21 kap. Inskrivning av tomträtt

Inskrivning av upplåtelse m.m.

1 § Den som fått tomträtt upplåten till sig skall söka inskrivning av
tomträtten inom tre månader efter det att tomträtten uppläts eller, om
lagfart då icke är sökt för upplåtaren, efter det att lagfart söktes.
Inskrivning får sökas även av fastighetsägaren.

Sökes ej inskrivning inom föreskriven tid, får inskrivningsmyndigheten
förelägga vite för inskrivningsskyldighetens fullgörande.

2 § En ansökan om inskrivning enligt 1 § ska avslås, om

1. upplåtelsehandlingen inte har kommit in eller, om den har
lämnats elektroniskt, det inte har skett på det sätt som anges
i 19 kap. 11 a § eller enligt de föreskrifter som har meddelats
med stöd av den paragrafen,

2. föreskrifterna i 13 kap. 1-4 och 6 §§ inte har följts,

3. lagfart inte har sökts för upplåtaren,

4. inskrivning i fastigheten har beviljats eller sökts,

5. fastigheten har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i
förvar eller tagits i anspråk genom betalningssäkring och ett
ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning söks,

6. det är uppenbart att upplåtelsen på annan grund är ogiltig
eller inte kan göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till
senare inskrivningsdag, ska behandlingen av ansökan om
inskrivning av tomträtten uppskjutas till samma dag.
Lag (2008:377).

3 §  Förekommer icke omständighet som avses i 2 §, skall ansökan om
inskrivning förklaras vilande, om

1. ansökan om lagfart för upplåtaren är vilandeförklarad,

2. rättegång pågår om upplåtelsens giltighet eller om hävning eller
återgång av förvärv av fastigheten eller om bättre rätt till denna eller
3. upplåtelsens giltighet enligt lag är beroende av myndighets
tillstånd. Lag (1975:367).

4 § Framgår av upplåtelsehandlingen att tomträttshavarens rätt att
upplåta servitut eller rätt till elektrisk kraft i tomträtten är
inskränkt, skall anteckning om detta göras i fastighetsregistrets
inskrivningsdel när inskrivning sökes. Lag (2000:226).

5 § Ansökan om inskrivning av avtal om sådan ändring i
tomträttens innehåll som avses i 13 kap. 21 § får göras av
fastighetsägaren eller tomträttshavaren sedan tomträtten
inskrivits. Om sådan inskrivning gäller i tillämpliga delar
2-4 §§ med följande avvikelser.

Är inteckning förut beviljad eller sökt i tomträtten eller är
inskrivning av nyttjanderätt, servitut eller rätt till
elektrisk kraft förut beviljad eller sökt i denna eller söks
sådan inskrivning samma dag, får ansökan om inskrivning av
avtal som avses i första stycket bifallas endast om
rättighetshavaren medgett inskrivning av ändringsavtalet eller
detta är väsentligen utan betydelse för rättighetshavarens
säkerhet. Om fastigheten eller tomträtten har utmätts, belagts
med kvarstad eller tagits i förvar eller tagits i anspråk genom
betalningssäkring och ett ärende angående anteckning om
åtgärden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då
inskrivning söks, gäller vad som sagts nu om rättighetshavaren
även utmätningssökanden eller den för vars anspråk kvarstad
eller förvar eller betalningssäkring ägt rum.

Är avtal som avses i första stycket beroende av att
fastighetsbildning äger rum, får ansökan bifallas endast om
nämnda åtgärd kommit till stånd.

I avvaktan på att hinder som anges i andra eller tredje stycket
undanröjs ska ansökan förklaras vilande. Lag (2008:377).

6 § Om det framgår av en anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel eller upplyses på annat sätt att tomträtten har
upphört enligt 13 kap. 19 §, ska det i fastighetsregistrets
inskrivningsdel antecknas att tomträtten har upphört.

Ansökan om dödning av tomträttsinskrivning i fall som anges i
13 kap. 22 § får inte bifallas, om inskrivning i tomträtten är
beviljad eller sökt eller om tomträtten har utmätts, belagts
med kvarstad eller tagits i förvar eller tagits i anspråk genom
betalningssäkring och ett ärende angående anteckning om
åtgärden har tagits upp senast på den inskrivningsdag då
dödning söks. Lag (2008:377).

7 §  Övergår tomträtt till ny innehavare, skall denne söka inskrivning
av sitt förvärv.  Om inskrivningen gäller i tillämpliga delar 20 kap.
med följande avvikelser.

Ansökningen skall avslås, om inskrivning av upplåtelsen ej är beviljad
eller sökt eller om förvärvet strider mot 13 kap. 9 § första stycket.
Den tid inom vilken inskrivning skall sökas börjar icke löpa förrän
inskrivning av upplåtelsen blivit sökt.  Bestämmelserna i 20 kap. 13 §
tredje stycket gäller ej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.