Skatteflyktslagen

Lag (1995:575) mot skatteflykt

1 § Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal och
statlig inkomstskatt. Lag (2007:1401).

2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan
rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig
skatteförmån för den skattskyldige,

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i
rättshandlingen eller rättshandlingarna,

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha
utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot
lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas
allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt
tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.
Lag (1997:777).

3 § Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om
rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med
hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från
skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast
till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i
stället fattas som om den skattskyldige hade valt det
förfarandet. Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet
inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat,
skall underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt
belopp. Lag (1997:777).

4 § Fråga om tillämpning av denna lag prövas av
förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. Om
handläggning av framställning om tillämpning av lagen och om
överklagande av beslut i anledning av sådan framställning
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap.
taxeringslagen (1990:324).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av
de frister som enligt 4 kap. 19-22 §§ taxeringslagen gäller för
beslut om eftertaxering. Lag (2009:822).

Övergångsbestämmelser

1995:575
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på
rättshandlingar som företagits efter ikraftträdandet.

1997:777
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas på
rättshandlingar som har företagits efter ikraftträdandet.

2003:714
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter
i 4 § första stycket gäller fortfarande för framställning av
skattemyndighet som har getts in före ikraftträdandet.

2007:1401
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2008 års taxering. Den äldre bestämmelsen
gäller fortfarande vid 2007 och tidigare års taxeringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.