5 kap. Verkan av att fast egendom frånvinnes någon efter klander m.m.

1 §  Avträder någon fast egendom efter klander, skall han dessutom utge
ersättning för avkastning, som egendomen frambringat under tid efter det
att han fick kännedom om att annan ägde bättre rätt till egendomen eller
stämning delgavs honom. Ersättning skall också utges för arrendeavgift,
hyra och annan inkomst av egendomen, som belöper på nämnda tid. Han får
dock tillgodoräkna sig skälig ersättning för de kostnader han haft för
att erhålla avkastningen och inkomsten samt för att under angivna tid
underhålla egendomen.

Om avkastningen eller inkomsten på grund av den avträdandes försumlighet
understigit vad som skäligen kunnat erhållas, skall han ersätta
skillnaden.

2 §  Har egendomen skadats eller på annat sätt minskats i värde till
följd av åtgärd eller annan omständighet som är att hänföra till den som
avträder egendomen, skall denne ersätta värdeminskningen, om och i den
mån det med hänsyn till beskaffenheten av hans förfarande och
omständigheterna i övrigt ej kan anses obilligt.

3 §  Den som vinner egendomen är skyldig att ersätta den som avträder
egendomen nödvändig kostnad som denne haft utöver vad som fordrats för
egendomens underhåll under den tid han innehaft denna. Även nyttig
kostnad skall ersättas, om den ej gjorts under tid som anges i 1 §.
Ersättning för nyttig kostnad utgår dock med högst det belopp varmed
egendomens värde höjts genom den åtgärd som kostnaden avser.

4 §  Den som vill framställa anspråk på ersättning enligt 1-3 §§ skall
väcka talan inom två år från det egendomen avträdes. Iakttages ej tiden,
är rätten till talan förlorad. Om den ena parten väckt talan i rätt tid,
har den andra parten rätt till kvittning, fastän hans rätt till talan är
förlorad.

5 §  Har den som avträder egendomen haft annan än nödvändig kostnad för
denna och kan vad som sålunda påkostats skiljas från egendomen, får han
föra bort det, om icke den vinnande vill lösa det enligt vad som sägs
nedan.

Vill den som avträder egendomen begagna sin rätt enligt första stycket,
skall han inom en månad från den dag då egendomen avträddes eller, om
han före utgången av denna tid väckt talan om ersättning enligt 3 §,
från den dag då dom, varigenom hans talan helt eller delvis lämnats utan
bifall, vann laga kraft, erbjuda den som vunnit egendomen att lösa vad
han önskar föra bort. Vill den vinnande begagna sig av erbjudandet,
skall han inom en månad från erbjudandet underrätta den som avträder
egendomen därom samt dessutom, om samtidigt med erbjudandet krävts
säkerhet för lösesumman, ställa betryggande säkerhet för den.
Försummar den vinnande något av vad som sålunda föreskrives, är hans
rätt att lösa förlorad.

6 § Det som ej förts bort inom tre månader efter det att erbjudandet om
inlösen avvisades eller tiden för dess antagande utgick, tillfaller den
vinnande utan ersättning.

Den som avträder egendomen får ej utan den vinnandes samtycke föra bort
något från egendomen, innan han ställt betryggande säkerhet för vad han
enligt 1 eller 2 § kan vara skyldig att utge eller, om ersättningen
blivit bestämd till beloppet, han betalat detta.

Om den som avträder egedomen fört bort något från denna, skall han
återställa egendomen i dess tidigare skick.

7 § Bestämmelserna i 1-6 §§ äger motsvarande tillämpning när fast
egendom överlåtits till flera och tvist om företrädet uppstår mellan
dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.