Socialavgiftslagen

1 kap. Innehåll och definitioner

Innehåll
1 § I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social
trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns även i lagen
(1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från socialavgifterna finns i lagen
(2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980). Lag (2007:284).

2 § Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenavgifter enligt 3
kap.
3 § Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan
medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgifter enligt denna lag.

Definitioner
4 § Termer och uttryck som används i denna lag omfattar också motsvarande utländska
företeelser, om inte annat anges.

5 § I denna lag avses med
F-skattsedel: sådan skattsedel som innebär att innehavaren skall betala F-skatt enligt
skattebetalningslagen (1997:483),näringsverksamhet: näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen (1999:1229), inkomst av tjänst: inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen.
Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller också i fråga
om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och delägare i dem.

Arbete i Sverige
6 § Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet.
Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige
som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit
anses bedriven här i landet.

Arbete på fartyg
7 § Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2 kap. 8
§ socialförsäkringslagen (1999:799).

Utsändning
8 § Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren
bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2
kap. 9 § socialförsäkringslagen (1999:799).

Diplomater
9 § Arbete som utförs av en person som tillhör en utländsk stats beskickning eller
karriärkonsulat anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med
bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§
lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan
persons personliga tjänare.

Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell
organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa
fall, anses som arbete i Sverige endast i den utsträckning det är förenligt med vad som
följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.
Arbete i utlandet

10 § Med arbete i utlandet avses annat förvärvsarbete än arbete i Sverige.

2 kap. Arbetsgivaravgifter

Avgiftsskyldigheten
1 § Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

Förmån som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska
anses utgiven av den i vars tjänst rättigheten förvärvades.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§. Lag (2008:824).

2 § Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgiftspliktig ersättning
utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande. I
fråga om sådana avgiftspliktiga ersättningar skall arbetsgivaravgifter i stället betalas av
den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen.

3 § Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan avgiftspliktig
ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges av en fysisk person som
är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en
anställning i Sverige hos någon annan än den som utgett ersättningen. I sådant fall ska
arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige. Lag
(2008:824).

Situationer när avgifter skall betalas
4 § Arbetsgivaravgifter skall, om inte annat följer av 5-9 §§, betalas på avgiftspliktig
ersättning för
1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk
socialförsäkring enligt gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

Undantag

Mottagaren av ersättningen har F-skattsedel
5 § Arbetsgivaravgifter skall inte betalas om den som tar emot ersättning för arbete har en
F-skattsedel antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om
innehav av en F-skattsedel får godtas om uppgiften lämnas i en anbudshandling, en
faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens och
betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om innehav av en F-skattsedel
får dock inte godtas om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Om betalningsmottagaren har en F-skattsedel med sådant villkor som avses i 4 kap. 9 §
skattebetalningslagen (1997:483), skall arbetsgivaravgifter inte betalas om F-skattsedeln
åberopas skriftligen.

Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa.

Ersättning som utges av privatpersoner
6 § Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett dödsbo, om det kan
antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer
att understiga 10 000 kronor och annat inte anges i 7 §.

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen utgör
1. en utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, eller
2. sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 §
föräldrabalken.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har kommit
överens om att arbetsgivaravgifter skall betalas på ersättningen. En sådan
överenskommelse gäller dock inte om mottagaren har en F-skattsedel utan sådant villkor
som avses i 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

Avtal om betalning av socialavgifter
8 § Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person som är bosatt utomlands eller
en utländsk juridisk person, om
1. utgivaren saknar sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 §
inkomstskattelagen (1999:1229), och
2. utgivaren och mottagaren har kommit överens om att arbetsgivaravgifter inte skall
betalas på ersättningen. Lag (2001:909).

Ersättningar från handelsbolag till delägare i bolaget
9 § Ett handelsbolag skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättning till delägare i
handelsbolaget.

Avgiftspliktig ersättning
10 § Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga.
Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte
pension.

Bestämmelser om värdering av förmåner finns i 9 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483).

11 § Med ersättning för arbete likställs i denna lag
1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen
(1997:483) skall undantas vid beräkning av skatteavdrag,
2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047)
om sjuklön, varvid ersättningen skall anses ha betalats ut till den person som sjuklönen
avser,
4. forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curie-stipendium), om
stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person, och
5. ersättning från semesterkassa. Lag (2004:849).

Avgiftsfri ersättning

Skattefria ersättningar
12 § En ersättning är avgiftsfri om den
1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 2 eller 3 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta, eller
3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl. Lag (2009:1064).

13 § Har upphävts genom lag (2009:1064).

Ersättning understigande visst belopp
14 § En ersättning till en person är avgiftsfri om ersättningen till den personen under året
understigit 1 000 kronor.

Vissa ersättningar vid sjukdom m.m.
15 § En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med
anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar sjukpenning,
föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 16
§, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Vissa ersättningar för vilka särskild löneskatt skall betalas
16 § Ersättningar från avtalsförsäkringar m.m., som enligt 1 § första stycket 1-5 lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda
skatt, är avgiftsfria.

Ersättning för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas
17 § En ersättning, för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas enligt lagen
(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, är avgiftsfri.

Ersättning från vinstandelsstiftelse
18 § En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk
person med motsvarande ändamål, som enligt 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring inte skall beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande
inkomst, är avgiftsfri.

Ersättning till idrottsutövare
19 § En ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 kap.
7-13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja
idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har
uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ersättning för skiljemannauppdrag
20 § En ersättning för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skiljeförfarandet är
av utländsk nationalitet.

Ersättning som motsvarar utgifter i arbetet
21 § Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättningen till den
delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas uppgå till minst 10
procent av ersättningen från utgivaren under samma år.

Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta.

Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grundad på de
genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.

Ersättning till barn i vissa fall
22 § Ersättning för arbete till barn är avgiftsfri, om avdrag för utgiften för ersättningen
inte får göras enligt 60 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vissa förmåner och ersättningar från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
23 § Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 49 kap. 16 §, 50 kap. 7 § eller 57 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) skall tas upp i inkomstslaget tjänst är avgiftsfri.

Avgiftsunderlaget

Huvudregel
24 § Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de
avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad.

I avgiftsunderlaget skall också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri ersättning som
sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalendermånaden blir avgiftspliktig.

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
25 § När avgiftsunderlaget bestäms skall ersättning till företagsledare, make och barn
anses ha utgetts till den som enligt bestämmelserna i 60 kap. 12-14 §§
inkomstskattelagen (1999:1229) skall beskattas för ersättningen.

Avgifterna och avgiftsberäkningen
Huvudregel
26 § Arbetsgivaravgifterna är 25,39 procent av
avgiftsunderlaget och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 5,95 %
2. föräldraförsäkringsavgift 2,20 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 %
5. arbetsmarknadsavgift 4,65 %
6. arbetsskadeavgift 0,68 %
Lag (2009:1160).

Avgifter för personer som har fyllt 65 år

27 § På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall bara
ålderspensionsavgiften betalas.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år
28 § På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år ska hela
ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas.
Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort. Lag (2008:1266).

29 § Har upphävts genom lag (2006:1345).
30 § Har upphävts genom lag (2006:1345).

3 kap. Egenavgifter

Avgiftsskyldigheten
1 § En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst skall betala egenavgifter enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelser om avgiftspliktig inkomst finns i 3-8 §§.

Situationer när avgifter skall betalas
2 § Egenavgifter skall betalas på avgiftspliktig inkomst av
1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av svensk
socialförsäkring enligt gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet
3 § Överskott av näringsverksamhet är avgiftspliktig, om den som har inkomsten har
arbetat i verksamheten i inte oväsentlig omfattning.

Avgiftspliktig inkomst av tjänst

Inkomst av självständigt bedriven verksamhet
4 § Inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas
som näringsverksamhet är avgiftspliktig.

Ersättning som utges av privatpersoner
5 § En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person eller ett dödsbo är
avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter enligt 2
kap. 6 § inte skall betalas på ersättningen.

Inkomster som omfattas av avtal om betalning av

socialavgifter
6 § En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person som är bosatt utomlands eller
en utländsk juridisk person är avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst
och arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 8 § inte skall betalas på ersättningen.

Marie Curie-stipendier
7 § Forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curie-stipendium) är
avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en
svensk juridisk person.

Inkomster för den som har F-skattsedel
8 § Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga, om den
som gett ut ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § inte skall betala
arbetsgivaravgifter. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om
arbete samt sådan ersättning som enligt 2 kap. 11 § 1, 2 eller 4 likställs med ersättning
för arbete.

Avgiftsfri inkomst

Ersättningar under 1 000 kronor
9 § Sådana ersättningar för arbete från en utbetalare som sammanlagt under året
understiger 1 000 kronor är avgiftsfria.
Detta gäller inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning
10 § Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring är avgiftsfri.

Detta gäller också sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och
motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av regeringens
förordnande.

Ersättning till näringsidkare utan F-skattsedel
11 § En ersättning för arbete som utgör inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet är
avgiftsfri, om den som utger ersättningen skall betala arbetsgivaravgifter på den enligt
bestämmelserna i 2 kap.

Avgiftsunderlaget
12 § Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de
avgiftspliktiga nettoinkomsterna vid den avgiftsskyldiges taxering till inkomstskatt.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en annan
näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag skall inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under året före
taxeringsåret.

Avgifterna och avgiftsberäkningen
13 § Egenavgifterna är 23,68 procent av avgiftsunderlaget
och utgörs av
1. sjukförsäkringsavgift 6,78 %
2. föräldraförsäkringsavgift 2,20 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 %
5. arbetsmarknadsavgift 2,11 %
6. arbetsskadeavgift 0,68 %
Lag (2009:1160).

Avgiftsunderlag mindre än 1 000 kronor
14 § Inga egenavgifter skall betalas om avgiftsunderlaget understiger 1 000 kronor.

Avgifter för personer som har fyllt 65 år
15 § Den som vid ingången av året före taxeringsåret har fyllt 65 år skall bara betala
ålderspensionsavgiften.

Avgifter för personer som inte har fyllt 26 år
15 a § Den som vid ingången av året före taxeringsåret inte har fyllt 26 år ska betala hela
ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för
avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller
bort. Lag (2008:1266).

Avgifter för personer som har pension
16 § Den som har haft hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension hela året före taxeringsåret skall
bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning
eller hel aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring någon del av
året före taxeringsåret. Lag (2002:216).

Sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning
17 § Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 3 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring gäller med karenstid skall betala sjukförsäkringsavgift efter en procentsats som
beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäkringens utgifter.

18 § Har upphävts genom lag (2006:1345).
19 § Har upphävts genom lag (2006:1345).

4 kap. Förfarandet

Betalning av socialavgifter
1 § Föreskrifter om bestämmande, debitering, redovisning och betalning av avgifter enligt
denna lag finns i skattebetalningslagen (1997:483).

Skattebrott m.m.
2 § I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i
skattebrottslagen (1971:69) och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter. Lag (2003:551).

Verkställighetsföreskrifter
3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 kap. 21 § tredje stycket och 3 kap. 17 §
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Övergångsregler
Övergångsbestämmelser
2000:980

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Genom lagen upphävs lagen (1981:691) om socialavgifter.
3. Äldre bestämmelser om arbetsgivaravgifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som
betalas ut före ikraftträdandet.
4. Äldre bestämmelser om egenavgifter gäller fortfarande i fråga om inkomster som
uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter
utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret.
5. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På
ersättning till en sådan person skall inga avgifter betalas om denna vid årets ingång har
fyllt 65 år.
6. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På
inkomster som en sådan person har skall inga avgifter betalas, om personen har fyllt 65 år
vid ingången av året före taxeringsåret.
7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som har inträffat före
utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter eller på ersättning för
arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän
försäkringskassa eller Försäkringskassan efter utgången av juni 1993, allt under
förutsättning att ersättningen utgår på grund av ansvarighetsförsäkring vilken meddelats
enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast ersättning som inte avser de första
180 dagarna efter skadetillfället och som för en och samma arbetstagare beräknas på
lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Lag (2004:849).
8. En förbindelse som avses i 2 kap. 11 eller 12 § eller 15 kap. 18 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 januari 2001 skall alltjämt gälla,
om arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 4 § denna lag inte skall betalas på den ersättning som
omfattas av förbindelsen.
9. Bestämmelsen i 2 kap. 30 § skall tillämpas i fråga om avgifter på ersättningar som
betalas ut efter utgången av år 2001.

2001:909
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om avgiftspliktig ersättning som utgetts före ikraftträdandet

2002:973
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och
med den 1 januari 2003.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med
den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2002 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2003:551
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre bestämmelser tillämpas i de fall 11 § förmånsrättslagen (1970:979), i sin lydelse
enligt lagen (1975:1248) om ändring i nämnda lag, tillämpas.

2004:849
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 11 § gäller i fråga om ersättning som har betalats till en
allmän försäkringskassa.

2004:1056
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och
med den 1 januari 2005.
3. Äldre bestämmelser i 2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på arbetsgivaravgifter som
belöper på tid före ikraftträdandet.
4. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med
den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar
efter utgången av år 2004.

2005:829
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och
med den 1 januari 2006.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs från och med
den 1 januari 2006. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
2005 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2005 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2006:1345
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut från och
med den 1 januari 2007.
3. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i dess äldre lydelse och de upphävda bestämmelserna i 2
kap. 28-30 §§ tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.
4. De upphävda bestämmelserna i 2 kap. 28 och 29 §§ tillämpas även på ersättning som
betalas ut under 2007.
Vid tillämpningen av 2 kap. 28 § skall dock
a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
b) beloppet vara 1 545 kronor i stället för 3 090 kronor.
5. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 30 § tillämpas även på ersättning som betalas ut
under 2007. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall dock procenttalet vara 2,5 i stället
för 5.
6. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas inte i fråga om ersättning till
arbetstagare som enligt 2 kap. 27 § bara skall betala ålderspensionsavgift.
7. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas fortfarande på inkomst
som uppbärs före ikraftträdandet.
8. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas även på inkomst som
uppbärs under 2007.
Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § första stycket skall dock,
a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
b) beloppet vara 4 500 kronor per år i stället för 9 000 kronor per år.
Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § andra stycket skall beloppet vara 18 540 kronor per år i
stället för 37 080 kronor per år.
Vid tillämpningen av 3 kap. 19 § skall beloppen vara 18 540 kronor per år i stället för 37
080 kronor per år. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall iakttagas vad som sägs i
punkt 4.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006 respektive såväl
före som efter utgången av år 2007 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2006
respektive tiden efter utgången av år 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.
9. Bestämmelserna i punkt 8 tillämpas inte på inkomst som uppbärs av den som enligt 3
kap. 15 och 16 §§ bara skall betala ålderspensionsavgift.

2007:284
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den
30 juni 2007.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30
juni 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet skall, om den
avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig
till tiden efter den 30 juni 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2007:966
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den
31 december 2007.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31
december 2007. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2008:824
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på ersättning som betalas ut
efter den 31 december 2008.

2008:1266
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 28 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den
31 december 2008.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 15 a § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31
december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om
den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses
hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2008:1269
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som betalas ut efter den
31 december 2008.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31
december 2008. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om
den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses
hänförlig till tiden efter den 31 december 2008 som svarar mot förhållandet mellan den del
av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2009:1064
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut
efter den 31 december 2009.

2009:1160
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som betalas ut
efter den 31 december 2009.
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som uppbärs efter
den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet
ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst
anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan
den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.