226).

Kommunicering m.m.

16 § Om det på grund av någon särskild omständighet finns
anledning att anta att det förvärv som sökanden åberopar är
ogiltigt eller inte kan göras gällande eller att den sökta
åtgärden på annat sätt skulle kränka någon annans rätt, ska
inskrivningsmyndigheten ge den vars rätt berörs tillfälle att
yttra sig skriftligen. I samband med detta får även sökanden
eller någon annan ges tillfälle att yttra sig skriftligen.

Om det behövs, ska inskrivningsmyndigheten hålla ett
sammanträde. Inskrivningsmyndigheten får förelägga sökanden
eller någon annan som ska yttra sig att inställa sig
personligen eller genom ombud. Föreläggandet får förenas med
vite. Om sökanden inte följer föreläggandet, får ansökan
avvisas. Om någon annan än sökanden inte följer föreläggandet,
får ärendet ändå avgöras. Föreläggandet ska innehålla en
upplysning om följden av att föreläggandet inte följs.
Protokoll ska föras över vad som kommer fram vid sammanträdet.

Om inskrivningsmyndigheten finner att det råder tvist om
sökandens rätt, får myndigheten förelägga sökanden att inom
viss tid väcka talan vid domstol. Följer sökanden inte
föreläggandet, får inskrivningsmyndigheten avvisa ansökan. En
upplysning om detta ska tas in i föreläggandet. Lag (2008:153).

Vilandeförklaring

17 § Av 20 kap. 7 §, 21 kap. 3 §, 22 kap. 4 § och 23 kap. 3 §
följer att inskrivningsmyndigheten i vissa fall skall förklara
en ansökan vilande.

I samband med att en ansökan förklaras vilande får
inskrivningsmyndigheten förelägga sökanden att visa om det
hinder som har föranlett vilandeförklaringen har blivit
undanröjt. Föreläggandet får förenas med vite. Om sökanden inte
följer föreläggandet, kan ansökan avvisas. En upplysning om
detta skall tas in i föreläggandet. Lag (2000:226).

18 § Om en ansökan har förklarats vilande, skall
inskrivningsmyndigheten ta upp den till ny prövning så snart
det finns anledning till det. Ansökan får dock inte avslås utan
att sökanden har fått tillfälle att yttra sig.

Inskrivningsmyndigheten får i ett ärende som avses i första
stycket meddela ett sådant föreläggande som anges i 17 § andra
stycket. Lag (2000:226).

Meddelande av beslut

19 § Ett sådant beslut i ärende enligt 20-24 kap. som enligt
lag eller annan författning skall föras in i
fastighetsregistrets inskrivningsdel meddelas genom att
beslutet förs in i denna del av registret. Beslutet skall anses
ha det innehåll som framgår av registret.

Om beslutet innebär att en ansökan inte bifalls, skall skälen
för beslutet antecknas i akten. Lag (2000:226).

Underrättelse och bevis om beslut

20 § Inskrivningsmyndigheten skall underrätta sökanden om
beslutet i ärendet. Om det i lag eller annan författning anges
att bevis om beslutet skall utfärdas, utgör beviset
underrättelse om beslutet. Särskild underrättelse behövs inte
om bevis om beslutet utfärdas genom registrering i
pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om
pantbrevsregister.

Om beslutet har gått sökanden emot, skall underrättelsen
innehålla de skäl för beslutet som har antecknats i akten. Om
beslutet kan överklagas, skall upplysning lämnas om detta och
om vad sökanden skall iaktta vid ett överklagande.

Om beslutet har gått emot någon annan som har hörts i ärendet,
skall även denne underrättas om beslutet enligt andra stycket.
Lag (2006:142).

21 § Om innehållet i ett bevis som inskrivningsmyndigheten
tidigare har utfärdat till följd av senare beslut om rättelse
inte längre stämmer överens med uppgift i fastighetsregistrets
inskrivningsdel, skall myndigheten utfärda ett nytt bevis. I
samband därmed skall det tidigare utfärdade beviset förstöras.
Inskrivningsmyndigheten får förelägga den som innehar ett
sådant bevis att ge in det till myndigheten. Föreläggandet får
förenas med vite. Lag (2000:226).

Rättelse

22 § Om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon
uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller
någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på
ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften.

Om åtgärden kan bli till skada för en ägare eller en innehavare
av en panträtt eller en innehavare av en rättighet för vilken
inskrivning är beviljad eller sökt, ska det inbördes företrädet
mellan de berörda förvärven bestämmas efter vad som är skäligt.

I fall som avses i första stycket ska 26 § förvaltningslagen
(1986:223) inte tillämpas. Lag (2008:153).

23 § När inskrivningsmyndigheten har tagit upp ett ärende om
rättelse, skall detta antecknas i fastighetsregistrets
inskrivningsdel, om beslut i ärendet inte meddelas samma dag.
Lag (2000:226).

24 § Innan rättelse sker, skall inskrivningsmyndigheten ge den
som berörs av åtgärden, om han eller hon är känd, tillfälle att
yttra sig. Även den myndighet som avses i 18 kap. 5 § första
stycket skall ges tillfälle att yttra sig. Något yttrande
behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart obehövligt.
Lag (2000:226).

25 § Beslut om rättelse enligt 22 § meddelas genom att
uppgiften i registret ändras eller tas bort med uppgift om att
rättelse har gjorts. Skälen för beslutet skall antecknas i
akten.

Att inskrivningsmyndigheten i vissa fall även skall utfärda ett
nytt bevis om inskrivning framgår av 21 §. Lag (2000:226).

Övriga regler för handläggningen

26 § Sökanden eller någon annan som yttrar sig får anlita ombud
eller biträde. I fråga om fullmakt för ombud ska bestämmelserna
i 12 kap. 8-19 §§ rättegångsbalken tillämpas. En skriftlig
fullmakt behöver dock inte visas upp annat än om
inskrivningsmyndigheten anser att det behövs. Lag (2008:153).

26 a § Den som har kallats till sammanträde men inte kan
inställa sig ska omedelbart anmäla det till
inskrivningsmyndigheten.

I fråga om laga förfall ska bestämmelserna i 32 kap. 6-8 §§
rättegångsbalken tillämpas. Lag (2008:153).

26 b § Vid behandlingen av inskrivningsärenden hos
inskrivningsmyndigheten ska bestämmelsen i 10 § andra stycket
förvaltningslagen (1986:223) om inkommande handlingar inte
tillämpas.

Om inskrivningsmyndigheten har begärt men inte fått en sådan
bekräftelse som avses i 10 § tredje stycket förvaltningslagen
på ett meddelande som inte är underskrivet, får myndigheten
bortse från meddelandet. Lag (2008:153).

26 c § Frågor om utdömande av vite, som har förelagts med stöd
av bestämmelserna i 19-21 kap., prövas av
inskrivningsmyndigheten. Lag (2008:153).

26 d § Vid behandlingen av inskrivningsärenden hos
inskrivningsmyndigheten ska bestämmelserna i 27 och 28 §§
förvaltningslagen (1986:223) om omprövning inte tillämpas.

Av 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten ska
ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall. Lag (2008:153).

Bemyndiganden

27 § Regeringen får i fråga om inteckningar som är registrerade
i pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om
pantbrevsregister föreskriva att anteckningar om innehav av
pantbrev får tas bort från fastighetsregistrets inskrivningsdel
på annat sätt än som följer av övriga bestämmelser i detta
kapitel.

Regeringen får vidare föreskriva att ändring av namn och
adressuppgifter får införas i fastighetsregistrets
inskrivningsdel på annat sätt än som följer av övriga
bestämmelser i detta kapitel. Lag (2006:142).

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden
enligt 20-24 kap. Lag (2000:226).

Anteckningsärenden

29 § Inskrivningsmyndigheten ska anteckna följande uppgifter i
fastighetsregistrets inskrivningsdel:

1. uppgift om exekutiv försäljning eller expropriation eller
liknande tvångsförvärv som inverkat på en inteckning eller en
inskriven rättighet,

2. uppgift om en myndighets fördelning av medel som inverkar på
en inteckning eller en inskriven rättighet,

3. uppgift om att talan har väckts om hävning eller återgång av
förvärv av fast egendom eller tomträtt eller om bättre rätt
till sådan egendom,

4. uppgift om att talan har väckts i tvist om upplåtelse av
tomträtt,

5. uppgift om dom eller beslut som har vunnit laga kraft i mål
som avses i 3 eller 4 eller i annat mål som angår inskrivning,

6. uppgift om att fast egendom eller tomträtt har utmätts,

7. uppgift om att konkursförvaltare har begärt att fast egendom
eller tomträtt som ingår i konkursbo ska säljas exekutivt,

8. uppgift om att utmätt fast egendom eller tomträtt har sålts,

9. uppgift om att fast egendom eller tomträtt har belagts med
kvarstad eller tagits i förvar eller tagits i anspråk genom
betalningssäkring, och

10. annan uppgift som enligt lag eller annan författning ska
antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Anteckning ska göras när anmälan, bevis eller utdelningslängd
som utvisar förhållandet har kommit in till
inskrivningsmyndigheten.

Domstol ska genast till inskrivningsmyndigheten anmäla sådana
förhållanden som avses i första stycket 3-5. Lag (2008:377).

30 § Om inskrivningsmyndigheten får uppgift om att en åtgärd
som avses i 29 § första stycket 6 eller 9 har upphävts eller
återgått eller att en fråga som sägs i 29 § första stycket 7
har förfallit, skall anteckningen om åtgärden tas bort.

Om inskrivningsmyndigheten i annat fall har fått en i lag eller
annan författning föreskriven underrättelse om att ett tidigare
antecknat förhållande har upphört, skall myndigheten ta bort
anteckningen.

Även om någon underrättelse enligt första eller andra stycket
inte har lämnats, skall inskrivningsmyndigheten ta bort
anteckning som uppenbarligen inte längre har någon betydelse.
Lag (2000:226).

31 § I ärende enligt 29 eller 30 § skall bestämmelserna i 10 §,
10 a §, 11 § första och andra styckena, 12 § 1 och 2 samt
14-16, 19 och 22-26 §§ tillämpas. Därvid skall vad som där sägs
om ansökan även avse anmälan. Om inskrivningsmyndigheten avslår
eller avvisar en begäran om anteckning, skall 20 § andra och
tredje styckena tillämpas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden
enligt 29 och 30 §§.

Om regeringen eller en myndighet med stöd av andra stycket har
meddelat föreskrifter om utfärdande av bevis om beslut i ärende
om anteckning, skall bestämmelsen i 21 § tillämpas även på
sådant bevis. Lag (2006:142).

Överklagande

Allmänt om överklagande

32 § Ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett
inskrivningsärende får överklagas av den som beslutet rör, om
det har gått honom eller henne emot. Ett beslut om rättelse
enligt 22 § får överklagas även av den myndighet som avses i 18
kap. 5 § första stycket.

Beslutet överklagas till den tingsrätt inom vars domkrets
fastigheten ligger.

Vid överklagande tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden,
om inte annat följer av denna balk. Ett beslut om att förklara
en ansökan vilande får alltid överklagas särskilt.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Bestämmelser om överklagande av beslut om stämpelskatt finns i
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
Lag (2008:153).

Vissa begränsningar för när ett beslut kan överklagas

33 § Har upphävts genom lag (2008:153).

Sätt och tid för överklagande

34 § Den som vill överklaga ett beslut av
inskrivningsmyndigheten ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska ges in till inskrivningsmyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut eller ett beslut om
att förklara en ansökan vilande, ska skrivelsen ha kommit in
till inskrivningsmyndigheten inom tre veckor från den dag en
underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls tillgängligt
för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in inom fyra
veckor från den inskrivningsdag då beslutet meddelades.

I fråga om andra beslut som kan överklagas gäller
bestämmelserna om klagotid i 38 § första och andra styckena
lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2008:153).

Anteckning om överklagande

35 § Om det överklagade beslutet har förts in i
fastighetsregistrets inskrivningsdel, skall uppgift om
överklagandet föras in i registret. När det finns ett
lagakraftvunnet beslut med anledning av överklagandet, skall
beslutets innehåll antecknas i registret. Lag (2000:226).

Särskilda rättsmedel

36 § I fråga om särskilda rättsmedel gäller 42 § lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2000:226).

Skadestånd

37 § Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på
grund av ett tekniskt fel i fastighetsregistrets
inskrivningsdel eller i en anordning som är ansluten till
registrets inskrivningsdel hos den statliga
lantmäterimyndigheten, en kommunal lantmäterimyndighet eller en
myndighet som avses i 4 kap. 34 a § fastighetsbildningslagen
(1970:988).

Ersättningen ska efter skälighet sättas ned eller helt falla
bort om den skadelidande har medverkat till skadan genom att
utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att
bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt
har medverkat till skadan genom eget vållande. Lag (2008:541).

38 § En ägare eller rättighetshavare, som drabbas av skada till
följd av ett beslut om rättelse enligt 22 §, har rätt till
ersättning av staten. Ersättning lämnas dock inte, om den
skadelidande med hänsyn till felets art eller andra
omständigheter hade bort inse att fel förekommit. Lag (2000:226).

39 § Bestämmelserna i 18 kap. 5 och 7 §§ gäller även i fråga om
ersättning som avses i 37 och 38 §§. Lag (2000:226).

39 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar ren
förmögenhetsskada skall ersätta skadan, om skadan orsakas genom

1. oriktigt bestyrkande enligt 11 a §, eller

2. oriktig uppgift om behörighet att företräda någon annan i
ett inskrivningsärende.

Om skadan vållas i tjänsten av en arbetstagare, skall skadan
ersättas av arbetsgivaren. Lag (2006:142).

39 b § Rätten till skadestånd enligt 39 a § faller bort om
talan inte väcks inom tio år från det att inskrivningsärendet
avgjordes. Lag (2006:142).

39 c § Bestämmelserna om rätt till ersättning enligt 39 a och
b §§ får inte frångås till nackdel för en skadelidande.
Lag (2006:142).

Inskrivningens inverkan på giltigheten av inskrivna förvärv

40 § En fråga om ett förvärv är ogiltigt eller av någon annan
anledning inte kan göras gällande får prövas även om förvärvet
har blivit inskrivet. Inskrivningen hindrar inte heller en
prövning av frågan om inskrivningen av andra skäl kränker
någons rätt.
Om det finns särskilda föreskrifter om att inskrivningen har
rättsverkan eller om att talan skall väckas inom viss tid från
inskrivningen, gäller dock dessa. Lag (2000:226).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.