Etikettarkiv: Slutredovisningen

Vanliga brister i handlingar som skickas in till Bolagsverket

 • Röstlängden anger inte vilken fysisk person som företrätt en aktieägare som är juridisk person. I röstlängden ska anges närvarande aktieägare, ombud och biträden samt uppgift hur många aktier och röster var och en företräder vid stämman. För det fall aktieägaren är en juridisk person måste det av röstlängden framgå vilken fysisk person som företrädde aktieägaren på stämman.
 • Anmälan att slutredovisningen lagts fram på bolagsstämma och att bolaget är upplöst saknas.
 • Anmälan om att likvidationen avslutats ska undertecknas av likvidatorn (samtliga likvidatorer) och ges in i original.
 • Slutredovisningen är inte reviderad eller revisionsberättelsen omfattar inte hela likvidationstiden. Med hela likvidationstiden avses från och med dagen för likvidationsbeslutet eller den dag likvidatorn förordnades, till och med minst skiftesdagen.
 • Redogörelse för skiftet saknas i slutredovisningens förvaltningsberättelse.

Likvidationen avslutas

1 kap. 47 § ABF

När tiden i kallelsen på okända borgenärer har gått ut och skulderna betalats ska likvidatorn skifta bolagets tillgångar och så snart som möjligt lägga fram sin slutredovisning enligt 25 kap. 40 § ABL på (den sista) bolagsstämman.

Slutredovisningen sker genom en förvaltningsberättelse för hela likvidationen med en redogörelse för skiftet. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden (från och med dagen för likvidationsbeslutet eller den dag då likvidatorn förordnades, till och med skiftesdagen). Slutredovisningen ska granskas av bolagets revisor. När slutredovisningen har lagts fram är bolaget upplöst. Likvidatorn ska genast göra anmälan till Bolagsverket.

Anmälan ska omfatta:

 • en uppgift om bolagets organisationsnummer,
 • uppgift om att slutredovisningen lagts fram för bolagsstämman,
 • en underskrift av likvidatorn (likvidatorerna),
 • en bilaga med ett bolagsstämmoprotokoll i en bestyrkt kopia där det står att slutredovisningen lagts fram och
 • ett bevis om att tingsrätten har utfärdat kallelsen på okända borgenärer (om Bolagsverket inte har utfärdat kallelsen på okända borgenärer),
 • bestyrkta kopior av slutredovisningen med de bifogade handlingarna och revisionsberättelsen över slutredovisningen och förvaltningen under likvidation.

Om det inte finns någon särskild bestämmelse i bolagsordningen ska överskottet av likvidationen betalas ut till aktieägarna i förhållande till antalet aktier.

Observera att bolaget är upplöst när slutredovisningen har lagts fram för bolagsstämman men att detta också måste anmälas av likvidatorn till Bolagsverket för att registreras.