10 Kap. Bostadsarrende

1 § Bostadsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat
ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt
att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är
uppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat
ändamål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom närstående.

Vad som föreskrivs i denna balk om bostadsarrende gäller också i
tillämpliga delar när jord upplåts på arrende till en förening som har
till huvudsakligt ändamål att i sin tur upplåta arrende som avses i
första stycket till sina medlemmar. Bestämmelsen i 4 § första stycket 1
skall i sådant fall avse bostadshus på arrendestället som ägs av någon
till vilken föreningen har upplåtit arrende. Vad som har sagts nu medför
dock inte att föreningen får sätta någon annan i sitt ställe utan
jordägarens samtycke. Lag (1985:279).

2 § Avtal om bostadsarrende skall träffas för viss tid, minst fem år,
eller för arrendatorns livstid.

Är arrendetiden icke bestämd enligt vad som sagts nu, gäller avtalet för
fem år.  Har avtal träffats för kortare tid, gäller det dock för den
överenskomna tiden, om arrendenämnden godkänt avtalet i denna del.

Förbehåll om rätt för jordägaren att i annat fall än som anges i 7 kap.
5 och 30 §§ samt 8 kap. 6, 14, 18 och 23 §§ återtaga arrendestället
eller del därav före arrendetidens utgång gäller endast om det godkänts
av arrendenämnden.

3 § Vid arrende för viss tid skall uppsägning alltid ske för att avtalet
skall upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Vill jordägaren eller
arrendatorn att arrendevillkoren ändras för en ny arrendeperiod, skall
han meddela motparten detta i den ordning som enligt 8 kap. 8 § gäller
för uppsägning. Uppsägning och begäran om villkorsändring skall ske
senast ett år före arrendetidens utgång.

Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på fem år
eller, om begäran om villkorsändring har gjorts, på den tid och de
villkor i övrigt som bestäms enligt 6 a §.

Förbehåll som strider mot första eller andra stycket gäller mot
arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden. Förbehåll om längre tid
för förlängning av avtalet än som anges i andra stycket gäller dock utan
sådant godkännande. Lag (1984:678).

4 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ om förlängning av arrendeavtal
gäller vid arrende för viss tid, utom när

1. hus som avses i 1 § ej finns på arrendestället då avtalet senast
kan uppsägas från jordägarens sida, eller

2. jordägaren säger upp arrendeavtalet på den grund att
arrenderätten är förverkad eller förhållande som avses i 8 kap. 14 §
föreligger, dock inte om i uppsägningen anges att den sker till
arrendetidens utgång.

Förbehåll att arrenderätten icke skall vara förenad med rätt till
förlängning gäller, om det godkänts av arrendenämnden.
Lag (1995:1474).

5 § Om jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn
rätt till förlängning av detta, utom när

1. arrenderätten är förverkad eller förhållande som avses i 8
kap. 14 § föreligger,

2. arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i
sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas,

3. byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov i fall då
sådant erfordrats eller i strid med en detaljplan eller
områdesbestämmelser eller därmed jämförligt beslut av myndighet
angående markens bebyggande eller användning,

4. i annat fall byggnad på arrendestället inte står i
överensstämmelse med en detaljplan eller områdesbestämmelser
och jordägaren gör sannolikt, att han skall använda
arrendestället i enlighet med planen eller bestämmelserna,

5. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället skall användas
för bebyggelse av annat slag än det som avses med upplåtelsen
eller för jordbruk, industri eller annan ekonomisk verksamhet,
samt jordägarens intresse att kunna förfoga över arrendestället
för sådant ändamål påtagligt överväger arrendatorns intresse av
fortsatt arrende,

6. jordägaren i annat fall har befogad anledning att upplösa
arrendeförhållandet.

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn
avträder endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen
kan förlängas såvitt avser arrendestället i övrigt, har
arrendatorn utan hinder av första stycket rätt till sådan
förlängning. Lag (2003:626).

6 § Vid förlängning av arrendeavtal utgår arrendeavgiften med skäligt
belopp. Kan jordägaren och arrendatorn inte enas om hur stor
arrendeavgiften bör vara, skall avgiften bestämmas så att den kan antas
motsvara arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalets innehåll
och omständigheterna i övrigt.

Förlängning skall ske för tid som motsvarar arrendetiden, om denna ej
överstiger fem år, och i annat fall för fem år. Förlängning kan även ske
för annan tid än som sagts nu, om detta av särskild anledning är
lämpligare.  Annat av jordägaren eller arrendatorn uppställt villkor
skall gälla i den mån det är skäligt med hänsyn till arrendeavtalets
innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade
förhållanden och omständigheterna i övrigt.

I den mån ändring av arrendevillkoren ej påkallas, skall samma villkor
som förut gälla.

Träffas vid förlängning av arrendeavtal överenskommelse om villkoren för
det fortsatta arrendet, skall överenskommelsen, oavsett bestämmelserna i
första och andra styckena, lända till efterrättelse i den mån ej annat
följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk. Lag (1979:371).

6 a § I fråga om förlängning av arrendeavtal och om villkorstvist
tillämpas i övrigt 9 kap. 9 a–13 §§. Hänvisningarna till 9 kap. 9 §
skall dock i stället avse 6 § detta kapitel. Lag (1984:678).

7 § Utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta annan i sitt
ställe, om ej annat följer av andra och tredje styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta
arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han
skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot
erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde.  Har
arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt
nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga
vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen.  Vill
jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom
inom en månad.

Genom bodelning, arv eller testamente eller genom exekutiv försäljning
eller i arrendatorns konkurs kan arrenderätten övergå till annan med
vilken jordägaren skäligen kan nöjas, utan att erbjudande enligt andra
stycket lämnats.

Förbehåll som strider mot andra eller tredje stycket gäller mot
arrendatorn, om det godkänts av arrendenämnden.

En reaktion på ”10 Kap. Bostadsarrende”

 1. Jag är medlem i en koloniträdgårdsförening.
  Arrendet beskrivs som lägenhetsarrende, men i kontraktet står följande.
  ”Arrendestället skall användas till kolonilotter.
  Arrendator äger rätt att på arrendestället bibehålla honom tillhöriga kolonistugor. Arrendator förbinder sig att ej använda byggnaderna som helårsbostäder.”
  Min fråga: Vi får inte använda byggnaderna som helårsbostäder. Det måste innebära att vi får bo i stugorna sommartid.
  Nu menar Koloniträdgårdsförbundet att detta betyder att vi våra arrenden är bostadsarrenden, oaktat att kontraktet talar om lägenhetsarrenden. Stämmer detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.