22 kap. Inteckning

Inteckning i fast egendom

1 §  Som fastighetsägare anses i detta kapitel den för vilken lagfart
senast är sökt.

2 § En ansökan om inteckning ska göras av fastighetsägaren. Den
ska innehålla uppgift om dels det belopp på vilket inteckningen
ska lyda, dels den eller de fastigheter som avses.

Inteckningens belopp ska anges i svenska kronor eller i sådan
utländsk valuta för vilken det löpande finns tillgång till en
tillförlitlig kurs för växling mellan den aktuella valutan och
svenska kronor.

Ansökan får inte avse del av fastighet. Den får avse flera
fastigheter gemensamt endast om dessa ägs av samma person och
ligger inom samma inskrivningskontors verksamhetsområde. En
ansökan som avser en fastighet som svarar för beviljad eller
sökt inteckning måste avse samma fasta egendom som inteckningen
och får inte också avse en fastighet som inte svarar för
inteckningen. Lag (2008:153).

3 § Ansökan om inteckning ska avslås, om

1. föreskrifterna i 2 § inte iakttagits,

2. på grund av särskild föreskrift eller enligt anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel inteckning inte får
beviljas i fastigheten,

3. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller
sökt,

4. fastigheten frångått sökanden på grund av exekutiv
försäljning eller genom expropriation eller liknande
tvångsförvärv,

5. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då
inteckningen söks samt fastigheten hör till konkursboet,

6. en del av fastigheten har utmätts eller tagits i anspråk
genom betalningssäkring eller fastigheten eller en del av
fastigheten har belagts med kvarstad eller tagits i förvar och
ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp
senast på den inskrivningsdag då inteckningen söks, om inte
ansökningen har medgetts av Kronofogdemyndigheten,

7. ärende angående anteckning enligt 7 § förköpslagen
(1967:868) att kommun beslutat utöva förköpsrätt i fråga om
egendomen upptagits på inskrivningsdag och ansökningen görs av
den som överlåtit egendomen.

Har ärende angående lagfart för sökanden uppskjutits till
senare inskrivningsdag, ska behandlingen av ansökan om
inteckning uppskjutas till samma dag. Lag (2008:377).

4 § Förekommer icke omständighet som avses i 3 §, skall
ansökan om inteckning förklaras vilande, om

1. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad samt
inteckningsansökningen ej medgivits av den som har lagfart,

2. rättegång pågår om hävande eller återgång av förvärv av
fastigheten eller om bättre rätt till denna,

3. sökanden är gift samt den andra makens samtycke fordras
enligt äktenskapsbalkens bestämmelser och samtycke eller annan
tillåtelse enligt nämnda balk inte har givits,

4. sökanden är sambo samt den andra sambons samtycke fordras
enligt bestämmelserna i sambolagen (2003:376) och samtycke
eller annan tillåtelse enligt nämnda lag inte har givits, dock
endast om ärende om anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel av anmälan enligt 5 § andra stycket den lagen
har tagits upp senast på den inskrivningsdag då inteckning
söks,

5. ansökningen enligt lag är beroende av domstols eller annan
myndighets tillstånd.

Förklaras ansökan vilande, skall inskrivningsmyndigheten
utfärda bevis om detta (vilandebevis). Lag (2003:378).

5 § Om det inte finns hinder enligt 3 eller 4 §, skall
inskrivningsmyndigheten bevilja inteckning. Om ansökningen
tidigare har förklarats vilande, får den dock inte beviljas förrän
vilandebeviset har givits in. Lag (1994:449).

5 a § När en inteckning har beviljats, ska ett pantbrev
utfärdas på grundval av inteckningen. Skriftliga pantbrev
utfärdas av inskrivningsmyndigheten, om inte annat följer av
lagen (1994:448) om pantbrevsregister. Datapantbrev utfärdas av
den statliga lantmäterimyndigheten.

Om ett datapantbrev utfärdas i stället för ett tidigare
utfärdat skriftligt pantbrev, förlorar det skriftliga
pantbrevet sin giltighet. Utfärdas ett skriftligt pantbrev i
stället för ett tidigare utfärdat datapantbrev, förlorar
datapantbrevet sin giltighet.

Det finns särskilda bestämmelser om skyldighet för
inskrivningsmyndigheten att utfärda nytt pantbrev eller
vilandebevis i stället för dödad sådan handling samt att i
visst fall bevilja inteckning och utfärda pantbrev när
ersättning på grund av brandförsäkringsavtal tillfallit
borgenär som har panträtt för sin fordran. Lag (2008:541).

5 b § Om det efter en exekutiv försäljning har deponerats medel
som motsvarar pantbrevs belopp, skall inskrivningsmyndigheten på
ansökan av fastighetens nya ägare utfärda nytt pantbrev på
grundval av inteckningen. Det förra pantbrevet gäller därefter
endast rätten till de deponerade medlen. Lag (1994:449).

6 § Inteckning som skulle medföra lika företrädesrätt som annan
inteckning skall vid inskrivningen förklaras gälla efter den andra
inteckningen, om sökanden begär det.  Inteckning som sättes efter annan
gäller efter inteckning med lika rätt som eller bättre rätt än denna,
även om detta ej anges i beslutet.

7 § Inteckning får på ansökan av fastighetsägaren och efter medgivande
av pantbrevets innehavare utsträckas till att avse ytterligare en eller
flera fastigheter (utsträckning).  Om sådan ansökan gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i detta kapitel angående ansökan om inteckning i
flera fastigheter.

8 § Pantbrev får på ansökan av fastighetsägaren och efter medgivande av
pantbrevets innehavare utbytas mot två eller flera nya pantbrev
(utbyte). På begäran skall därvid bestämmas i vilken ordning pantbreven
sinsemellan skall medföra företrädesrätt.  Härom gäller i övrigt 6 §
andra punkten.

8 a § Inteckningar som besvärar endast en fastighet får på
ansökan av fastighetsägaren och efter medgivande av pantbrevens
innehavare sammanföras till en inteckning (sammanföring). Denna
inteckning skall gälla med den företrädesrätt som tillkommer
den av de i sammanföringen ingående inteckningarna som gäller
med sämsta rätt.

Sammanföring får ske endast om inteckningarna

1. besvärar hela fastigheten,

2. är bestämda i samma valuta, och

3. har inbördes lika rätt eller gäller omedelbart efter
varandra eller efter varandra med avbrott endast för
inskrivning av rättighet.

Inteckningar som är införda i pantbrevsregistret får
sammanföras endast om samtliga inteckningar som omfattas av
åtgärden är införda i registret och har samma pantbrevshavare.

Inteckning som avses i första stycket skall förklaras gälla för
ett lägre belopp än det vartill de sammanförda inteckningarna
sammanlagt uppgår, om sökanden begär det och pantbrevens
innehavare medger det. Lag (2004:449).

9 § Inteckning som besvärar endast en fastighet får på  ansökan av
fastighetsägaren och efter medgivande av pantbrevets innehavare
nedsättas efter annan inteckning eller inskrivning av rättighet
(nedsättning).  Inteckning som nedsättes efter annan inskrivning gäller
efter inskrivning med lika rätt som eller bättre rätt än denna, även om
detta ej anges i beslutet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om gemensam
inteckning med följande avvikelser.

Nedsättning efter annan inteckning får ske endast om inteckningarna
besvärar samma fastigheter och nedsättningen skall genomföras på samma
sätt i samtliga dessa.  Svarar fastighet endast enligt 6 kap. 11 § andra
stycket fordras ej att den fastighetens ägare biträtt ansökningen.

För nedsättning efter inskrivning av rättighet som besvärar endast en av
fastigheterna fordras medgivande även av innehavare av sådan inskriven
rättighet i annan av inteckningen besvärad fastighet som efter
nedsättningen kommer att gälla med lika rätt som eller sämre rätt än
inteckningen.  Svarar fastigheten endast enligt 6 kap. 11 § andra
stycket, får nedsättning ske utan att den biträtts eller medgivits av
den fastighetens ägare eller av ägaren av eller rättighetshavare i
stamfastigheten eller fastighet som före den ifrågavarande svarar för
brist i stamfastigheten.  Fordras ej fastighetsägares medverkan till
nedsättningen, får nedsättning ske på ansökan av pantbrevets innehavare.
Är fråga om nedsättning efter inskrivning av rättighet som besvärar
flera av fastigheterna, äger fjärde stycket tillämpning beträffande var
och en av dem.

10 § Inteckning får på ansökan av fastighetsägaren och efter medgivande
av pantbrevets innehavare dödas (dödning).  För dödning av gemensam
inteckning kräves dock icke att ägare av fastighet som svarar endast
enligt 6 kap. 11 § andra stycket biträtt ansökningen.

Om dödning av inteckning när pantbrevet eller vilandebeviset förkommit
finns särskilda bestämmelser.

11 § Gemensam inteckning får på ansökan av fastigheternas ägare och
efter medgivande av pantbrevets innehavare avlyftas från någon eller
några av fastigheterna (relaxation). Besväras fastighet, i vilken
inteckningen skall kvarstå, av panträtt eller annan rättighet som är
inskriven och äger rättigheten lika rätt som eller sämre rätt än
inteckningen, fordras att innehavaren av sådan rättighet medger
relaxationen. Svarar fastighet, från vilken inteckningen skall avlyftas,
endast enligt 6 kap. 11 § andra stycket, får relaxation ske utan att den
biträtts eller medgivits av den fastighetens ägare eller av ägaren av
eller rättighetshavare i stamfastigheten eller fastighet som före den
ifrågavarande svarar för brist i stamfastigheten. Fordras ej
fastighetsägarens medverkan till relaxationen, får relaxation ske på
ansökan av pantbrevets innehavare.

Svarar fastigheterna för flera gemensamma inteckningar, får en av
inteckningarna icke avlyftas från en fastighet utan att sådana åtgärder
vidtages med de övriga inteckningarna att fastigheten icke vidare svarar
för dem gemensamt med någon av de andra fastigheterna.

I fastighet, som bildats genom avstyckning av område vilket förvärvats
av kommun för att ingå i allmän plats inom detaljplan, får på begäran av
kommunen relaxation ske utan hinder av bestämmelserna i första stycket
om att för relaxation fordras medgivande av fastighetsägare och
rättighetshavare, om sannolika skäl föreligger för att områdets värde
uppgår till högst två procent av den odelade fastighetens värde och
relaxationen är väsentligen utan betydelse för fastighetsägarnas och
rättighetshavarnas rätt. Lag (1987:132).

12 § På ansökan av innehavare av pantbrev eller vilandebevis skall
anteckning göras i fastighetsregistrets inskrivningsdel om innehavet.
Är annan förut antecknad som innehavare, skall inskrivningsmyndigheten
sedan anteckning om det nya innehavet skett avföra den tidigare
anteckningen och skriftligen underrätta den som tidigare var antecknad
som innehavare om åtgärden. Skyldighet att underrätta tidigare antecknad
innehavare föreligger dock icke, om det är uppenbart att underrättelsen
saknar betydelse för honom. Föreligger anledning till antagande att
sökanden icke innehar pantbrevet eller beviset, skall föreläggande
meddelas honom att uppvisa detta.

Anmäler den som antecknats som innehavare att innehavet upphört, skall
anteckningen avföras. Lag (2000:226).

13 § När en innehavare av pantbrev lämnar sitt medgivande till
sådana åtgärder som anges i 7–11 §§, fordras att pantbrevet ges in
eller, i fråga om datapantbrev, att det finns hinder mot
avregistrering enligt 10 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister och
att någon begäran om att hindret skall hävas inte har framställts.
Lag (1994:449).

14 § Om åtgärd som anges i 7 – 11 § berör vilandeförklarad ansökan om
inteckning, gäller vad som för sådan åtgärd är föreskrivet om pantbrevet
och dess innehavare i stället vilandebeviset och innehavaren av detta.

Inteckning i tomträtt

15 § Bestämmelserna i 1 – 14 §§, utom i vad avser gemensam inteckning,
äger motsvarande tillämpning i fråga om inteckning i tomträtt, varvid
med lagfart likställes inskrivning av tomträtt.

23 kap. Inskrivning av annan nyttjanderätt än tomträtt samt avservitut
och rätt till elektrisk kraft

Inskrivning i fast egendom

1 § Vill innehavaren av annan genom avtal upplåten nyttjanderätt än
tomträtt eller av servitut eller rätt till elektrisk kraft, som
upplåtits genom avtal, söka inskrivning, skall han inge den handling på
vilken rättigheten grundas. Inskrivning får sökas även av
fastighetsägaren.

2 § En ansökan om inskrivning enligt 1 § ska avslås, om

1. den handling som rättigheten grundas på inte har kommit in
eller, om den har lämnats elektroniskt, det inte har skett på
det sätt som anges i 19 kap. 11 a § eller enligt de
föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,

2. föreskrift i lag beträffande sådan upplåtelse som ansökan
angår inte har iakttagits och föreskriften inte avser
giltigheten av endast visst förbehåll,

3. upplåtelsen står i strid med en mot upplåtaren gällande
inskränkning i hans rätt att förfoga över egendomen och, när
upplåtelsen skedde, lagfart inte var beviljad för upplåtaren
eller, om så var fallet, ärende om anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel av inskränkningen var
upptaget på inskrivningsdag,

4. inskrivning av tomträtt i fastigheten är beviljad eller
sökt,

5. fastigheten före upplåtelsen överlåtits till någon vars
förvärv enligt 17 kap. 1 eller 4 § äger företräde framför
upplåtelsen,

6. fastigheten före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund av
exekutiv försäljning eller genom expropriation eller liknande
tvångsförvärv,

7. fastigheten har belagts med kvarstad eller tagits i förvar
och ett ärende angående anteckning om åtgärden har tagits upp
senast på den inskrivningsdag då inskrivning söks,

8. upplåtelsen avser arrende eller hyra som enligt förbehåll i
upplåtelsehandlingen inte får inskrivas,

9. upplåtelsen avser rätt till elektrisk kraft och skriftligt
medgivande till inskrivning inte föreligger,

10. det är uppenbart att upplåtelsen av annan grund är ogiltig
eller att rätttigheten upphört eller av annat skäl inte kan
göras gällande.

Har ärende angående lagfart för upplåtaren uppskjutits till
senare inskrivningsdag, ska behandlingen av ansökan om
inskrivning uppskjutas till samma dag. Lag (2008:377).

3 § Förekommer icke omständighet som avses i 2 §, skall ansökan om
inskrivning förklaras vilande, om

1. upplåtaren ej har lagfart,

2. rättegång pågår om upplåtelsens giltighet eller om hävande eller
återgång av förvärv av fastigheten eller om bättre rätt till denna,

3. rättigheten är upplåten i del av fastighet, vilken återstår efter
förvärv av område eller av andel som enligt fångeshandlingen skall
utbrytas, och frågan om fastighetsbildning icke blivit slutligen
avgjord,

4. upplåtelsen enligt lag är beroende av domstols eller annan myndighets
tillstånd.

Kommer i fall som anges i första stycket 3 fastighetsbildning ej till
stånd, anses ansökningen avse den odelade fastigheten.

4 § Rättighet, som skulle ha företräde framför annan rättighet som avses
i detta kapitel eller utgöres av inteckning, skall vid inskrivningen
förklaras gälla efter den andra rättigheten, om sökanden begär det.

Rättighet som sättes efter annan rättighet gäller efter rättighet med
lika rätt som eller bättre rätt än denna även om detta ej anges i
beslutet.

5 § Inskriven rättighet får på ansökan av rättighetshavaren med
fastighetsägarens samtycke nedsättas efter annan inskriven rättighet
(nedsättning). Bestämmelsen i 4 § andra stycket äger därvid motsvarande
tillämpning.

6 § Inskrivning får på ansökan av rättighetshavaren dödas helt eller
till viss del (dödning). Har rättigheten upphört helt eller till viss
del, får inskrivningen på ansökan av fastighetsägaren dödas till
motsvarande del.

Inskrivning får avföras, om det är uppenbart att den inskrivna
rättigheten icke gäller i fastigheten. Lag (1975:1085).

7 § Bestämmelserna i 1 – 6 §§ äger med följande avvikelser motsvarande
tillämpning i fråga om rättighet som grundar sig på förvärv som anges i
17 kap. 11 § och i övrigt är av den beskaffenhet som avses i detta
kapitel.

Nyttjanderätt som anges i 12 kap. 2 § ärvdabalken får ej inskrivas.
Ansökan om inskrivning på grund av testamente eller förrättning får ej
bifallas innan testamentet eller förrättningen vunnit laga kraft.  I
avvaktan på att hindret undanröjes skall ansökningen förklaras vilande.

Inskrivning i tomträtt

8 § Bestämmelserna i 1 – 7 §§ äger motsvarande tillämpning i fråga om
inskrivning i tomträtt, varvid med lagfart likställes inskrivning av
tomträtt.  Ansökan om inskrivning i tomträtt skall dock avslås, om
inskrivning av tomträttsupplåtelsen ej är beviljad eller sökt.

Övriga bestämmelser

9 § Kommer en inskriven rättighet till följd av ett förordnande enligt 5
kap. 33 a § eller 7 kap. 13 § fastighetsbildningslagen (1970:988) att
gälla i en annan fastighet än den i vilken den har blivit inskriven,
skall rättigheten inskrivas i den andra fastigheten. En sådan
inskrivning ger samma rätt till företräde som om den verkställts efter
ansökan. Lag (1989:722).

24 kap. Inskrivning av förklaring om tillbehör till fastighet

1 § En fastighetsägare har rätt att ansöka om inskrivning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel av en förklaring som
avses i 2 kap. 3 §. Som fastighetsägare anses i detta kapitel
den för vilken lagfart senast är sökt.

Ansökan ska avslås, om

1. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad och
inskrivningsansökan inte har medgetts av den som har lagfart,

2. en eller flera inteckningar gäller i fastigheten och varje
borgenär för vars fordran pantbrev på grund av sådan inteckning
utgör säkerhet inte med ingivande av pantbrevet har medgett
ansökan,

3. fastigheten har frångått sökanden på grund av exekutiv
försäljning eller genom expropriation eller liknande
tvångsförvärv,

4. sökanden är i konkurs eller försätts i konkurs den dag då
inskrivningen söks samt fastigheten hör till konkursboet,

5. fastigheten eller en del därav är utmätt eller utmäts den
dag då inskrivningen söks och Kronofogdemyndigheten inte har
medgett ansökan,

6. fastigheten eller en del därav har tagits i anspråk genom
betalningssäkring eller tas i anspråk den dag då inskrivningen
söks och Kronofogdemyndigheten inte har medgett ansökan,

7. fastigheten eller en del därav är belagd med kvarstad eller
tagen i förvar eller beläggs med kvarstad eller tas i förvar
den dag då inskrivningen söks och Kronofogdemyndigheten inte
har medgett ansökan.

Om ett ärende angående lagfart för sökanden har skjutits upp
till en senare inskrivningsdag, ska behandlingen av
inskrivningsansökan skjutas upp till samma dag. Lag (2008:377).

2 § En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § ska tas
bort på ansökan av fastighetsägaren.

För en ansökan enligt första stycket gäller 1 § andra och
tredje styckena. I stället för vad som föreskrivs i 1 § andra
stycket 2 gäller dock att ansökan ska avslås, om inte varje
borgenär som har företagshypotek i fastighetsägarens
näringsverksamhet har medgett ansökan genom att ge in
företagsinteckningsbrevet till inskrivningsmyndigheten.
Lag (2008:989).

3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ tillämpas också på tomträtt som
har inskrivits. Därvid likställs inskrivning av tomträtt med
lagfart. Lag (1984:651).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.