3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar

1 §  Var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom
taga skälig hänsyn till omgivningen.

2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och
medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten
eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv
utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för
honom.

Om en fastighet är upplåten med tomträtt, skall vad som i första stycket
sägs om fastighetens eller områdets ägare i stället gälla
tomträttshavaren. Lag (1992:1209).

3 § Den som avser att utföra eller låta utföra grävning eller
liknande arbete på sin fastighet skall vidta varje skyddsåtgärd
som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande
fastigheter. Bestämmelser om ersättning för skador till följd
av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap. miljöbalken.

Medför skyddsåtgärd uppenbarligen högre kostnad än den skada
som åtgärden avser att förebygga, får åtgärden underlåtas.
Skadan skall dock ersättas enligt bestämmelserna i 32 kap.
miljöbalken. Om det begärs, skall säkerhet enligt vad som sägs
i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos länsstyrelsen för
ersättningen innan arbetet börjar.

Om en byggnad eller någon annan anläggning som hör till en
angränsande fastighet, till följd av vårdslöshet vid
uppförandet eller brist i underhållet, är av sådan beskaffenhet
att särskild skyddsåtgärd är nödvändig för att förebygga skada
med anledning av arbete som inte sträcks nedanför vanligt
källardjup, skall åtgärden bekostas av den angränsande
fastighetens ägare. Om anläggningen hör till en tomträtt, skall
åtgärden i stället bekostas av tomträttshavaren. Lag (2003:626).

4 § Åtgärder för att förebygga skada till följd av grävning
eller liknande arbete får vidtas på annans fastighet, om det är
nödvändigt för att undvika oskälig kostnad eller annan
synnerlig olägenhet. Skada och intrång skall ersättas. Den som
enligt 3 § tredje stycket skall bekosta arbetet är dock inte
berättigad till ersättning. Om det begärs, skall säkerhet
enligt vad som sägs i 2 kap. utsökningsbalken ställas hos
länsstyrelsen för ersättningen innan arbetet börjar.
Lag (2003:626).

5 § Bestämmelserna i 6–11 §§ tillämpas i fråga om byggnader
och andra anläggningar som uppfyller följande villkor:
1. olika delar av anläggningen hör till skilda fastigheter,
och

2. minst en del av anläggningen hör till en tredimensionell
fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme.

Om en anläggning eller en del av denna hör till en tomträtt,
gäller vad som sägs om fastigheten i stället tomträtten.
Lag (2009:180).

6 § Bestämmelserna i 3 § första och andra styckena och 4 §
tillämpas också vid byggnadsarbete på en del av en sådan
anläggning som avses i 5 §, om arbetet medför risk för skada på
någon annans del av anläggningen.

Skyddsåtgärder på någon annans del av anläggningen skall dock
bekostas av den anläggningsdelens ägare, om

1. risken för skada på anläggningsdelen beror på att denna är
vårdslöst uppförd eller bristfälligt underhållen, och

2. arbetet varken är särskilt ingripande eller av annan
anledning medför särskild risk.

I fall som avses i andra stycket är ägaren av den
anläggningsdel som riskerar att skadas inte berättigad till
ersättning enligt 4 §. Lag (2003:626).

7 § Den som äger en del av en sådan anläggning som avses i 5 §
har rätt att för utförande av byggnadsarbete på sin del av
anläggningen få tillträde till andra delar av anläggningen, om
behovet av tillträde klart överväger den skada och olägenhet
som tillträdet kan antas medföra.

Skada och intrång till följd av tillträdet skall ersättas. Om
det begärs, skall säkerhet för ersättningen ställas hos
länsstyrelsen innan arbetet börjar. Därvid tillämpas 2 kap.
utsökningsbalken. Lag (2003:626).

8 § Om en del av en sådan anläggning som avses i 5 § är så
vårdslöst uppförd eller bristfälligt underhållen att det finns
risk för att en inte obetydlig skada drabbar någon annans del
av anläggningen, är ägaren till den bristfälliga delen av
anläggningen skyldig att åtgärda bristen.

Ägaren av den del av anläggningen som riskerar att skadas har
rätt till skälig ersättning för kostnader som har uppkommit för
att undanröja risken för skada.

Första och andra styckena gäller inte om anläggningen redan när
risken uppkom var skadad eller försliten i sådan utsträckning
att den måste ersättas med en ny för att tjäna sitt ändamål.
Lag (2003:626).

9 § I mål som avser skyldighet att åtgärda en sådan brist som
avses i 8 § första stycket får domstolen för tiden till dess
frågan har avgjorts genom dom eller beslut som har vunnit laga
kraft förplikta ägaren till den bristfälliga delen av
anläggningen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
undvika skador på någon annans del av anläggningen.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om
käranden yrkar det och han eller hon gör sannolikt

1. att svaranden är skyldig att vidta skadeförebyggande
åtgärder enligt 8 §, och

2. att saken inte tål uppskov. Lag (2003:626).

10 § Vid prövningen av en fråga som avses i 9 § första stycket
tillämpas 15 kap. 5 § tredje stycket, 6, 8 och 10 §§
rättegångsbalken.

Ett beslut enligt 9 § första stycket får verkställas på samma
sätt som en dom som har vunnit laga kraft.

Beslutet får överklagas särskilt. Lag (2003:626).

11 § Den som äger en del av en sådan anläggning som avses i 5 §
ska vid användandet av sin del av anläggningen

1. se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för
störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan
eller annars försämra deras bostadsmiljö att störningarna
inte skäligen bör tålas, och

2. iaktta allt som fordras för att även i övrigt bevara
sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför
anläggningen.

Ägaren ska hålla noggrann tillsyn över att det som sägs i
första stycket fullgörs också av

1. personer som hör till ägarens hushåll eller som besöker
honom eller henne som gäster,

2. personer som ägaren har inrymt i sin del av anläggningen,
eller

3. personer som för ägarens räkning utför arbete i ägarens
del av anläggningen.

Om en ägare åsidosätter sina skyldigheter enligt första eller
andra stycket eller om en nyttjanderättshavare åsidosätter de
skyldigheter som enligt samma stycken åligger en ägare, får
ägaren till en annan del av anläggningen föra talan mot den
förstnämnde ägaren. Om en del av anläggningen ingår i en
samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening, får
även föreningen föra talan. Lag (2009:180).

12 § Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den
skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens
borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller
olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att
avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän
anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu
gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på
den angränsande marken med avsikt eller av grov vårds löshet
och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde
kännedom därom vid sitt förvärv.

Den angränsande markens ägare är berättigad till ersättning för
det intrång som anläggningen medför för honom. Om marken före
intrånget har upplåtits med tomträtt, är tomträttshavaren
berättigad till ersättning för det intrång som anläggningen
medför för honom. Lag (2009:180).

2 reaktioner på ”3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar”

  1. vad inryms i begreppet ”anläggning”?

    Byggnad, fastighet
    En fastighet kan kan bestå av et hus eller ett avgränsat markområde
    Tacksam för svar

  2. Hej vad gäller när man äger ett ek träd som har mindre grenar som går in på grannens tomt. och grannen påstår det är en risk för hennes garage? Att grenar i diametern max 10cm kan skada hennes träd? Hon påstår vi måste kapa ner trädet för annars blir jag ersättningsskyldig. Stämmer detta? Vi anser att trädet är friskt och behöver inte kapas. Även att ekollonen skadar taket på garaget och att det trillar så mycket löv och ekollon på hennes trädgård att hon kan trilla och slå sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.